เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

เรียนต่อ ประเทศอเมริกา ศึกษาต่อ ประเทศอเมริกา              

  ศึกษาต่ออเมริกา เรียนต่ออเมริกา : Home | About Us | Service | Interview | Gallery | Alumni Talk | Contact Us  
 
ข้อมูล ประเทศ
อเมริกา
ข้อมูลประเทศอเมริกาที่
เป็นประโยชน์แก่น้องๆ
MORE      
 
ข่าวทุน
การศึกษา
ทุนการศึกษาในประเทศอเมริกา
ที่น่าสนใจ พี่ๆรวบรวมเอาไว้ให้ที่นี่
MORE      
 
Promotion
USA
สถาบันในประเทศอเมริกา มีโปรโมชั่นราคาพิเศษที่ไหน
กันบ้าง
MORE      
 
VISA USA
วีซ่า อเมริกา
ขั้นตอนและข้อมูล เอกสาร
ที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า ประเทศอเมริกา
MORE      
 
 
Apex Search หาอะไรก็ง่าย
เรียนต่อประเทศอเมริกา
    เรียนต่ออังกฤษ  
    เรียนต่ออเมริกา  
    เรียนต่อออสเตรเลีย  
    เรียนต่อนิวซีแลนด์  
    เรียนต่อแคนาดา  
    เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์  
    เรียนต่อสิงคโปร์  
    เรียนต่อจีน  
    เรียนต่อเยอรมัน  

 
 
เอกสารการยื่นวีซ่านักเรียน United States of America ( วีซ่าอเมริกา )


 
  เอกสารการยื่นวีซ่านักเรียน ประเทศอเมริกา
 1. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียน DS 156-157-158 กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ https://thailand.us-visaservices.com
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 4,454 บาท และค่า Pin Number สำหรับจองคิวสัมภาษณ์ทาง Internet 408 บาท โดยซื้อเป็น ธนาณัติได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 3. ชำระค่าธรรมเนียม *SEVIS Fee เป็นจำนวนเงิน US$ 200 หลังจากได้รับเอกสารการตอบรับจากโรงเรียนแล้ว ( I-20 ) สามารถเข้าไปชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ https://www.fmjfee.com/i901fee/ โดยหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมผ่าน credit card แล้ว ให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นวีซ่า ( *SEVIS Fee คือ ค่าธรรมเนียมการจัดการข้อมูล นักเรียนและบุคลากรต่างชาติ )
 4. ใบตอบรับจากสถาบันที่ไปเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (I-20)
 5. หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับ Course เรียน ( เล่มจริงทุกเล่ม )
 6. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5 cm x 5 cm จำนวน 2 รูป ลักษณะเปิดใบหูทั้งสองข้าง ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น
 7. Transcript ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 8. ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 9. ใบ Certificate หรือใบเสร็จเรียนภาษาในเมืองไทยหรือต่างประเทศ ( ถ้าต่างประเทศต้องมี Attendance ด้วย ) ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 10. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 11. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
 12. กรณีเพศชาย - เอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร หรือใบผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 13. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 14. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 15. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ) และสำเนาสมุดบัญชีของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และควรนำสมุดบัญชีตัวจริงไปในวันสัมภาษณ์ด้วย
 16. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานภาพสมรสแล้ว
 17. ต้องไปสัมภาษณ์และพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตัวเอง
 18. สามารถยื่นวีซ่าได้ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น (ควรไปก่อนเวลานัดหมายประมาณ 30 นาที)
 19. สถานทูตจะส่งเอกสารและ Passport คืนกลับมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่จ่าหน้าซองจดหมาย ภายใน 3 – 4 วัน หลังจากวันสัมภาษณ์ (ควรกรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน)
 
 
 
