×
 • Course

 • Country

ประเทศมอลตา

สาธารณรัฐมอลต้า มีเมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา (Valletta) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ อยู่ทางใต้ของประเทศอิตาลีอยู่ใจกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประกอบไปด้วย 3 เกาะ คือ มอลต้าโกโซ และโคมิน่า เกาะมอลต้าตั้งอยู่ระหว่างเมืองซิซิลีและชายฝั่งของแอฟริกา อีกทั้งยังขึ้นชื้อว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีค่าครองชีพถูกมากๆเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในยุโรป

เรียนต่อประเทศ มอลต้า

ประเทศมอลต้า เป็นที่ประเทศที่น่าสนใจเเละเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษเพราะที่นี่เคยตกเป็นอนาณิคมของประเทศอังกฤษจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ระบบการศึกษาก็เป็นแบบอังกฤษ นอกจากนั้นสถาบันสอนภาษาของ ประเทศมอลต้า จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุโรป ดังนั้นการมาเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศมอลต้าจึงได้รับการยอมรับอย่างมากในทวีปยุโรป

ระบบการศึกษาประเทศ มอลต้า

ระบบการศึกษาใน มอลต้า จะมีระบบคล้ายกับประเทศอังกฤษ โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในมอลต้าแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนเด็กๆที่นี่อายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปี จะได้เรียนฟรีในระบบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนรัฐบาล

ระบบการศึกษาในมอลต้าแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

 • ก่อนปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) pre-primary (ages three to five)
 • ประถมศึกษา (อายุ 5-11 ปี) primary (ages five to 11)
 • มัธยมศึกษา(อายุ 11-18 ปี) secondary (ages 11 to 18)
 • อุดมศึกษา (ปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก) tertiary education

วีซ่านักเรียน ประเทศมอลต้า (Malta)

 • วีซ่านักเรียนจะออกให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่สถาบันในประเทศมอลต้า
 • วีซ่านักเรียนสามารถเข้าออกได้หลายครั้งและมีระยะเวลาครอบคลุมคอสเรียนซึ่งได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาในประเทศมอลต้า
 • เอกสารทั้งหมดที่ยื่นผู้สมัคร ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และเป็นข้อมูลที่ไม่นานกว่า 1 เดือน

รายการเอกสารที่ต้องใช้

 1. กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าให้สมบูรณ์ (ทาง Apex เป็นผู้กรอกให้) พร้อมเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 2,330 บาท (ด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 1,360 บาท) ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 484 บาทต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายที่ถ่ายล่าสุด จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายต้องมีขนาดกว้าง: 35 มม. ยาว 45 มม., รูปภาพจะต้องเหมือนกับตัวจริงในปัจจุบัน, หน้าตรง,ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามเปิดปาก,ศีรษะอยู่ระหว่าง 2/3 ของภาพ แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ดวงตาจะต้องอยู่กึ่งกลางของรูป, สีของดวงตาชัดเจนและมีระยะห่างอยู่ระหว่าง 8 มม. และ 10 มม. และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 4. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 7. ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเชงเก้น (ยอดเงินประกันสุขภาพอย่างน้อย 30,000 ยูโร ซึ่งรับรองโดยบริษัทประกัน)
 8. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ ต้องตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทย และเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย (Ticket Reservation) (จะต้องส่งตั๋วเครื่องบินด้วย ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า)
 9. เอกสารที่พักในประเทศมอลต้าหรือจดหมายรับรองที่พักจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่ประเทศมอลต้า
 10. Transcript (ตัวจริง) ที่ออกมาจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ เยอรมัน)
 11. จดหมาย Admission (ตัวจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด) ที่ออกมาจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่ประเทศมอลต้า
 12. สำหรับพนักงานบริษัท ให้ทำหนังสือรับรองการทำงาน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน)
 13. สำหรับนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย
 14. สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการค้า โดยต้องมีชื่อของผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุอยู่บนเอกสารดังกล่าว
 15. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (Bank letter) (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ของผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระกว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศมอลต้า ในกรณีที่มีการ support หรือออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor letter (เป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน)
 16. เอกสารการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็น sponsor เอง
 17. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตียรประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า  บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้ว เพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

