มาตรฐานการศึกษาในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ มีขั้นตอนการรับประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาในสถาบันนั้น ๆ จะได้รับความรู้ทักษะตามความต้องการและคุ้มค่ากับค่าเล่าเรียน รัฐบาลมีการควบคุมคุณภาพการศึกษา ระบบการศึกษาต่าง ๆ มีการควบคุมผ่านองค์กร NZQA (New Zealand Qualifications Authority) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการประเมินและสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียน นอกจากนี้ Education Review Office ยังตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา และการดูแลนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

NZQA ตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

  • Institutes of technology and polytechnics
  • Private training establishments (PTEs)
  • Wānanga (tertiary education delivered in a Māori cultural context)
  • Industry training organisations (ITOs)
  • Government training establishments (for example, The New Zealand Army and the New Zealand Navy)

ประกาศนียบัตรของนิวซีแลนด์ทางการศึกษา (NCEA)

ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำเร็จทางการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร NCEA เป็นคุณวุฒิหลัก

สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ จึงมั่นใจได้ว่าท่านสามารถใช้ประกาศนียบัตร NCEA

เพื่อการศึกษาต่อทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ

ประกาศนียบัตร NCEA ออกให้เป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับ 1 ใน Year 11 (อายุ 15 ปี)
  • ระดับ 2 ใน Year 12 (อายุ 16 ปี)
  • ระดับ 3 ใน Year 13 (อายุ 17 – 18 ปี)

ประกาศนียบัตร NCEA มีความยืดหยุ่นและสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ หากเรียนเก่งมากๆ ในวิชาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านกำลังเรียนอยู่ในระดับ 2 แต่เรียนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ 3 ได้

ในแต่ละปี นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จากวิชาต่างๆ ในจำนวนมากกว่า 40 วิชา ขึ้นกับว่าโรงเรียนเปิดสอนวิชาอะไรบ้าง ใน Year 11  อาจจะเลือกวิชาต่างๆ หลากหลายได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นอีก 2–3 วิชา ใน Year 12 และ Year 13 นักเรียนจะเริ่มคิดต่อได้ว่าวิชาใดที่ท่านต้องให้ความสนใจเพื่อใช้ในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ

ประกาศนียบัตร NCEA อนุญาตให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสำหรับความต้องการของนักเรียนและทำการประเมินถึงการที่นักเรียนเหล่านั้นได้เรียนรู้ตามมาตรฐาน (ทักษะและความรู้ที่โรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้) นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการทดสอบหรือประเมินโดยวิธีการประเมินผสมกันระหว่างการประเมินภายใน (ตามที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและให้คะแนน) และการประเมินภายนอก (การสอบปลายปีที่กำหนดและให้คะแนน โดยสำนักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ หรือ NZQA) สำนักงาน NZQA จะตรวจดูว่าการประเมินผลมีความยุติธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมดในนิวซีแลนด์

มาตรฐานการศึกษาในนิวซีแลนด์ 003

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่

@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

6 + 13 =

You have Successfully Subscribed!