สวิสเซอร์แลนด์ หลังคาแห่งทวีปยุโรป

สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก สวิสเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีพื้นที่ประมาณ 41,287 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตัว โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ จัดว่ามีภูเขามากที่สุดในยุโรป และเป็นประเทศที่มีทะเลสาบอยู่มากมาย ซึ่งเกิดจากแอ่งที่ลุ่มระหว่างหุบเขานั่นเอง

ข้อมูลทั่วไป

เมืองหลวง

– เบิร์น

ภูมิอากาศ

– ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพื้นที่ และมีลักษณะภูมิอากาศตั้งแต่ แบบแอลป์ ไปจนถึง ไปจนถึงอยู่ในเมือง โดยอากาศในเมืองช่วงฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส แต่ถ้าขึ้นไปบนภูเขาสูงมีหิมะปกคลุม อุณหภูมิจะติดลบ เมื่อถึงฤดูหนาว ในประเทศจะเต็มไปด้วยหิมะ และอาจมีฝนด้วยในบางครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่อุณหภูมิจะติดลบ ส่วนฤดูร้อน อากาศจะอบอุ่นและเย็นชื้น โดยอาจมีฝนตกบ้าง อุณหภูมิในช่วงฤดูนี้อาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียสได้

เวลา

- Daylight Savings time ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม เวลาในสวิตเซอร์แลนด์จะเปลี่ยนจาก GMT+1 เป็น GMT+2 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง ตามลำดับ) โดยเริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เวลา 02.00 น. ใช้เวลา GMT+2 และตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลา 03.00 น. ใช้เวลา GMT+1

วันชาติ

– 1 สิงหาคม ภาษา – ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ เยอรมัน (63 %) ฝรั่งเศส (20.4%) อิตาลี (6.5%)และโรมานซ์ (0.5%) และภาษาอื่น ๆ (9.0%) ศาสนา – ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาธอลิก (41.8%) อิสลาม (4.3%) นิกายโปรเตสแตนท์ (35.3%) ศาสนาอื่น ๆ (3.2%) ไม่มีศาสนา (11.1%)

การปกครอง

– ปกครองแบบประชาธิปไตย ในรูปของสมาพันธรัฐ ระกอบด้วย มณฑล 23 แห่ง ในจำนวนนี้ 3 มณฑลถูกแบ่งออกเป็นกึ่งมณฑล 6 แห่ง จึงเสมือนประกอบด้วยมณฑลทั้งสิ้น 26 แห่ง ซึ่งมีอำนาจบริหารภายในของแต่ละ มณฑล ส่วนอำนาจบริหารส่วนกลางจะอยู่ที่คณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ ซึ่งเทียบเท่ากับคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยสมาชิกที่เรียกว่ามนตรีแห่งสมาพันธ์ 7 คน มีวาระในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และใน 7 คน จะผลัดกันเป็นประธานาธิบดีคนละ 1 ปี

สกุลเงิน

เงินตราของสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่า “ฟรังก์สวิส” โดย 1 ฟรังก์สวิส(CHF) เท่ากับประมาณ 36 บาท (อัตราเดือนพฤษภาคม2560) ธนบัตร มีใบละ 10, 20, 50, 100, 200, 500 และ 1,000 เหรียญ หน่วยเป็นซองตีมส์ (Centimes) 5, 10, 20, 50 หน่วยเป็นฟรังซ์ 1, 2, 5สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ตามธนาคารทุกแห่ง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟตามเมืองใหญ่ และโรงแรมทั่วไป

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

การที่จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ควรที่จะทราบข้อมูลที่จำเป็นดังนี้

 1. การเข้าเมือง
  • หนังสือเดินทางราชการและการทูตไม่ต้องขอวีซ่าสามารถเดินทางและอยู่พำนักได้ 3 เดือน
  • หนังสือเดินทางธรรมดา จำเป็นต้องขอวีซ่าสวิสก่อนเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่ 35 ถ.วิทยุ(เหนือ) กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 02-253-0156 ถึง 60 ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์ ได้อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มี Schengen visa (เชงเก็นวีซ่า) จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยมีต้องมีวีซ่าสวิส แต่ต้องเป็น multiple entry (เข้าออกได้หลายครั้ง) และไม่หมดอายุ โดยจะสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากวีซ่าไม่ถูกต้องหรือถือเชงเก็นวีซ่า Single entry (เข้าออกได้ครั้งเดียว) อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและถูกส่งตัวกลับโดยทันที
  • การเดินทางผ่าน (Transit) สวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีตั๋วเครื่องบินปลายทางไปประเทศที่สาม โดยสามารถขอรับวีซ่าผ่านทางได้หน่วยตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และสามารถอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ไม่เกิน 48 ชม. (ค่าใช้จ่าย 40 ฟรังก์สวิส)
  • ส่วนกรณีที่มีการเชิญจากชาวสวิส ผู้เชิญชาวสวิสจะต้องได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากตำรวจสวิสก่อน แล้ว ดำเนินเรื่องส่งใบอนุญาตเชิญเข้าสวิตฯ นั้นมาให้ผู้รับเชิญเพื่อนำเอกสารดังกล่าวแนบกับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 2. ข้อควรระวังในการเดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอประชาสัมพันธ์ประเด็นข้อควรระวังในการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือพำนักสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

