×
 • Course

 • Country

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ บนพื้นที่ 377,873 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะหลัก 4 เกาะ ได้แก่ ฮอกไกโด (เกาะเหนือ) ฮอนชู (เกาะหลัก) ชิโคกุ และ คิวชู (เกาะใต้) และล้อมรอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 4,000 เกาะ ด้วยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และความสวยงามของธรรมชาติ อย่างภูเขาไฟ ทะเลสาป และดอกซากุระ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนั้นแล้ว เทคโนโลยี และการคมนาคมที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตลาดญี่ปุ่นเเพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางในหลากหลายด้าน ปัจจุบัน จึงมีนักธุรกิจ นักเรียน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจในการทำงานและไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะขึ้นในทุกๆปี

ระบบ การศึกษาประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

การศึกษาระดับต้น การศึกษาขั้นอนุบาล ตั้งแต่อายุ 3- 5 ปี
และขั้นประถมศึกษา 1-6 ตั้งแต่อายุ 6 – 12 ปี โดยประมาณ

การศึกษาระดับกลาง การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี

การศึกษาระดับสูง ได้แก่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกสารการยื่นขอ วีซ่านักเรียน ประเทศญี่ปุ่น

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับ Course เรียน (เล่มจริงทุกเล่ม)
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 1,920 บาท + ค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ราคา 595 บาท
 3. ใบคำร้องขอวีซ่า โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 4. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 5. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 6. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) เป็นเอกสารที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น
 7. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 10. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 11. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 12. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้ว
 13. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
 14. ระยะเวลาการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. กรุงเทพมหานคร
 15. สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นผ่านตัวแทน โดยผู้สมัครจำเป็นต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม 1 ฉบับ ได้แก่ “หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง” โดยระบุรายละเอียดดังนี้
 • ข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และลายเซ็น
 • ข้อมูลของผู้ยื่นแทน ชื่อ – นามสกุล, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร และผู้ยื่นแทน
 • ผู้ยื่นแทนต้องสามารถแสดงบัตรแสดงตนได้ในวันที่มายื่นเอกสารคำร้องแทน**

ผู้สมัครวีซ่าทุกท่านที่ประสงค์ให้ตัวแทน หรือบุคคลที่ 3 ทำการยื่นเอกสารสำหรับสมัครวีซ่าแทนตน จำเป็นจะ

เอกสารยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น

 1. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนกรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 2. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 920 บาท
 4. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 7. ใบรับรองสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีศึกษาอยู่)
 8. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี)
 9. หลักฐานการทำงาน ตัวจริงพร้อมสำเนา (จดหมายลางาน ระบุวันที่เริ่มลา จนถึงวันสิ้นสุดการลางานชัดเจน) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 10. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 12. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 13. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 14. สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 15. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และของผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้วสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 16. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
 17. สำเนาสูติบัตรบุตร
 18. ชื่อ , ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
 19. สำเนา หน้า passport และหน้า visa ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยม
 20. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศญี่ปุ่น

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