14 | June | 2021

IOM คืออะไร

การตรวจปอดหาเชื้อวัณโรค (TB)

เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่อังกฤษ

ที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

 

APEX ขอแนะนำให้ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวและขั้นตอนการเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคที่ IOM

 

IOM มีฐานะเป็นองค์การระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization)    ภารกิจของ IOM ในประเทศไทย เริ่มปฏิบัติภารกิจในไทยตั้งแต่ปี 2518 โดยมี บทบาทและการประสานงานระหว่าง IOM กับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ    หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่หลักในการประสานงานกับ IOM ในไทยได้แก่

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย

IOM หรือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์  ตั้งอยู่ที่อาคารเกษมกิจ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

 

เอกสาร Tuberculosis Test หรือใบตรวจปอดเพื่อหาเชื้อวัณโรค เป็นเอกสารสำคัญ สำหรับผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าระยะยาวทุกประเภท เป็นการตรวจเพื่อหาเชื้อโรคหรือโรคติดต่อทางเดินหายใจต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อวัณโรค ที่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่อันตราย เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานของกองตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ

 

คนไทยที่ต้องการเดินทางไปประเทศอังกฤษและพำนักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลานานเกิน 6 เดือน จำเป็นต้องขอวีซ่าระยะยาว เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าติดตามถาวร และต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรค หรือ Tuberculosis (TB) Test ที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย (IOM) ซึ่งต้องใช้หนังสือรับรองผลตรวจปอด TB Test นี้ ยื่นขอวีซ่าด้วย ถึงแม้ว่าเราสุขภาพปกติดีก็ตาม

 

ขั้นตอนการตรวจปอดเพื่อรับหนังสือรับรอง

 1. สมัครผ่านเว็ปไซต์ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp
 2. ต้องทำนัด และ Print เอกสารออกมา
 3. ผู้สมัครนำเอกสาร ไปที่ IOM ไปรายงานตัวที่ศูนย์ IOM ตามวันและเวลาที่นัดไว้
 4. รับหนังสือส่งตัว และนำไปยื่นที่โรงพยาบาลที่กำหนดเพื่อทำการเอ็กซเรย์ปอด

 

 1. หลังจากนั้นต้องไปทำการเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลที่กำหนด ซึ่งมี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพญาไท 2 หรือโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เท่านั้น

* โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (124 ถนน สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ)

* โรงพยาบาลพญาไท 2 (943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ)

 

 1. นำฟิล์มเอ็กซเรย์กลับมายื่นที่ศูนย์ IOM เพื่อออกใบรับรอง (ควรยื่นก่อนเวลา 15.00 น.)

*หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันเดียวกัน ในกรณี ที่ผู้ยื่นคําร้องเข้ารับการตรวจเสร็จสิ้นภายในช่วงเช้าและนําผลมาส่ง IOM ก่อนเวลา 15:00 น. และผลการเอ็กซเรย์ปอดจะต้องไม่พบความผิดปกติ

*หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันทําการถัดไป ในกรณีที่ ผู้ยื่นคําร้องนําผลมาส่ง IOM หลังเวลา 15:00 น. และผลการเอ็กซเรย์ปอดจะต้องไม่พบความผิดปกติ

 

 1. เมื่อเราได้ฟิล์ม X-Ray และแพทย์ประจำ IOM อ่านผลตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ

เราก็จะได้ Certificate เพื่อใช้ยื่นวีซ่า เรียกว่า UK Pre-Departure Tuberculosis Detection Programme Medical Certificate  ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ สำหรับผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าระยะยาวทุกประเภทต้องมี

 

*หมายเหตุ กรณีที่ยื่นวีซ่าเพื่อเรียน หรืออยู่อาศัยที่ UK นานกว่า 6 เดือน แต่ไม่ได้ยื่นใบรับรองการตรวจ IOM ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านจะถูกปฏิเสธและไม่สามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้

 

 

เอกสารที่ใช้  มีดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ใบเกิดพร้อมสำเนา 1 ชุดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
 4. สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา หรือผู้ปกครองและสําเนา 1 ชุด
 5. สำหรับหญิงมีครรภ์ จะต้องเตรียมใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์สําหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ มาด้วย
 6. ที่อยู่ที่จะไปพำนักอาศัย หากไม่ทราบ ให้ใช้ที่อยู่ของสถาบันศึกษาที่จะไปเรียน
 7. เงินสดสำหรับค่าตรวจโรค 3,800 บาท

 

การรับหนังสือรับรอง:

ผู้ยื่นคําร้องสามารถมารับผลการตรวจด้วยตนเองเท่านั้น ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM Migration Health Assessment Center (MHAC)

 

ในกรณีที่ผลออกมาไม่ปกติ :

ผลไม่ปกติ เช่น ปอดมีจุด ต้องทำการเพาะเสมหะเพื่อดูเชื้อเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยถ้าตรวจเพาะเชื้อพบว่าปอดของเราปกติดี ไม่พบลักษณะของวัณโรค ก็จะได้รับ หนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบในการยื่นสมัครขอวีซ่า เช่นกัน   ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นพลาด ควรเผื่อเวลาที่ ผู้สมัครควรจะทำการตรวจปอดแต่เนิ่นๆ

 

สําหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ :

ผู้มีความประสงค์เข้ารับการเอ็กซเรย์ปอด ทางโรงพยาบาลจะใส่เครื่องป้องกันรังสีให้เป็นพิเศษ

หากผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเอ็กซเรย์ปอด จะต้องทําการตรวจเสมหะและเพาะเชื้อที่ห้องปฏิบัติการขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

 

 

 

 

 

*หาข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่

สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

เวลาเปิดทำการ :  จันทร์–ศุกร์  เวลา 8.00 น.–17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ที่อยู่ : เลขที่ 120 ถนนสีลม อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 (ตรงข้าม CP Tower) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3

Tel: 02–234 7950–5

Fax: 02–234 7956

Email: bkk.tbdp.uk@iom.int

 

 

 

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวขอวีซ่าระยะยาว APEX ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการเตรียมเอกสารต่างๆ และขอแนะนำให้เตรียมตัววางแผนกันล่วงหน้านาน ๆ   เพราะมีเอกสารจำนวนมากที่ต้องใช้เวลามาก แต่หากไม่ถนัดไม่ชอบความยุ่งยากในการขอวีซ่าและต้องการให้ทีมงาน APEX ของเรา ช่วยเหลือดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ไม่ผิดพลาด ติดต่อเราได้ เพราะเราชำนาญ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

สำนักงานใหม่ที่

126/27 อาคาร Park Avenue,

(ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14)

Website : www.apexeducate.com

line: @apexstudyabroad

Tel. 02-002-8855

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📌สำนักงาน

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110