×
 • Course

 • Country

ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย เป็นประเทศซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย, เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด ออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ออสเตรเลียถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพชีวิต, สุขภาพ, เสรีภาพทางเศรษฐกิจ และมีหลายเมืองถูกจัดให้อยู่ใน10 อันดับเมืองน่าอยู่ของโลกอีกด้วย นอกจากนั้นระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียยังมีการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอยู่เสมอ จึงไม่น่าเเปลกใจเลยที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียจะติดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ดีที่สุดของโลก

ระบบการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย

นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามระบบของรัฐแล้ว ประเทศออสเตรเลีย ยังมีการเรียนการสอนนอกระบบของรัฐคือ หลักสูตร International Baccalaureate Primary Years Program (PYP) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลาเรียน 12 ปี หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาโดยองค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งปัจจุบันมี 41 โรงเรียนทั่วออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรนี้ ภายในหลักสูตร PYP ประกอบไปด้วย 6 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลิกภาพ สังคม และพละศึกษา โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบสหวิทยาการ นโยบายด้านการประเมินผลการเรียนจะพัฒนาโดยครูผู้สอนในลักษณะของโรงเรียนเป็นฐาน (School-based assessment) ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

ประถมศึกษา

ระยะเวลาเรียน 6 ปี Year 1-6 เป็นการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของ ประเทศออสเตรเลีย อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละรัฐ ลักษณะโรงเรียนมีโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรศาสนา โรงเรียนของรัฐบาลจะเป็นประเภทไปกลับ (Day School) ส่วนโรงเรียนเอกชนจะมีทั้งโรงเรียนประจำ (Boarding School) และไป-กลับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะใช้เวลาเรียน 4 ปี (ปีที่ 7-10) หลักสูตรในระดับนี้นักเรียนจะมีทั้งวิชาเลือกและวิชาบังคับ โดยรายวิชาต่างๆ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในบางรัฐนักเรียนจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการ แต่รัฐบางแห่งนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาจไม่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลายได้ทันที

นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่แต่ละรัฐกำหนดแล้ว ยังมีหลักสูตรมัธยมศึกษาต้นที่เรียกว่า International Baccalaureate Middle Years Program (MYP) ถูกพัฒนาโดยองค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 11-16 ปี ปัจจุบันมีโรงเรียน 48 แห่งทั่วออสเตรเลียที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยในหลักสูตรประกอบไปด้วยภาษา 1 (Language A) ภาษา 2 (Language B) มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครอบคลุมปีที่ 11-12 หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้จะมีหลายหลักสูตร ซึ่งช่วยเตรียมนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สำหรับการทำงาน และการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับนี้นักเรียนจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า “Senior Secondary Certificate of Education” เมื่อสอบผ่านและสำเร็จการศึกษาในปีที่ 12 แต่ชื่อใบรับรองจะแตกต่างกันไปตามรัฐต่างๆ และการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนต้องสอบและวัดผลการเรียนในชั้นปีที่ 11 และ 12 เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Australian Education Network)

นอกจากนั้น โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมปลายหลายแห่ง ยังมีการจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (Vocational programs) นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ นั่นรวมถึงการฝึกงานของนักเรียนที่จัดโดยโรงเรียน ซึ่งอนุญาตให้นักเรียนได้รับคุณวุฒิด้านอาชีวะและเทคนิคระหว่างที่เรียนระดับมัธยมปลาย เนื้อหาภายในหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ สอดคล้องกับ Australian Quality Training Framework (AQTF) ที่กำหนดไว้

นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ การเรียนระดับมัธยมปลายยังมีหลักสูตรที่เรียกว่า International Baccalaureate Diploma (IB) ดูแลหลักสูตรโดยองค์กร International Baccalaureate Organization ใช้เวลาเรียน 2 ปี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ 50 โรงเรียน โดยหลักสูตร IB ประกอบไปด้วย การเรียนภาษา 1 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาหลักของออสเตรเลีย ซึ่งรวมการอ่านออกเขียนได้ ภาษา 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ลาติน กรีกโบราณ ฯลฯ มนุษย์และสังคม เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในสังคมโลก ประวัติอิสลาม (Islamic history) ปรัชญา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีดีไซน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และฟิสิกส์ และศิลปะ เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะภาพยนตร์ และทัศนศิลป์ เป้าหมายของหลักสูตรเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสื่อสาร เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ International Baccalaureate Diploma จากองค์กร International Baccalaureate Organization ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ทุกรัฐ

การศึกษาแบบอาชีวศึกษา

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพซึ่งเน้นการเรียนแบบทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาอาชีพต่างๆและอาจจะมีโอกาสในการฝึกงานในสายอาชีพนั้นๆอีกด้วย ซึ่งคุณวุฒิอาชีวศึกษาและฝึกอบรมเป็นที่นิยมกันมากในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นคุณวุฒิที่มีมาตรฐานสูง ระดับการศึกษาแบบอาชีวศึกษาแบ่งเป็น level ดังนี้

 • Certificate I-IV
 • Foundation
 • Diploma
 • Advanced Diploma

ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)

ระดับการศึกษาอุดมศึกษาเป็นระดับการศึกษาที่สูงสุด ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 40 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล 38 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง ซึ่งต่างก็ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งระดับการเรียนในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น

 • ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้ระยะเวลาเรียน 3-5 1ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน
 • ระดับอนุปริญญาโท (Graduate Diploma/Postgraduate Diploma) เป็นหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ให้สามารถเข้าใจในสาขาวิชาที่แตกต่างจากที่เราเรียนจบในระดับปริญญาตรีมา ระยะเวลาเรียน 6 เดือน – 1 ปี บางแห่งสามารถใช้เทียบวุฒิปริญญาโทปีแรกปละเข้าเรียนต่อปีที่สองของหลักสูตรปริญญาโทได้เลย
 • ระดับปริญญาโท (Master degree) ใช้ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี
 • ระดับริญญาเอก (Doctorate degree) เป็นระดับการศึกษาสูงสุด ใช้ระยะเวลาเรียน 3-5 ปี

การฝึกงานใน ประเทศออสเตรเลีย

การฝึกงาน คือ การมาทำงานชั่วคราวในสถานที่ทำงานและสถาบันการศึกษา การฝึกงานอาจได้หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและระยะเวลาที่เข้าทำงาน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้รับประสบการณ์จริงในสาขาวิชาที่คุณศึกษาอยู่

ประโยชน์บางส่วนที่จะได้รับจากการฝึกงานได้แก่:

  • ได้สะสมหน่วยกิตตามหลักสูตรที่คุณศึกษา
  • ประสบการณ์ในการทำงานในประเทศออสเตรเลียสามารถช่วยให้คุณมีโอกาสในการหางานประเภทเดียวกันมากขึ้นเมื่อกลับประเทศ
  • ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ
  • ช่วยให้คุณได้สร้างเครือข่ายกับผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพเดียวกันซึ่งอาจจะมีประโยชน์สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
  • ช่วยในเรื่องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และการปฏิบัติงาน

มีวีซ่านักเรียนและวีซ่าการทำงานหลายแบบที่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ามาฝึกงานในออสเตรเลียได้ โดยจะมีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการฝึกงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึง จำนวนชั่วโมงต่อวันต่อสัปดาห์ ที่สามารถฝึกงานได้ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานหรือไม่

สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็มีโครงการฝึกงานเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบตัวเลือกที่สถาบันของคุณเสนอให้ด้วย นอกจากนี้ยังมีบริษัทจัดหางานและการฝึกงานของเอกชนที่จะช่วยหาสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาต่างชาติได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการใช้บริการจากบริษัทเอกชนเหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่าย

Credit by: http://www.studyinaustralia.gov.au

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