×
 • Course

 • Country

ประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา ภูมิประเทศประกอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้ที่สวยงาม มีภาษาทางการใช้ 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศ โดยเเคนาดาประกอบไปด้วยหลากหลายเมืองที่มีชื่อเสียง และมีความโดดเด่นในแต่ละด้าน อย่างเมือง Calgary เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา เมืองที่ล้อมรอบด้วยป่าสน ทะเลสาป และเทือกเขาสูงชันลดหลั่นกันไป เมืองToronto เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในแคนาดา ศูนย์รวมวัฒนธรรมอันหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เมืองVancouver เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ยวที่สำคัญ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก

ระบบการศึกษา เรียนต่อประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดา เป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และเป็นที่ยอมรับในสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก โดยระบบการศึกษาในประเทศแคนาดาจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเมือง แต่โดยทั่วไปแล้วจะเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลเมื่ออายุ 4-5 ขวบ ก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา เมื่ออายุครบ6ปี และต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาโดยโอกาสของนักเรียนต่างชาติที่จะได้เข้าไปศึกษาในประเทศแคนาดานั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การตอบรับที่ค่อนข้างสูงจากทางสถาบัน โดย
1. ระดับปริญญาตรี ต้องมีคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.0
2. ระดับปริญญาโท ต้องมีการคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPA ประมาณ 2.5 – 3.0 หรือ ใกล้เคียง และคะแนน TOEFL ประมาณ 600 ขึ้นไป หรือคะแนน IELTS 6.5 และในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาไม่จำเป็น ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ต้องมีคะแนน TOEFL 570 ส่วนคะแนน GMAT โดยเฉลี่ย 550

ปีการศึกษาของ ประเทศแคนาดา

การรับเข้าเรียนมี 2 ช่วง คือเดือนกันยายน และเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์

เอกสารยื่นขอ วีซ่านักเรียน ประเทศแคนาดา

วีซ่านักเรียน Canada ต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป แนะนำว่าควรจะให้ลงเรียน 26 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องลงเรียนหลักสูตรที่มีจำนวนชั่วโมงการเรียนการสอนมากกว่า 25 hours per week

รายการเอกสารดังนี้

 1. วีซ่านักเรียนของแคนาดาใช้แบบฟอร์ม IMM1294 และ Family Composition Information – IMM5645 ( กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้ )
 2. Letter of Acceptance (LOA) ตัวจริงจากทาง รร ที่สมัครเรียนไป จะได้หลังจากชำระค่าเรียนแล้ว
 1. Passport เล่มจริง ทุกเล่ม (เล่มปัจจุบันควรจะมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและครอบคลุมจนจบคอร์สเรียน)
 2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 35 mm x 45 mm จำนวน 4 ใบ
 3. หลักฐานการศึกษาคือ Transcript, ใบจบ หรือจดหมายรับรองจบ ตัวจริง ในกรณีที่ยังไม่ได้ Official Trascript
 4. ประกาศนียบัตรต่างๆเช่น ใบเรียนภาษา, ใบเรียนคอร์สคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครวีซ่า
 6. จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครวีซ่า (ถ้ามี)
 7. สำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน ของสปอนเซอร์
 8. จดหมายรับรองการทำงาน หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ของสปอนเซอร์
 9. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ Bank Letter และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร
 10. ถ้า นร อายุมากกว่า 18 ปี ต้องไปยื่นขอ “ใบตรวจประวัติอาชญากรรม” โดยยื่นขอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขอ 30 วันทำการ
 11. สำหรับ นร ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมี หนังสือที่มีการลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากบิดามารดา หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย เพื่อขอมอบอำนาจให้ผู้ดูแลที่ Canada ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนบิดามารดา โดยใช้แบบฟอร์ม Custodianship Declaration แบบฟอร์มนี้ต้องให้ทนายเซ็น+ประทับตราด้วย (ถ้าไม่มีทนายเซ็นต์ทาง Apex มีทนายเซ็นต์เอกสารให้คิดค่าบริการ 1,000 บาท)
 12. ตรวจสุขภาพ หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยทางสถานทูตจะส่งแบบฟอร์มสุขภาพให้ทางนักเรียน โดยตรงทาง Email และตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
 13. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนคือ 4200 บาท และค่าธรรมเนียม VFS 684 บาทและค่าแคชเชียร์เช็ค 20 บาท ค่าSMS 56 บาท รวมทั้งสิ้น 4960 บาท

