New Zealand

ดินแดนแห่งทิวเมฆยาวสีขาว

New Zealand ดินแดนแห่งทิวเมฆยาวสีขาว

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ โดยมีเมือง Auckland เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรม ของประเทศ และ เกาะใต้ โดยมีเมืองหลักคือ Christchurch เมืองเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ มีสวนและสถาปัตยกรรมเก่าเเก่ที่สวยงาม นิวซีเเลนด์เปรียบเหมือนสวรรค์ของผู้ที่ต้องการความเงียบสงบ ผ่อนคลาย และด้วยสภาพอากาศที่ไม่เเปรปรวนมากนัก จึงทำให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี นอกจากความงดงามจากธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สวยงามของนิวซีเเลนด์แล้ว ยังมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทางสังคม และประชากรในประเทศนิวซีแลนด์ ล้วนเป็นมิตร และมีอัธยาศัยดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เดินทางไปเป็นอย่างมาก ด้วยบรรยกาศและสภาพแวดล้อมอันดีเยี่ยมนี้เอง นิวซีเเลนด์จึงถูกจัดเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการไปเปิดประสบการณ์ใหม่

General Information

ระบบการศึกษาประเทศนิวซีเเลนด์

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 8 แห่ง มีสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค (ITPS) 16 แห่ง และสถาบันฝึกอบรมของเอกชน (PTE) อีกราว 550 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วย

การเลือกประเภทของสถาบันที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของคุณ:

 • มหาวิทยาลัยเปิดสอนการศึกษาในระดับสูง โปรแกรมการศึกษา มุ่งเน้นการทำวิจัยและโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเชิงวิชาการมากกว่าเชิงอาชีพ ในการจัดอันดับของ QS World University Rankings ปี 2015/2016 มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 100 ลำดับแรกในอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา
 • สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคและสถาบันฝึกอบรมของเอกชนขนาดใหญ่บางแห่งมีหลักสูตรอาชีวศึกษาจนถึงระดับปริญญาบัตร
 • สถาบันฝึกอบรมของเอกชนมักจะเสนอโปรแกรมการศึกษาเชิงวิชาชีพที่เฉพาะเจาะจงในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาเป็นหลัก

โรงเรียนมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี (Years 9-13)

นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แบบ:

 • โรงเรียนรัฐบาลซึ่งเด็กชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้ารับการศึกษา
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง
 • โรงเรียนเอกชน

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมศึกษายังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการคำนวณ ให้เลือกเรียน บางโรงเรียนมีหลักสูตร Cambridge International Examinations และหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนอีกด้วย

Visa

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่านักเรียน New Zealand Embassy

 1. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนกรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 8,550 บาท
 3. ใบตอบรับจากสถาบันที่ไปเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรองเรื่องที่พักในนิวซีแลนด์
 4. หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับ Course เรียน (เล่มจริงทุกเล่ม)
 5. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 6. Transcript ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 7. ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 8. ใบ Certificate หรือใบเสร็จเรียนภาษาในเมืองไทยหรือต่างประเทศ (ถ้าต่างประเทศต้องมี Attendance ด้วย) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 11. ถ้านักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ผู้ปกครอง (พ่อ, แม่) เซ็นต์หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
 12. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 13. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 14. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 15. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 16. แบบฟอร์มรับรองสถานภาพทางการเงิน Financial Undertaking for a Student ของสถานทูตโดยนำไปให้ธนาคารลงนาม และประทับตรา
 17. ถ้าลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ต้องตรวจสุขภาพโดยใช้แบบฟอร์ม TEMPORARY ENTRA X-RAY CERTIFICATE (NZIS1096) ถ้าลงเรียน1 ปีขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพโดยใช้แบบฟอร์ม MEDICAL & CHEST X-RAY CERTIFICATE (NZIS1007) และจะต้องตรวจตามโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น คือ โรงพยาบาล BNH (Bangkok Nursing Home), โรงพยาบาลกรุงเทพฯ (ศุนย์วิจัย), โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, Wellness Center (ภูเก็ต) และโรงพยาบาลเอกอุดร (อุดรธานี) โดยนำรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป และพาสปอร์ตเล่มจริง ไปในวันที่ตรวจด้วย
 18. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้ว
 19. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
 20. เวลายื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น.และ 13.00 –00 น. รับวีซ่า เวลา 13.00 – 15.00 น.
 21. ถ้าถูกสัมภาษณ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้สมัครโดยตรงทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
 22. ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 3 สัปดาห์

เอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว New Zealand

 1. Passport เล่มจริงทุกเล่ม
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5650 บาท
 3. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 45 mm x 35mm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 4. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร( ถ้ามี )
 6. ใบรับรองสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตัวจริงพร้อมสำเนา( กรณีศึกษาอยู่ )
 7. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี)
 8. หลักฐานการทำงาน ตัวจริงพร้อมสำเนา (จดหมายลางาน ระบุวันที่เริ่มลา จนถึงวันสิ้นสุดการลางานชัดเจน) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 11. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 12. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 13. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี )
 14. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และของผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้วสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 15. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
 16. สำเนาสูติบัตรบุตร
 17. ชื่อ , ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
 18. สำเนา หน้า passport และหน้า visa ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยม

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

14 + 8 =

You have Successfully Subscribed!