  การนัดวันสัมภาษณ์
สามารถเข้าใช้บริการได้ 2 ทาง ดังนี้
ทางเว็บไซต์ : รหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) ทางเว็บไซต์ ( ราคาเท่ากับ US$12 หรือ 408 บาท ) สามารถซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้ได้หลังเวลา 13.00 น ของวันทำการถัดไป
 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ : http://thailand.us-visaservices.com
 2. 2จากหน้าหลักให้คลิกที่ “ ข้อมูลวีซ่าและการนัดหมาย “
 3. อ่านและคลิกยอมรับเงื่อนไขในหน้า “ ตัดสินใจว่าจะสมัครที่ใด “
 4. ใส่ข้อมูลตามช่องที่กำหนดเพื่อสร้างบัญชีส่วนตัว ในหน้า “ สร้างชื่อผู้เข้าใช้ใหม่ “ ( 1 PIN จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวกับชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านที่สร้างขึ้น )
 5. ใส่เลขรหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) 15 หลัก ( ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินซื้อค่าธรรมเนียม ) ในช่อง “ ฉันได้ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ “
 6. คลิก “ ส่ง “ แล้วทำตามขั้นตอนที่เว็บไซต์จะนำไปสู่หน้าต่อไป

การใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) ทางเว็บไซต์ : สามารถทำการนัดหมาย และ เปลี่ยนแปลงการนัดหมายด้วยรหัสเข้าใช้เฉพาะนี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง นั่นคือทำการนัดหมาย 1 ครั้ง และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายได้อีก 2 ครั้งเมื่อจำเป็น แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก การนัดหมายได้ เมื่อเหลืออีก 2 วันทำการก่อนถึงวันนัดหมาย ( รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้จะหมดอายุภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ได้ทำการนัดหมาย และ รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้จะหมดอายุ ภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้ชำระเงินซื้อรหัส )

ทางโทรศัพท์ : รหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) ทางโทรศัพท์ ( ราคาเท่ากับ US$ 20 หรือ 680 บาท ) สามารถซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้ได้หลังเวลา 13.00 น ของวันทำการถัดไป
 1. ติดต่อไปยังหมายเลข : 001-800-13-202-2457 ( โทรศัพท์จะต้องสามารถใช้โทร.ออกต่างประเทศได้ )
 2. ท่านจะได้ยินเสียงตอบรับอัตโนมัติ หากต้องการดำเนินการต่อเป็นภาษาไทย กด 1 ภาษาอังกฤษ กด 2
 3. จากนั้น หากซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) จากที่ทำการไปรษณีย์แล้ว ให้กด 3 ( หากไม่ได้ซื้อ สามารถซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) ได้ทันที โดยกด 1 )
 4. หลังจากได้ยินคำแนะนำแล้ว ให้กดเลขรหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) 15 หลัก บนใบเสร็จรับเงิน แล้วกดเครื่องหมาย # บนโทรศัพท์ ระบบจะทำการตรวจสอบรหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) จากนั้นจะโอนสายของท่านไปยังพนักงานให้บริการต่อไป


การใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) ทางโทรศัพท์ : ท่านสามารถโทรศัพท์มายังพนักงานบริการ ด้วยรหัสเข้าใช้เฉพาะหมายเลขเดียวนี้ ได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ถ้าท่านต้องการโทรศัพท์เป็นครั้งที่ 4 ท่านต้องชำระเงินซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะใหม่ เวลาทำการของศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าทางโทรศัพท์ คือ 8.00 – 17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) ออนไลน์ หรือซื้อรหัสเข้าใช้ทางโทรศัพท์ได้โดยตรง โดยชำระเงินผ่านบัตร Visa หรือ Master Card โดยจะสามารถทำการนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์ได้ทันที
 
 
 
  สถานที่ยื่นวีซ่า
สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ : 95 ถนนวิทยุ,กรุงเทพฯ, 10330
กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ : 387 ถนนวิชยานนท์, เชียงใหม่ 50300