  1. การท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์
   • สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวจัดบนพื้นที่ภูเขาและที่สูงในฤดูหนาว การแต่งกายควรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาว และตรวจดูสภาพความพร้อมของร่างกายหากจำเป็นต้องขึ้นภูเขาที่สูงมาก (3,000 เมตรหรือสูงกว่า) เนื่องจากอากาศบนเขาสูงอาจมีปริมาณออกซิเจนต่ำ อาจเกิดปัญหาสุขภาพได้ โดยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไทยที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงเส้นเลือดในสมองแตก จากการขึ้นเขาสูงในขณะที่ร่างกายไม่พร้อม และการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สวิตเซอร์แลนด์ในค่าใช้จ่ายสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
  2. การระวังตัวเพื่อป้องกันการเป็นเป้าหมายกลุ่มมิจฉาชีพ
   • เหตุการณ์การลักขโมย / โจรกรรมนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบในสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราสูงขึ้นมากในปัจจุบัน โดยมีการมุ่งเป้าในการโจรกรรมนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเป็นหลัก โดยรูปแบบการปฏิบัติการของกลุ่มมิจฉาชีพในสวิตเซอร์แลนด์มัก เกิดขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักทั่วไป โดยจะมีการจัดฉาก สร้างความแนบเนียนและทำงานกันเป็นทีม หรือลักขโมยในระหว่างที่นักท่องเที่ยวไม่ระวังตัว แต่มักไม่ปรากฏกรณีการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว แต่จะมุ่งประสงค์ในทรัพย์สินอย่างเดียว กลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพมักเป็นชาวยุโรปตะวันออกเป็นหลัก โดยมีการแต่งกายภูมิฐานน่าเชื่อถือ ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยมักมีพฤติกรรมประมาทในขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มากกว่าที่ระวังตัวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศยุโรปอื่น ด้วยความคิดที่ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าที่อื่น จึงมักไม่ระวังตัวเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตนเอง
 3. ศุลกากร

  ผู้เดินทางสามารถนำสิ่งของเพื่อใช้ส่วนบุคคลติดตัวเข้าไปได้โดยไม่เสียภาษี มีรายละเอียดสิ่งของที่มีข้อจำกัดในด้านปริมาณและมูลค่า ดังนี้

  • เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 15 % ได้ไม่เกิน 2 ลิตร และ เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 15 % ได้ไม่เกิน 1 ลิตร
  • บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือ ซิการ์ไม่เกิน 50 มวน
  • ยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม และกระดาษห่อยาเส้นไม่เกิน 200 แผ่น
  • สิ่งของมีมูลค่าไม่เกิน 300 ฟรังก์สวิส
  • เงินตราต่างประเทศหรือเงินฟรังก์สวิสไม่มีข้อกำหนด แต่จำนวนเงินต้องไม่สูงมากจนเป็นเหตุสงสัยว่าจะทำการฟอกเงิน
  • ยาสำหรับใช้รักษาส่วนตัวสามารถนำติดตัวเข้าไปเพื่อการบำบัดรักษาส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 เดือนยกเว้นยาเสพติดประเภทร้ายแรง โดยหากไม่แน่ใจโปรดติดต่อสอบถามประเภทของยาต้องห้ามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้ก่อนเดินทาง

เวลาทำการ

 • หน่วยราชการ 08.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
 • ธนาคาร 08.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
 • ร้านค้า 08.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันพุธหรือวันพฤหัสฯ จะปิดเวลา 21.00 น. วันเสาร์ ปิดเวลา 16.30 น.

หมายเหตุ วันอาทิตย์ ร้านค้าทั่วไปจะปิด ยกเว้นร้านอาหารและโรงแรม Hotel Resort ในบางเมืองที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวอาทิ อินเตอร์ลาเกน ลูเซิร์น และ มองเทรอร์

การคมนาคม

สวิตเซอร์แลนด์ใช้ระบบขนส่งมวลชน รถไฟ รถเมล์ รถราง และเรือโดยสาร ถือว่าสะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา และราคาไม่แพง ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว (การจราจรขับชิดขวา) ต้องเสียค่าธรรมเนียมในที่สถานที่จอดรถตามเมืองใหญ่ ระบบไปรษณีย์สวิสที่เชื่อถือได้ และมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วไป สามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และส่ง E-mail ได้จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ชุมชนไทย

มีชาวไทยพำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 13,000 คน เป็นชายร้อยละ 20 หญิงร้อยละ 80 สมาคม/ชมรมไทยอยู่ประมาณ 15 แห่ง วัดไทยอยู่ 3 แห่ง คือวัดศรีนครินทราวราราม ตั้งอยู่ที่เมือง Aarau วัดธรรมปาละตั้งอยู่ที่เมือง Kandersteg และวัดพุทธวิหารเอชาลองส์ เมือง Lausanne

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www2.thaieurope.net

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147