ดินแดนที่พระอาทิตย์ ไม่เคยลับขอบฟ้า 001

United Kingdom

ดินแดนที่พระอาทิตย์ ไม่เคยลับขอบฟ้า

ดินแดนที่พระอาทิตย์ ไม่เคยลับขอบฟ้า 002

United Kingdom ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยลับขอบฟ้า

สหราชอาณาจักร (United Kingdom ) ประกอบด้วยเเคว้น 4 แคว้นอันได้แก่ อังกฤษ, สก็อตแลนด์, เวลส์และไอร์เเลนด์เหนือ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของอดีตประเทศมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ของโลกนั้น ทำให้เหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรมอันสวยงามไว้อย่างมากมาย ด้วยรูปแบบประเทศที่เป็นลักษณะเกาะเล็กๆ กลางมหาสมุทรนั้น ทำให้การเดินทางสะดวกสบายเพราะมีการเชื่อมต่อไปยังเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยระบบขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุดคือรถไฟ ผู้คนในประเทศอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จึงทำให้มีสถาบันทางการศึกษามากมาย ประกอบกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงทำให้สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในตัวเลือกเเรกๆ ของการไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนต่างชาติ

ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ

สำหรับการศึกษาภาคบังคับของอังกฤษจะเริ่มตั้งอายุ 5-16 ปี ซึ่งปีการศึกษาของอังกฤษจะต่างจากเมืองไทย โดยเริ่มต้นเทอมแรกราวปลายเดือนกันยายน และจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม โดยแบ่งเป็น 3 เทอม คือภาคต้น ภาคกลาง และภาคปลาย แต่ละเทอมจะมีช่วงระยะเวลาเรียนประมาณ 3 เดือน

ประถมศึกษา รับนักเรียนอายุ 5-13 ปี ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นหลักสูตรมุ่งเน้นเตรียมตัวเข้าสอบในระดับมัธยม Commont Entrance Education (CEE) เน้นการเขียนและทักษะด้านตัวเลขให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัย
มัธยมศึกษา รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไปที่สอบผ่าน CEE โรงเรียนมีให้เลือกทั้งแบบชายล้วน หญิงล้วนและสหศึกษา มีทั้งแบบประจำและไปกลับเช่นเดียวกับเมืองไทย และมีโรงเรียนบางแห่งที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ดนตรี กีฬา เป็นต้น
อาชีวศึกษา เป็นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ต้องการทักษะด้านวิชาชีพต่างๆ ในการประกอบอาชีพ
อุดมศึกษา ในอังกฤษมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแทบทั้งหมด
- ปริญญาตรี เรียน 3 ปี
- ปริญญาโทเรียน 1 ปี ทุกหลักสูตร
- ปริญญาเอกเรียน 3-4 ปี

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆ

สำหรับ 10 อันดับของมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษปี 2017 ซึ่งถูกจัดอันดับโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้เรียน, ระบบต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งคัดจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศอังกฤษ มีดังนี้

 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • London school of Economic
 • Imperial College London
 • University of St. Andrew
 • Durham University
 • Loughborouge University
 • University of Warwick
 • Lancaster University
 • University College London

ข้อมูลโดย www.thecompleteuniversityguide.co.uk

การฝึกงาน

Internship หรือ Career Training

คือ การฝึกงานในสาขาวิชาที่ตัวเองจบการศึกษา สำหรับการฝึกงานในประเทศอังกฤษ มีหลายๆ โครงการที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี เช่น วิศวกรรม, การโรงแรม เป็นต้น

โครงการแลกเปลี่ยน

ปัจจุบันมีหลากหลายองค์กรที่สนับสนุนนักเรียนไทย ให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างแดน ซึ่งโครงการที่ประเทศอังกฤษเข้าร่วม ก็มีด้วยกันหลายโครงการ เช่น

 • AYC หรือ Amsam Youth Center โครงการแลกเปลี่ยนทุนเยาวชนไทย-นานาชาติที่มีประเทศอังกฤษรวมอยู่ด้วย เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3-5 หรือมีอายุไม่เกิน 16 ปี และต้องมีผลคะแนนทางภาษา IELTS 5.5 โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงมิถุนายนของทุกปี
 • EF องค์กรการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีอายุกว่า 40 ปี จัดหลักสูตรภาษาและประสบการณ์แลกเปลี่ยนให้กับเยาวชนไทย ซึ่งก็มีประเทศอังกฤษรวมอยู่ในโครงการนี้ด้วย เหมาะกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 และมีผลการเรียนสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในสองปีการศึกษา และมีผลการสอบ EF
 • BWK อีกหนึ่งโครงการสำหรับนักเรียนม.ปลาย ที่มีอายุ 15-18ปี ซึ่งมีประเทศอังกฤษรวมอยู่ในเงื่อนไขของโครงการ โดยเป็นรูปแบบของโครงการร่วมสมทบทุน ในระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 10-11 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่านักเรียน Tier 4

