Visa สวิสเซอร์เเลนด์


       Visa สวิสเซอร์เเลนด์

เอกสารการยื่นวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 1. แบบฟอร์มคำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 3เดือน และสำเนาหน้าแรก
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และ หนังสือรับรองจากธนาคารภาษาอังกฤษ
 6. หลักฐานการจองทีพักพร้อมใบเสร็จ
 7. หลักฐานการจองที่พักพร้อมใบเสร็จ
 8. ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุมูลค่าประกัน 1,500,000 บาท
 9. สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้อง ออกโดย อำเภอ (สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ส่งตรงมายังสถานทูต ทางอีเมล์ หรือ โทรสาร และสำเนา (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องทำการ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ch.tlscontact.com/ เวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 6-10 วันทำการ ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ 2,400 บาทและ1,400 บาท สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือ กับ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิส (TLS)

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอ ให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร

สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดาที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ที่เรียนมากกว่า 6 เดือน จะต้องทำการตรวจประวัติอาชญากรรม ได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แผนกตรวจประวัติอาชญากรรม

ที่อยู่ ศูนย์วีซ่าสวิส (TLScontact)

1201 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร: 02-696-3899 (จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30น.) เว็บ: ch.tlscontact.com แผนกวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า) จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.(รับหนังสือเดินทางคืน)

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเก็บโดยสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และค่าบริการการดำเนินการยื่นขอวีซ่าเก็บโดยศูนย์ TLScontact

ข้อควรคำนึง:การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการการดำเนินการ ไม่ถือเป็นสิ่งรับรองว่าผู้ยื่นจะได้รับสิทธิในการถือวีซ่า หากการดำเนินการสมัครวีซ่าถูกปฏิเสธโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ยื่นมีความประสงค์จะถอดถอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการดำเนินการจะไม่สามารถคืน หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้

ประเภทวีซ่า ยูโร บาท
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 60.00 2,300
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 35.00 1,300
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 0 0
วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 60.00 2,300
วีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 35.00 1,300
วีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 35.00 1,300

*ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น

ค่าบริการการดำเนินการสำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 863 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กับศูนย์ TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย)

ค่าบริการ และ ค่าบริการเพิ่มเติม BAHT
ค่าบริการ 863
ค่าบริการพรีเมี่ยม 1600
บริการไปรษณีย์ (EMS) 180
รูปถ่าย 4 ใบ (ตามมาตรฐานของICAO) 250
บริการถ่ายสำเนาเอกสาร 8

เอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

การจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อท่องเที่ยวและประสงค์จะพำนักไม่เกิน 90 วัน ผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสารการจองโรงแรมเพื่อเป็นหลักฐานแสดงที่พักอาศัยตลอดการเดินทางเอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติสวิสภาษาใดภาษาหนึ่งโดยศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต โดนสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์ TLScontact

เอกสารที่ผู้เดินทางต้องเตรียมในกรณีเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น

 1. ใบสมัครขอวีซ่า ฉบับจริง โดยต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง ในกรณีของผู้เยาว์บสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
 2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสี 2รูป ขนาด 3.5ซม.x 4ซม. จำนวน 2รูป (ไม่เกิน 6เดือน) โดยภาพถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว เห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า3เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางตามกำหนดการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นประเทศอื่น
 4. ประกันภัยการเดินทางเเละประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น โดยเงื่อนไขการคุ้มครองประกันภัยการเดินทางจะต้องครอบคลุมถึงการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ป่วยกลับสู่ภูมิลำเนาในกรณีที่ต้องรับการรักษาพยาบาล, ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือการเข้ารักษาพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเฉียบพลัน โดยมีงเงินประกันภัยขั้นต่ำคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และสามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้นทุกประเทศ
 5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับ ที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว
 6. สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว หรือจดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรอง
 7. หนังสือรับรองการทำงาน / การศึกษา (ในกรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา)
 8. ใบอนุญาติประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาติประกอบอาชีพ
 9. หลักฐานแสดงการเงิน ต้นฉบับ Bank Statement โดยมีรายการเดินบัญชี 6เดือนล่าสุด และมีตราประทับของธนาคาร
 10. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ทั้งฉบับจริง และสำเนา
 11. ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ และผู้ปกครองใม่ได้เดินทางไปพร้อมกับผู้เยาว์ ต้องมีเอกสารยินยอมของผู้ปกครองที่ออกโดยอำเภอ พร้อมสำเนา โดยผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center
 12. เอกสารเเจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ (ในกรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน)

เอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียน (พำนักไม่เกิน 90วัน)

การจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อและประสงค์จะพำนักไม่เกิน 90 วัน ผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสารการจองโรงแรมเพื่อเป็นหลักฐานแสดงที่พักอาศัยตลอดการเดินทางเอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติสวิสภาษาใดภาษาหนึ่งโดยศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต โดนสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์ TLScontact

เอกสารที่ผู้ยื่นคำร้องต้องเตรียมในกรณีเดินทางไปเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์พำนักระยะสั้น (พำนักไม่เกิน3เดือน)

