Ireland

ไอร์แลนด์

Ireland ไอร์แลนด์

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ โดยทั่วไป คนไทยมักจะนำไปสับสนกับประเทศ ไอซ์แลนด์ หรือ ไม่ก็ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งตามจริงแล้ว ทั้งสามประเทศนี้ เป็นคนละประเทศกัน และแยกจากกันโดยอิสระ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นประเทศเอกราช มีที่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของสหราชอาณาจักรเมื่อดูตามแผนที่ ส่วนไอร์แลนด์เหนือนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหราชอาณาจักรซึ่งประกอบด้วย ไอร์แลนด์เหนือ อังกฤษ สกอตแลนด์ และ เวลล์ และ ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่ค่อนไปทางขั้วโลกเหนือ ใกล้ๆ กับ เกาะกรีนแลนด์ ทั้ง สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และ ไอร์แลนด์เหนือ(ภายใต้ชื่อสหราชอาณาจักร์) เป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ อียู แต่ ประเทศไอซ์แลนด์มิได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม อียู แต่อย่างใด

ไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกโดยรัฐบาลไอร์แลนด์มุ่งมั่นจะสร้างประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้นิยมมาเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด โดยในแต่ละปีจะมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คน ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยมีหน่วยงานของรัฐบาลไอร์แลนด์รับรองคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดในโลกนอกจากนี้ไอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในดินแดนดั้งเดิมของยุโรปที่สำคัญ จึงไม่น่าแปลกใจที่ไอร์แลนด์จะมีมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมากมาย ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

General Information

ระบบการศึกษาของไอร์แลนด์

 1. การศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้ระยะเวลา 8 ปี เริ่มจากชั้นอนุบาล 2 ปี และประถม 6 ปี
 2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใช้ระยะเวลา 5 หรือ 6 ปี โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 12 ปี ขึ้นไป
 3. สามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาชีพด้านต่างๆได้ เช่น business, science, engineering เป็นต้น การสำเร็จการศึกษานี้จะได้รับการยอมรับจากองค์กรด้านการศึกษาและวิชาชีพต่างๆ โดย Higher Education and Training Awards Council (HETAC) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและมอบวุฒิบัตรการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เป็น Non University Sector
 4. หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาเรียนประมาณ 3 (ordinary) ถึง 4 (Honors) ปี ในมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ถึง 3 ปี ทั้งนี้แล้วแต่ภาควิชาที่กำหนด โดยจะเน้นเข้าห้องเรียนและทำวิจัยควบคู่กัน หลักสูตรปริญญาเอกใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี และเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก

Visa

เอกสารเตรียมยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศไอร์แลนด์

  1. การขอวีซ่าจะต้อง ยื่นผ่านระบบ Online Application ที่ www.visas.inis.gov.ie พร้อมปริ้นใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้แล้วพร้อมกับลงชื่อและวันที่ตามแบบฟอร์ม (จะต้องยื่นเอกสารภายใน 30 วัน หลังจากที่ submit)
  2. จดหมายยืนยันการลงทะเบียนเรียนจากสถาบันการศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ โดยหลักสูตรที่สมัครเรียนต้องเป็นหลักสูตรเต็มเวลา
  3. เอกสารรับรองการชำระค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวนจากทางสถาบันการศึกษา
  4. รายละเอียดของที่พำนักในประเทศไอร์แลนด์ หรือรายละเอียดของ Host family
  5. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่เดินทาง เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก และทุกหน้าที่มีตราประทับการเดินทาง และสำเนา Passport เล่มเก่า ทุกเล่มที่มี พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับการเดินทาง
  6. รูปถ่ายสีแบบ biometrics ขนาด 35x45 mm. จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  1. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศไทย และ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ หากยังเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่ให้ใช้หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา, ใบจบจากสถานศึกษา ซึ่งขอจากทางโรงเรียน หรือจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมสำเนา
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล (หากเคยเปลี่ยน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน แปลเป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประชาชน
  4. หนังสือรับรองจากที่ทำงานปัจจุบัน ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (หากมี และหากเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย)
  5. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (กรณีที่เป็นผู้รับรองตัวเอง) ได้แก่