1.   แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนกรอก online+appendix 8 ( กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้ )

2.    ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน  17,240 บาท วีซ่า Tier 4 จะต้องจ่ายค่า Health Surcharge (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนของนักเรียน) และต้องมีใบเสร็จค่า Health Surcharge ด้วย

3.    ใบตอบรับจากสถาบันที่ไปเรียนในประเทศอังกฤษ  (CAS) จะได้หลังจากชำระค่าเรียนและ Apex จะขอกับทางโรงเรียนให้

4.     หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน (เล่มจริงทุกเล่ม)

5.     รูปถ่ายปัจจุบัน (ขนาด 45 mm x 35 mm) หน้าตรง จำนวน 2 รูป ตามลักษณะดังนี้

- รูปสีพื้นหลังควรเป็นสีขาว
- รูปถ่ายต้องชัดเจน และมีความละเอียดของภาพสูง
- กระดาษที่ใช้ต้องเป็นกระดาษในการถ่ายภาพเท่านั้น
- รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่สวมแว่นตา, ตุ้มหู หรือหมวก ไม่มีสิ่งปกคลุมศีรษะ ยกเว้นในกรณีใส่ตามศาสนานั้นๆ

6.     Transcript (ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน) + ใบรับรองจบการศึกษา (ในกรณีที่เรียนจบและเกรดยังออกไม่ครบ) + ปริญญาบัตร (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

7.     ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ถ้ามี / ( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

8.     ใบ Certificate หรือใบเสร็จเรียนภาษาในเมืองไทยหรือต่างประเทศ ถ้ามี (ถ้าต่างประเทศต้องมี Attendance ด้วย) ( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

9.     สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ( แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

10.   ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ( แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

11.   ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร ระบุยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็น GBP (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ) ( หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออก ควรติดต่อขอธนาคารในวันที่ใกล้ยื่นวีซ่า ).

12.   วีซ่า Tier 4 จะใช้หลักฐานทางการเงินโดยบัญชีเงินฝากนั้นต้องเป็นชื่อนักเรียนเอง หรือคุณพ่อและคุณแม่เท่านั้น ถ้าหลักฐานทางการเงินเป็นชื่อของคุณพ่อหรือคุณแม่ต้องแสดงใบสูติบัตรใบจริงแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย และจะต้องมีระบุระยะเวลาการฝากเงินมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน

13.   สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษและจะพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเกินกว่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม   2548 จะต้องตรวจสุขภาพเกี่ยวกับวัณโรคโดยลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-registerและดาวน์โหลด Information sheet (ภาษาไทย)เพื่อทำความเข้าใจก่อนลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการนัดหมาย (Reference ID) ให้ท่านโดยอัตโนมัติ และยื่นเรื่องขอรับแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ได้ที่ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Immigration)  120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ ฯ 10500 โทร02-2347950-1

        เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

- Passport ตัวจริง ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

-  ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท

โดยเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้  ให้นำเอกสารที่ได้ไปยื่นที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อทำการเอกซ์เรย์ปอดและหลังจากตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้ว ให้นำแผ่นฟิลม์เอกซเรย์นั้น กลับไปยื่นที่องค์กรระหว่างประเทศฯ อีกครั้ง โดยจะมีคุณหมอตรวจแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ ถ้าผลปกติคุณหมอจะคืนแผ่นฟิลม์ x-rayนั้นและออกใบ Certificate เพื่อนำกลับไปยื่นให้กับสถานทูตอังกฤษ

14.   สามารถยื่นเอกสารวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ( VFS ) อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  เวลาเปิดทำการ: 08.30 – 15.00 น. เวลารับหนังสือเดินทาง : 13.00 – 16.00 น. ( จันทร์ – ศุกร์)

เอกสารเตรียมยื่น UK Visitor Visa

1.    แบบฟอร์มวีซ่ากรอก online ( กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้ )

2.    ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 5,292 บาท (Visitor visa)