 1. ใบสมัครขอวีซ่า ฉบับจริง โดยต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง ในกรณีของผู้เยาว์บสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
 2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสี 2รูป ขนาด 3.5ซม.x 4ซม. จำนวน 2รูป (ไม่เกิน 6เดือน) โดยภาพถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว เห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า3เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางตามกำหนดการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นประเทศอื่น และสำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าออกประเทศ 3สำเนา
 4. ประกันภัยการเดินทางเเละประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น โดยเงื่อนไขการคุ้มครองประกันภัยการเดินทางจะต้องครอบคลุมถึงการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ป่วยกลับสู่ภูมิลำเนาในกรณีที่ต้องรับการรักษาพยาบาล, ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือการเข้ารักษาพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเฉียบพลัน โดยมีงเงินประกันภัยขั้นต่ำคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และสามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้นทุกประเทศ
 5. เอกสารเเสดงการรับเข้าเรียนซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
 6. เอกการรับรองการชำระค่าเล่าเรียน
 7. หนังสือรับรองการทำงาน / การศึกษา (ในกรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา)
 8. ใบอนุญาติประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาติประกอบอาชีพ
 9. เอกสารทางการเงินหรือหลักฐานที่มาของรายได้ฉบับจริงและสำเนา โดยประกอบด้วย Bank statement รายการ Bank statement รายการเดินบัญชีของผู้ปกครอง พร้อมด้วยจดหมา
 10. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับ ที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว
 11. สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว หรือจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากผู้ค้ำประกันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ อื่นๆ
 12. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ทั้งฉบับจริง และสำเนา
 13. ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ และผู้ปกครองใม่ได้เดินทางไปพร้อมกับผู้เยาว์ ต้องมีเอกสารยินยอมของผู้ปกครองที่ออกโดยอำเภอ พร้อมสำเนา โดยผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center
 14. เอกสารเเจ้งอำนาจในการปครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ (ในกรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน)

เอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียน (พำนักระยะยาว เกิน 90วัน)

การจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อและประสงค์จะพำนักเกิน 90 วัน ผู้ยื่นควรที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรงที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (โดยจะต้องยื่นคำร้องขอทำการนัดหมายกับสถานทูตผ่านแผนก call center: +66(0)2696 3899)

เอกสารที่ผู้ยื่นคำร้องต้องเตรียมในกรณีเดินทางไปเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์พำนักระยะสั้น (พำนักเกิน3เดือน)

 1. ใบสมัครขอวีซ่า ฉบับจริง โดยต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง ในกรณีของผู้เยาว์บสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
 2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสี 4รูป ขนาด 3.5ซม.x 4ซม. จำนวน 2รูป (ไม่เกิน 6เดือน) โดยภาพถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว เห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา1ชุด มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 15เดือนนับจากวันที่ผู้ยื่นประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศไทย และต่้องมีหน้าว่างอย่างน้อย2 หน้า สำหรับตรวจลงตราประทับวีซ่า
 4. เอกสารเเสดงการรับเข้าเรียนซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา พร้อมสำเนา 3ชุด
 5. เอกการรับรองการชำระค่าเล่าเรียน พร้อมสำเนา 3ชุด
 6. ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา พร้อมสำเนา 3ชุด
 7. ประวัติการทำงาน/การเรียน (Curriculum Vitae) พร้อมสำเนา 3ชุด
 8. เอกสารยืนยันการเดินทางออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากช่วงเวลาที่ร้องขอไว้สิ้นสุด พร้อมสำเนา 3ชุด
 9. จดหมายจูงใจ พร้อมสำเนา 3ชุด
 10. หนังสือรับรองการทำงาน / การศึกษา (ในกรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา) พร้อมสำเนา 3ชุด
 11. ใบอนุญาติประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาติประกอบอาชีพ พร้อมสำเนา 3ชุด
 12. เอกสารทางการเงินหรือหลักฐานที่มาของรายได้ รายการเดินบัญชีของผู้สมัคร, รายการเดินบัญชีของผู้ปกครอง พร้อมด้วยจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย หรือ จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากผู้ค้ำประกันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ อื่นๆ พร้อมสำเนา 3ชุด
 13. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ทั้งฉบับจริง พร้อมสำเนา 3ชุด
 14. ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ และผู้ปกครองใม่ได้เดินทางไปพร้อมกับผู้เยาว์ ต้องมีเอกสารยินยอมของผู้ปกครองที่ออกโดยอำเภอ พร้อมสำเนา 3ชุด โดยผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center
 15. เอกสารเเจ้งอำนาจในการปครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ (ในกรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน) พร้อมสำเนา 3ชุด
 16. จดหมายมอบอำนาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน (พร้อมเซนต์รับรอง) ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ติดต่อทำการสมัครขอวีซ่า พร้อมสำเนา 3ชุด

อ้างอิงจากhttps://ch.tlscontact.com/th/BKK/page.php?pid=home

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147