×
 • Course

 • Country

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ บนพื้นที่ 377,873 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะหลัก 4 เกาะ ได้แก่ ฮอกไกโด (เกาะเหนือ) ฮอนชู (เกาะหลัก) ชิโคกุ และ คิวชู (เกาะใต้) และล้อมรอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 4,000 เกาะ ด้วยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และความสวยงามของธรรมชาติ อย่างภูเขาไฟ ทะเลสาป และดอกซากุระ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนั้นแล้ว เทคโนโลยี และการคมนาคมที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตลาดญี่ปุ่นเเพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางในหลากหลายด้าน ปัจจุบัน จึงมีนักธุรกิจ นักเรียน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจในการทำงานและไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะขึ้นในทุกๆปี

ระบบการศึกษา แบ่งเป็น 3ระดับ ดังนี้

การศึกษาระดับต้น การศึกษาขั้นอนุบาล ตั้งแต่อายุ 3- 5 ปี
และขั้นประถมศึกษา 1-6 ตั้งแต่อายุ 6 – 12 ปีโดยประมาณ

การศึกษาระดับกลาง การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี

การศึกษาระดับสูง ได้แก่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกสารการยื่นขอวีซ่านักเรียน Japan

 1. หนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับ Course เรียน (เล่มจริงทุกเล่ม)
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 1,920 บาท + ค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ราคา 595 บาท
 3. ใบคำร้องขอวีซ่า โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 4. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 5. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 6. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) เป็นเอกสารที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น
 7. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 10. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 11. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 12. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้ว
 13. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
 14. ระยะเวลาการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. กรุงเทพมหานคร
 15. สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นผ่านตัวแทน โดยผู้สมัครจำเป็นต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม 1 ฉบับ ได้แก่ “หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง” โดยระบุรายละเอียดดังนี้
 • ข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และลายเซ็น
 • ข้อมูลของผู้ยื่นแทน ชื่อ – นามสกุล, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร และผู้ยื่นแทน
 • ผู้ยื่นแทนต้องสามารถแสดงบัตรแสดงตนได้ในวันที่มายื่นเอกสารคำร้องแทน**

ผู้สมัครวีซ่าทุกท่านที่ประสงค์ให้ตัวแทน หรือบุคคลที่ 3 ทำการยื่นเอกสารสำหรับสมัครวีซ่าแทนตน จำเป็นจะ

เอกสารยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว Japan

 1. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนกรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 2. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 920 บาท
 4. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร( ถ้ามี )
 7. ใบรับรองสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตัวจริงพร้อมสำเนา( กรณีศึกษาอยู่ )
 8. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี)
 9. หลักฐานการทำงาน ตัวจริงพร้อมสำเนา (จดหมายลางาน ระบุวันที่เริ่มลา จนถึงวันสิ้นสุดการลางานชัดเจน) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 10. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 12. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 13. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 14. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี )
 15. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และของผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้วสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 16. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
 17. สำเนาสูติบัตรบุตร
 18. ชื่อ , ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
 19. สำเนา หน้า passport และหน้า visa ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยม
 20. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศญี่ปุ่น

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ

Germany
เรียนต่อประเทศเยอรมัน
Malta
เรียนต่อประเทศมอลตา
Philippines
เรียนต่อประเทศฟิลิปปินส์
Finland
เรียนต่อประเทศฟินแลนด์
singapore
เรียนต่อประเทศสิงคโปร์
Switzerland
เรียนต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Dubai
เรียนต่อประเทศดูไบ
Japan
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
Canada
เรียนต่อประเทศแคนาดา
เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand
เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์
United-Kingdom
เรียนต่อประเทศอังกฤษ
Australia
เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย
American
เรียนต่อประเทศอเมริกา
China
เรียนต่อประเทศเทศจีน