3.    รูปถ่ายปัจจุบัน (ขนาด 45 mm x 35 mm) หน้าตรง จำนวน 2 รูป ตามลักษณะดังนี้

- รูปสีพื้นหลังควรเป็นสีขาว
- รูปถ่ายต้องชัดเจน และมีความละเอียดของภาพสูง
- กระดาษที่ใช้ต้องเป็นกระดาษในการถ่ายภาพเท่านั้น
- รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่สวมแว่นตา, ต่างหู หรือหมวก ไม่มีสิ่งปกคลุมศีรษะ ยกเว้นในกรณีใส่ตามศาสนานั้นๆ

4.    หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน (เล่มจริงทุกเล่ม)

5.    สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

6.    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

7.    สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่สมรส) ของผู้ยื่น หรือ สปอนเซอร์

8.    ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)

9.    ใบรับรองการทำงาน ณ ปัจจุบัน ออกโดยบริษัทที่ทำงานอยู่  ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่งงานของผู้ยื่น วีซ่า, เงินเดือน , วันที่เริ่มทำงาน, ระบุวันลางาน, วันไป – กลับ ที่จะเดินทางไปอังกฤษ หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ

10.    ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร ระบุยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็น GBP (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ) ( หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออก ควรติดต่อขอธนาคารในวันที่ใกล้ยื่นวีซ่า )

11.    Statement ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องมีระยะเวลาการฝากเงินมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนย้อนหลัง

12.    สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของสปอนเซอร์

13.    หลักฐานการทำงานของสปอนเซอร์

14.   ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สปอนเซอร์ (ถ้ามี)

15.   แผนข้อมูลแผนการเดินทาง (Itinerary)

16.   ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุชื่อผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

17.   หลักฐานใบจองที่พักในอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

18.   กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องให้ญาติออกจดหมายเชิญระบุถึง ชื่อ-นามสกุล ผู้เชิญ, ผู้ถูกเชิญ, สถานที่พัก ระยะเวลาในการพำนัก พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน

19.   ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต่ำ 2,000,000 บาท

20.   กรณีผู้เดินทางมีอายุเกินกว่า 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบตรวจสุขภาพและต้องทำประกันการเดินทางด้วย

21.   กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดาท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำจดหมายยินยอม จากทางอำเภอ โดยที่บิดามารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง หรือขอแบบฟอร์มจากการหน่วยรับยื่นวีซ่า ให้บิดาและมารดาเป็นผู้เซ็นต์

22.   สามารถยื่นเอกสารวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ( VFS ) อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ      เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เวลาเปิดทำการ: 08.30 15.00 น. เวลารับหนังสือเดินทาง : 13.00 16.00 น.  ( จันทร์ ศุกร์)

เอกสารเตรียมยื่น UK Student Visitor Visa (เรียนไม่เกิน 6 เดือน)

1.   แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนกรอก online ( กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้ )

2.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,292 บาท (Student visitor visa)

3.  ใบตอบรับจากสถาบันที่ไปเรียนในประเทศอังกฤษ ( Visa Letter) จะได้หลังจากชำระค่าเรียนและ Apex จะขอกับทางโรงเรียนให้

4.   หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน  (เล่มจริงทุกเล่ม)

5.   รูปถ่ายปัจจุบัน (ขนาด 45 mm x 35 mm) หน้าตรง จำนวน 2 รูป ตามลักษณะดังนี้

- รูปสีพื้นหลังควรเป็นสีขาว

- รูปถ่ายต้องชัดเจน และมีความละเอียดของภาพสูง

- กระดาษที่ใช้ต้องเป็นกระดาษในการถ่ายภาพเท่านั้น

- รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่สวมแว่นตา, ต่างหู หรือหมวก ไม่มีสิ่งปกคลุมศีรษะ ยกเว้นในกรณีใส่ตามศาสนานั้นๆ

6.   Transcript (ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน) + ใบรับรองจบการศึกษา + ปริญญาบัตร หรือจดหมายรับรองสถานะนักเรียนในกรณีที่ยังศึกษาอยู่ (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

7.   ใบรับรองการทางานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน (ถ้ามี) ( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

8.   ใบ Certificate หรือใบเสร็จเรียนภาษาในเมืองไทยหรือต่างประเทศ (ถ้าต่างประเทศต้องมี Attendance ด้วย)

