×
 • Course

 • Country

ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย เป็นประเทศซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย, เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด ออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ออสเตรเลียถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพชีวิต, สุขภาพ, เสรีภาพทางเศรษฐกิจ และมีหลายเมืองถูกจัดให้อยู่ใน10 อันดับเมืองน่าอยู่ของโลกอีกด้วย นอกจากนั้นระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียยังมีการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอยู่เสมอ จึงไม่น่าเเปลกใจเลยที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียจะติดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ดีที่สุดของโลก

ระบบการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย

นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามระบบของรัฐแล้ว ประเทศออสเตรเลีย ยังมีการเรียนการสอนนอกระบบของรัฐคือ หลักสูตร International Baccalaureate Primary Years Program (PYP) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลาเรียน 12 ปี หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาโดยองค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งปัจจุบันมี 41 โรงเรียนทั่วออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรนี้ ภายในหลักสูตร PYP ประกอบไปด้วย 6 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลิกภาพ สังคม และพละศึกษา โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบสหวิทยาการ นโยบายด้านการประเมินผลการเรียนจะพัฒนาโดยครูผู้สอนในลักษณะของโรงเรียนเป็นฐาน (School-based assessment) ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

ประถมศึกษา

ระยะเวลาเรียน 6 ปี Year 1-6 เป็นการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของ ประเทศออสเตรเลีย อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละรัฐ ลักษณะโรงเรียนมีโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรศาสนา โรงเรียนของรัฐบาลจะเป็นประเภทไปกลับ (Day School) ส่วนโรงเรียนเอกชนจะมีทั้งโรงเรียนประจำ (Boarding School) และไป-กลับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะใช้เวลาเรียน 4 ปี (ปีที่ 7-10) หลักสูตรในระดับนี้นักเรียนจะมีทั้งวิชาเลือกและวิชาบังคับ โดยรายวิชาต่างๆ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในบางรัฐนักเรียนจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการ แต่รัฐบางแห่งนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาจไม่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลายได้ทันที

นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่แต่ละรัฐกำหนดแล้ว ยังมีหลักสูตรมัธยมศึกษาต้นที่เรียกว่า International Baccalaureate Middle Years Program (MYP) ถูกพัฒนาโดยองค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 11-16 ปี ปัจจุบันมีโรงเรียน 48 แห่งทั่วออสเตรเลียที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยในหลักสูตรประกอบไปด้วยภาษา 1 (Language A) ภาษา 2 (Language B) มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครอบคลุมปีที่ 11-12 หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้จะมีหลายหลักสูตร ซึ่งช่วยเตรียมนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สำหรับการทำงาน และการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับนี้นักเรียนจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า “Senior Secondary Certificate of Education” เมื่อสอบผ่านและสำเร็จการศึกษาในปีที่ 12 แต่ชื่อใบรับรองจะแตกต่างกันไปตามรัฐต่างๆ และการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนต้องสอบและวัดผลการเรียนในชั้นปีที่ 11 และ 12 เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Australian Education Network)

นอกจากนั้น โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมปลายหลายแห่ง ยังมีการจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (Vocational programs) นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ นั่นรวมถึงการฝึกงานของนักเรียนที่จัดโดยโรงเรียน ซึ่งอนุญาตให้นักเรียนได้รับคุณวุฒิด้านอาชีวะและเทคนิคระหว่างที่เรียนระดับมัธยมปลาย เนื้อหาภายในหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ สอดคล้องกับ Australian Quality Training Framework (AQTF) ที่กำหนดไว้

นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ การเรียนระดับมัธยมปลายยังมีหลักสูตรที่เรียกว่า International Baccalaureate Diploma (IB) ดูแลหลักสูตรโดยองค์กร International Baccalaureate Organization ใช้เวลาเรียน 2 ปี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ 50 โรงเรียน โดยหลักสูตร IB ประกอบไปด้วย การเรียนภาษา 1 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาหลักของออสเตรเลีย ซึ่งรวมการอ่านออกเขียนได้ ภาษา 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ลาติน กรีกโบราณ ฯลฯ มนุษย์และสังคม เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในสังคมโลก ประวัติอิสลาม (Islamic history) ปรัชญา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีดีไซน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และฟิสิกส์ และศิลปะ เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะภาพยนตร์ และทัศนศิลป์ เป้าหมายของหลักสูตรเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสื่อสาร เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ International Baccalaureate Diploma จากองค์กร International Baccalaureate Organization ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ทุกรัฐ