  – รายการเดินบัญชี เงินเข้า ออกย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) (เอกสารขอจากทางธนาคาร)
  – จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Letter) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุยอดเงินเป็นค่าเงิน EUR และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ทางธนาคารออกเอกสารให้ (หลักฐานทางการเงินที่จะแสดงให้ดูจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 7,000 ยูโร ต่อปีการศึกษา)

  1. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ในกรณีที่มีผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น พ่อ แม่ ดังนี้

  – จดหมายรับรองการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท (คัดสำเนามาแล้วมีอายุไม่เกิน 1 เดือน แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือขอเป็นภาษาอังกฤษมาเลยก็ได้ค่ะ) หรือใบทะเบียนการค้า แปลเป็นภาษาอังกฤษ

  –  รายการเดินบัญชี เงินเข้า ออกย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) (เอกสารขอจากทางธนาคาร)

  – จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Letter) เป็นภาษาอังกฤษ ขอจากทางธนาคาร ระบุยอดเงินเป็นค่าเงิน EUR เอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ทางธนาคารออกเอกสารให้

  – ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าในกรณีที่แต่งงานหรือหย่าร้าง แปลเป็นภาษาอังกฤษ

  – สำเนาหน้าพาสปอร์ตหน้าแรก (หากมี) และสำเนาบัตรประชาชน

  – สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน แปลเป็นเป็นภาษาอังกฤษ

  – จดหมาย Sponsor Letter (Apexเป็นคนเตรียมให้)

  1. เอกสารประกันสุขภาพ (Health Insurance)
  2. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (กรุณาทำการจองเท่านั้น อย่าชำระค่าตั๋วจนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
  3. กรณีที่นักเรียนต่ำกว่าอายุ 18 ปีให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  – สูติบัตรของนักเรียน ตัวจริงพร้อมสำเนาและแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  – เอกสารของผู้ปกครอง (พ่อและแม่) ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน แปลเป็นภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอตของผู้ปกครอง (หากมี) และสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบทะเบียนสมรสของผู้ปกครอง แปลเป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (หากมี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ

  – จดหมายยินยอมจากผู้ปกครองให้น้องเดินทางไปประเทศไอร์แลนด์ (Consent Letter)

  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนไอร์แลนด์ 2,800 บาท

   

เอกสารเตรียมยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศไอร์แลนด์

 1. การขอวีซ่าจะต้อง ยื่นผ่านระบบ Online Application ที่ visas.inis.gov.ie พร้อมปริ้นใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้แล้วพร้อมกับลงชื่อและวันที่ตามแบบฟอร์ม (จะต้องยื่นเอกสารภายใน 30 วัน หลังจากที่ submit)
 2. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา หน้าที่มีประวัติการเดินทางทุกหน้า (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)
 3. รูปถ่ายสีแบบ biometrics ขนาด 35x45 mm. จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 4. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)
 5. หลักฐานการทำงาน เช่น ใบรับรองการทำงาน ที่ออกมาจากบริษัทที่ทำงาน ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่งผู้ของผู้ยื่น วีซ่า, เงินเดือน , วันที่เริ่มทำงาน, หนังสือลางานระบุวันไป – กลับ ( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ) (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 6. ประกันการเดินทาง
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Letter) เป็นภาษาอังกฤษ ขอจากทางธนาคาร ระบุยอดเงินเป็นค่าเงิน EUR เอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ทางธนาคารออกเอกสารให้และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น
 9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของสปอนเซอร์
 10. หลักฐานการทำงานของสปอนเซอร์
 11. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี )
 12. สำเนาทะเบียนสมรส
 13. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 14. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นสปอนเซอร์ )
 15. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)
 16. หลักฐานแสดงพันธะผูกพันธ์ในไทย เช่น บ้าน รถ ที่ดิน คอนโด สำเนาสูติบัตรของบุตรต่ำกว่า 18 เป็นต้น
 17. หลักฐานแสดงที่พัก หรือผู้เชิญในไอร์แลนด์
  – ท่องเที่ยว :ใบจองโรงแรม
  – ประชุม/ดูงาน : ใบจองโรงแรม และ จดหมายเชิญจาก บริษัทที่ไอร์แลนด์
  – เยี่ยมเยือน : จดหมายเชิญ, สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก, ใบเสร็จค่าน้ำ/ค่าไฟของผู้เชิญ, หลักฐานการติดต่อ สื่อสาร และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
 18. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวไอร์แลนด์ 2,800 บาท
 19. เอกสารทุกใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

5 + 6 =

You have Successfully Subscribed!