(ถ้ามี) ( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

9.   สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

10. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

11.  ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร ระบุยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็น GBP และจะต้องมีระยะเวลาการฝากเงินมา ไม่ต่ำกว่า 180 วัน (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ) ( หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออก ควรติดต่อขอธนาคารในวันที่ใกล้ยื่นวีซ่า )

12.  Statement ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องมีระยะเวลาการฝากเงินมา ไม่ต่ากว่า 6 เดือนย้อนหลัง

13.  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของสปอนเซอร์

14.  ใบรับรองการทำงานของสปอนเซอร์

15.  สำเนาทะเบียนสมรส ของคู่สมรส (ถ้ามี)

16.  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สปอนเซอร์ (ถ้ามี)

17.  สามารถยื่นเอกสารวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ( VFS ) อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เวลาเปิดทำการ: 08.30 15.00 น. เวลารับหนังสือเดินทาง : 13.00 16.00 น.  ( จันทร์ ศุกร์)  

เอกสารเตรียมยื่น UK Extended Student Visitor Visa

1.    แบบฟอร์มวีซ่า Extended Student Visitor ( กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้ )

2.    ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน  9,230 บาท (Student extend visa)

3.    ใบตอบรับจากสถาบันที่ไปเรียนในประเทศอังกฤษ(Visa Letter) จะได้หลังจากชำระค่าเรียนและ Apex จะขอกับทางโรงเรียนให้

4.    หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน (เล่มจริงทุกเล่ม)

5.    รูปถ่ายปัจจุบัน (ขนาด 45 mm x 35 mm) หน้าตรง จำนวน 2 รูป ตามลักษณะดังนี้

- รูปสีพื้นหลังควรเป็นสีขาว
- รูปถ่ายต้องชัดเจน และมีความละเอียดของภาพสูง
- กระดาษที่ใช้ต้องเป็นกระดาษในการถ่ายภาพเท่านั้น
- รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่สวมแว่นตา, ต่างหู หรือหมวก ไม่มีสิ่งปกคลุมศีรษะ ยกเว้นในกรณีใส่ตามศาสนานั้นๆ

6.   Transcript (ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน) + ใบรับรองจบการศึกษา(ในกรณีที่จบและเกรดยังออกไม่ครบ) + ปริญญาบัตร (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

7.   ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ถ้ามี / ( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

8.   ใบ Certificate หรือใบเสร็จเรียนภาษาในเมืองไทยหรือต่างประเทศ (ถ้าต่างประเทศต้องมี Attendance ด้วย) ถ้ามี

( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

9.   สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ( แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

10. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) ( แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

11. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร ระบุยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็น GBP และจะต้องมีระยะเวลาการฝากเงินมาไม่ต่ำกว่า 180 วัน (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ) ( หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออก ควรติดต่อขอธนาคารในวันที่ใกล้ยื่นวีซ่า )

12. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

13. สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของสปอนเซอร์ ( แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

14. สำเนาทะเบียนสมรส ของคู่สมรส ( แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

15 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สปอนเซอร์ ( แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ) (ถ้ามี)

16.สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษและจะพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเกินกว่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม   2548 จะต้องตรวจสุขภาพเกี่ยวกับวัณโรคโดยลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register และดาวน์โหลด Information sheet (ภาษาไทย) เพื่อทำความเข้าใจก่อนลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการนัดหมาย (Reference ID) ให้ท่านโดยอัตโนมัติ และยื่นเรื่องขอรับแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ได้ที่ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Immigration)  120  อาคารเกษมกิจ  ชั้น 8 ถนนสีลม  บางรัก กรุงเทพ ฯ 10500  โทร02-2347950-1

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

1. Passport ตัวจริง ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้  ให้นำเอกสารที่ได้ไปยื่นที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อทำการเอกซ์เรย์ปอดและหลังจากตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้ว ให้นำแผ่นฟิลม์เอกซเรย์นั้น กลับไปยื่นที่องค์กรระหว่างประเทศฯ อีกครั้งโดยจะมีคุณหมอตรวจแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ ถ้าผลปกติคุณหมอจะคืนแผ่นฟิลม์ x-rayนั้นและออกใบ Certificate เพื่อนำกลับไปยื่นให้กับสถานทูตอังกฤษ

17. สามารถยื่นเอกสารวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ( VFS ) อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ      เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เวลาเปิดทำการ: 08.30 15.00 น. เวลารับหนังสือเดินทาง : 13.00 16.00 น.  ( จันทร์ ศุกร์)  

Follow by Email
Facebook
Facebook