การศึกษาแบบอาชีวศึกษา

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพซึ่งเน้นการเรียนแบบทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาอาชีพต่างๆและอาจจะมีโอกาสในการฝึกงานในสายอาชีพนั้นๆอีกด้วย ซึ่งคุณวุฒิอาชีวศึกษาและฝึกอบรมเป็นที่นิยมกันมากในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นคุณวุฒิที่มีมาตรฐานสูง ระดับการศึกษาแบบอาชีวศึกษาแบ่งเป็น level ดังนี้

 • Certificate I-IV
 • Foundation
 • Diploma
 • Advanced Diploma

ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)

ระดับการศึกษาอุดมศึกษาเป็นระดับการศึกษาที่สูงสุด ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 40 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล 38 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง ซึ่งต่างก็ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งระดับการเรียนในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น

 • ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้ระยะเวลาเรียน 3-5 1ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน
 • ระดับอนุปริญญาโท (Graduate Diploma/Postgraduate Diploma) เป็นหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ให้สามารถเข้าใจในสาขาวิชาที่แตกต่างจากที่เราเรียนจบในระดับปริญญาตรีมา ระยะเวลาเรียน 6 เดือน – 1 ปี บางแห่งสามารถใช้เทียบวุฒิปริญญาโทปีแรกปละเข้าเรียนต่อปีที่สองของหลักสูตรปริญญาโทได้เลย
 • ระดับปริญญาโท (Master degree) ใช้ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี
 • ระดับริญญาเอก (Doctorate degree) เป็นระดับการศึกษาสูงสุด ใช้ระยะเวลาเรียน 3-5 ปี

การฝึกงานใน ประเทศออสเตรเลีย

การฝึกงาน คือ การมาทำงานชั่วคราวในสถานที่ทำงานและสถาบันการศึกษา การฝึกงานอาจได้หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและระยะเวลาที่เข้าทำงาน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้รับประสบการณ์จริงในสาขาวิชาที่คุณศึกษาอยู่

ประโยชน์บางส่วนที่จะได้รับจากการฝึกงานได้แก่:

  • ได้สะสมหน่วยกิตตามหลักสูตรที่คุณศึกษา
  • ประสบการณ์ในการทำงานในประเทศออสเตรเลียสามารถช่วยให้คุณมีโอกาสในการหางานประเภทเดียวกันมากขึ้นเมื่อกลับประเทศ
  • ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ
  • ช่วยให้คุณได้สร้างเครือข่ายกับผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพเดียวกันซึ่งอาจจะมีประโยชน์สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
  • ช่วยในเรื่องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และการปฏิบัติงาน

มีวีซ่านักเรียนและวีซ่าการทำงานหลายแบบที่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ามาฝึกงานในออสเตรเลียได้ โดยจะมีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการฝึกงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึง จำนวนชั่วโมงต่อวันต่อสัปดาห์ ที่สามารถฝึกงานได้ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานหรือไม่

สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็มีโครงการฝึกงานเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบตัวเลือกที่สถาบันของคุณเสนอให้ด้วย นอกจากนี้ยังมีบริษัทจัดหางานและการฝึกงานของเอกชนที่จะช่วยหาสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาต่างชาติได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการใช้บริการจากบริษัทเอกชนเหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่าย

Credit by: http://www.studyinaustralia.gov.au

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ

Germany
เรียนต่อ ประเทศเยอรมัน
Malta
เรียนต่อ ประเทศมอลตา
Philippines
เรียนต่อ ประเทศฟิลิปปินส์
Finland
เรียนต่อ ประเทศฟินแลนด์
singapore
เรียนต่อ ประเทศสิงคโปร์
Switzerland
เรียนต่อ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
dubai
เรียนต่อ ประเทศ UAE (ดูไบ)
Japan
เรียนต่อ ประเทศญี่ปุ่น
Canada
เรียนต่อ ประเทศแคนาดา
เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand
เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์
United-Kingdom
เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ
USA
เรียนต่อ ประเทศอเมริกา
China
เรียนต่อ ประเทศจีน