Eastern Institute of Technology (EIT)

Eastern Institute of Technology (EIT)

ตั้งอยู่ที่เมือง Napier เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ,Certificate (ประกาศนียบัตร),Diploma(ประกาศนียบัตรชั้นสูง),ปริญญาตรี (Bachelor) เปิดสอนในรายวิชา ธุรกิจ,คอมพิวเตอร์,พยาบาล,วิทยาการด้านสุขภาพ,ด้านความงาม,จิตวิทยา,การศึกษา ,ศิลปะ,โรงแรมและการท่องเที่ยว, ด้านการผลิตไวน์,การเกษตร และ เครื่องกล


เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

www.eit.ac.nz

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147