วีซ่า C (วีซ่านักเรียน) ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่อยู่พำนักได้ติดต่อกันไม่เกิน 90 วีซ่า D (วีซ่านักเรียน) ยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่พำนักได้ติดต่อกันตั้งแต่ 91 ถึง 180 วัน วีซ่าทั้งสองประเภทนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอขยายเวลาหรือต่ออายุในประเทศออสเตรียได้ หากผู้สมัครต้องการที่จะพำนักอยู่ติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน จะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตถิ่นพำนัก (“Aufenthaltstitel”)

วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศมอลต้า (Malta)

วีซ่าระยะสั้น สำหรับคนต่างด้าว ที่ไม่ได้ถือใบพำนักพักพิง และต้องการอยู่ในประเทศออสเตรียเป็นระยะเวลานึงติดต่อกันแต่ไม่นานกว่า 90 วัน ในทุกทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันเข้าประเทศวันแรก โดยต้องไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นผู้สมัคร ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และเป็นข้อมูลที่ไม่นานกว่า 1 เดือน

รายการเอกสารที่ต้องใช้

 1. กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าให้สมบูรณ์ (ทาง Apex เป็นผู้กรอกให้) พร้อมเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 2,330 บาท (ด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 1,360 บาท) ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 484 บาทต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายที่ถ่ายล่าสุด จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายต้องมีขนาดกว้าง: 35 มม. ยาว 45 มม., รูปภาพจะต้องเหมือนกับตัวจริงในปัจจุบัน, หน้าตรง,ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามเปิดปาก,ศีรษะอยู่ระหว่าง 2/3 ของภาพ แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ดวงตาจะต้องอยู่กึ่งกลางของรูป, สีของดวงตาชัดเจนและมีระยะห่างอยู่ระหว่าง 8 มม. และ 10 มม. และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 4. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 7. ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเชงเก้น (ยอดเงินประกันสุขภาพอย่างน้อย 30,000 ยูโร ซึ่งรับรองโดยบริษัทประกัน)
 8. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ ต้องตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทย และเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย (Ticket Reservation) (จะต้องส่งตั๋วเครื่องบินด้วย ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า
 9. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัคร พร้อมทั้ง ระบุชื่อของผู้เดินทางให้ชัดเจน
 10. รายละเอียดการเดินทางที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ หากมีการเดินทางเข้าออกหลายประเทศ
 11. สำหรับพนักงานบริษัท ให้ทำหนังสือรับรองการทำงาน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน) (อายุของเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือน)
 12. สำหรับนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย
 13. สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการค้า โดยต้องมีชื่อของผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุอยู่บนเอกสารดังกล่าว
 14. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน
 15. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (Bank letter) (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน) (เอกสารอายุไม่เกิน 1 เดือน) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ของผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีการ support หรือออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor letter (เป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน)
 16. ในกรณีที่ท่านได้รับเชิญเป็นการส่วนตัว ถ้าท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการเงินเองของตัวท่านได้ ท่านต้องส่งจดหมายการันตีซึ่งรับรองโดยสถานีตำรวจที่ซึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางของท่านที่อาศัยอยู่ โดย แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่ ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดงหน้าหนังสือเดินทางของคนเชิญ (ในกรณีที่ไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือคู่สมรส)
 17. เอกสารการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็น sponsor เอง
 18. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ จะต้องใช้สูติบัตรฉบับจริงพร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ เยอรมัน
 19. ในกรณีที่ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ
 20. สำเนาใบสูติบัตร พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่มโยงความสัมพันธ์
 21. ถ้าเดินทางพร้อมกันแต่ บิดาหรือมารดา มี วีซ่าอยู่แล้ว สามารถที่จะแสดง หน้าสำเนาหนังสือเดินทางของ บิดาหรือ มารดา พร้อมกับ สำเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ พร้อม ตั๋วเครื่องบินโดยสารที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้องกันจึงจะสามารถ ยกเว้น  หนังสือยินยอม
 22. ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค.14) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน
 23. ในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่ในอำนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน พร้อมทะเบียน เกิดของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 24. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตรียประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น  จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า  บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ  เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