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 1. ค่าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ ( PIN ) สำหรับการนัดหมายทาง Internet US$12 ( 408 บาท )
  ทางโทรศัพท์ US$20 ( 680 บาท )
 2. ค่าธรรมเนียม SEVIS Fee US$200 ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa, Master Card
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,454 บาท ซื้อที่ ที่ทำการไปรษณีย์ สั่งจ่ายสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
 4. ค่าซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารและพาสปอร์ตกลับคืนหลังจากได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว ราคา 75 บาท

นักเรียนหรือผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าทุกประเภทจะต้องไปยื่นด้วยตนเอง เนื่องจากต้องมีการสแกนลายนิ้วมือ และไม่สามารถพาผู้ติดตามเข้าไปภายในด้วยได้ นอกจากเด็กที่จะเดินทางกับผู้ปกครองเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะทำการสัมภาษณ์และแจ้งผลให้ทราบในทันที หากได้รับการอนุมัติวีซ่าทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารและพาสปอร์ตกลับคืนให้ทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วัน หากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารบางส่วนและพาสปอร์ตกลับคืนทันทีที่การสัมภาษณ์สิ้นสุดลง เรียกว่าทราบผลเลยโดยไม่ต้องรอลุ้น ดังนั้นผู้ยื่นวีซ่าจะต้องเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์เป็นอย่างดีเพื่อตอบคำถาม ( ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเลือกได้ ) โดยทางเจ้าหน้าที่ APEX จะแนะนำการตอบคำสัมภาษณ์ก่อนการนัดหมายทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อม ค่าธรรมเนียมต่างๆ จะไ ม่ได้รับคืน ถึงแม้ว่าวีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติก็ตาม แต่ถ้าจะยื่นใหม่ก็สามารถทำได้เลยทันที โดยการเตรียมเอกสารใหม่ทั้งหมด + เอกสารที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม + ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายใหม่ทั้งหมด ยกเว้นค่าธรรมเนียม SEVIS Fee ที่จ่ายเพียงครั้งเดียว

บริษัท APEX มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญในการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมการตอบคำสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ 0-2260-2910 Auto, 086-677-2013-4
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

APEX EDUCATION CONSULTANT


สาขาสุขุมวิท พี่กบ 089-120-2012 พี่ยุ้ย 086-677-2013
พี่จูน 083-422-2322 หรือ พี่เม 086-563-2910
TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย)
FAX. 0-2168-7147

สาขา ม. กรุงเทพ พี่ปุ้ย 086-677-2014
TEL. 02-115-9751

E-mail : apex@apexeducate.com

 
 
 
 
 
 
Home | About Us | Service | Interview | Gallery | Alumni Talk | Contact Us
 
เรียนต่อต่างประเทศ
> เรียนต่ออังกฤษ
> เรียนต่ออเมริกา
> เรียนต่อออสเตรเลีย
> เรียนต่อนิวซีแลนด์
> เรียนต่อแคนาดา
> เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์
> เรียนต่อสิงคโปร์
> เรียนต่อจีน
> เรียนต่อเยอรมัน
Study Abroad
> Study in UK
> Study in USA
> Study in Australia
> Study in Newzealand
> Study in Canada
> Study in Switzerland
> Study in Singapore
> Study in China
> Study in Germany
สาระน่ารู้เรียนต่อต่างประเทศ
> IELTS
> TOEFL
> การออมแสงแดด
> การจัดกระเป๋าไปเรียนนอก
> จัดกระเป๋าไปอังกฤษ
> จัดกระเป๋าไปอเมริกา
> จัดกระเป๋าไปออสเตรเลีย
> ทำอาหารกินเอง
> Culture Shock
> การทำWork Permit
Promotion 2016
> Promotion UK
> Promotion USA
> Promotion Australia
> Promotion Newzealand
> Promotion Canada
> Promotion Switzerland
> Promotion Singapore
> Promotion China
> Promotion Germany
       
All right reserved. © 2004 - 2016  Apexeducate.com
10/74 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. : 0-2168-6777 (automatic lines) Fax. : 02-2168-7147
E-Mail : apex@apexeducate.com
apex อยู่ในสมาคม Tieca