เอกสารทั้งสิ้นต้องยื่นผ่าน vfs และหลังจากยื่นทางสถานทูตอาจจะส่งอีเมล์มาขอนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

Trick & Tip “สำหรับวีซ่านักเรียน”

 

1.     ให้ นร ไปตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่าได้เลยที่ BNH เท่านั้น

2.     ขอ copy ผลตรวจจากคุณหมอทั้งหมด 1 ชุด

3.     นำผลตรวจที่ได้ยื่นแนบไปพร้อมกับเอกสารให้ vfs เลย

 

*เพียงเท่านี้วีซ่านักเรียนที่นานนักหนาก็จะเร็วขึ้นโดยใช้ระยะเวลาพิจารณาเพียง 4-6 สัปดาห์เท่านั้น*

การขอใบตรวจประวัติอาชญากรรม เตรียมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนา Passport 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. ใบตอบรับจากทางสถาบันที่ Canada (LOA)
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 6. ถ้าอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีจดหมายยินยอมจากทางบิดาและมารดา
 7. ค่าธรรมเนียม 100 บาท

เอกสารยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศแคนาดา

ไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน Short course ด้วย เช่น Summer Course หรือ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 6 เดือน วีซ่าประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องลงเรียนถึง 25 hours per week วีซ่าประเภทนี้ยังรวมถึง Business Visa, เยี่ยมเพื่อน, เยี่ยมญาติ อีกด้วย

รายการเอกสารดังนี้

 1. ใช้แบบฟอร์ม IMM5257 ระยะในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากวันที่ยื่นขอวีซ่า(กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้)
 1. Letter of Acceptance (LOA) ตัวจริงจากทาง รร ที่สมัครเรียนไป หรือ จดหมายเชิญจากทางเพื่อนหรือญาติที่ Canada หรือแผนการท่องเที่ยวในกรณีที่ไปท่องเที่ยวไม่มีคนเชิญไป
 2. Passport เล่มจริง ทุกเล่ม (ควรจะมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 35 mm x 45 mm จำนวน 4 ใบ
 4. หลักฐานการศึกษา จดหมายรับรองสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตัวจริง หรือ จดหมายรับรองการทำงานระบุวันไป – กลับ เป็นภาษาอังกฤษ
 5. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครวีซ่า
 6. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของสปอนเซอร์
 7. ถ้าผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมี Letter of Consent ที่ระบุข้อมูลอย่างละเอียด เป็นภาษาอังกฤษ หรือจดหมายยินยอมให้เดินทางจากบิดามารดาที่ออกโดยอำเภอใกล้บ้าน และนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 8. จดหมายรับรองการทำงาน หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ของสปอนเซอร์
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวคือ 2800 บาท และค่าธรรมเนียม VFS 684 บาทและค่าแคชเชียร์เช็ค 20 ค่า SMS 56 บาท รวมทั้งสิ้น 3,560 บาท

เอกสารทั้งสิ้นต้องยื่นผ่าน vfs และหลังจากยื่นทางสถานทูตอาจจะส่งอีเมล์มาขอนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

VFS Canada contact information

ที่อยู่ : อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 ซอย สุขุมวิท 13

โทรศัพท์ 02-118-7007

Email: info.canbkk@vfshelpline.com

เวลาทำการ : 9.00 – 17.00น.

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ

Success Canada