×
 • Course

 • Country

ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ประเทศเล็กๆ เป็นเกาะตั้งอยู่ใต้คาบสมุทรมลายู เหนือเกาะสุมาตรา โดยประกอบไปด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยอีก 63 เกาะ ด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอย่าง Marina Bay Sandsและ Merlion แลนด์มาร์คของประเทศ การผสมผสานอย่างลงตัวของตัวอาคารและธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์ Garden by the bay ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ และระบบขนส่งMRTที่สะดวกสบาย รวมไปถึงระบบการศึกษาที่เป็นเลิศอีกประเทศหนึ่งของโลก

ระบบการศึกษา เรียนต่อสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ โดยเน้นการเรียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก และสามารถเลือกเรียนภาษาจีน, ภาษามาเลย์และทมิฬ เป็นภาษารองได้

ระดับประถมศึกษา: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จะเน้นเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และพละศึกษา และในชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 จะมีการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดระดับจากชั้นประถมศึกษาปีที่4

ระดับมัธยมศึกษา: จะถูกแบ่งเป็นเป็น2 ระบบ โดยใช้ผลสอบ GCE ‘N’ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เป็นตัวตัดสิน ว่าสามารถเรียนต่อชั้นปีต่อไป หรือ เรียนต่อทางด้านเทคนิค (สาขาวิชาช่าง)

หลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เเบ่งได้ดังนี้

1. Junior Colleges/Centralized Institutes เมื่อจบมัธยมแล้วมีการสอน GCE’O’ Level เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ Junior College เป็นหลักสูตร2ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย  หรือ Centralized Institutes  เป็นหลักสูตร3ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

2. Institute of Technical Education: ITE เป็นการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมตัวทำงาน

3. Polytechnics เป็นการศึกษาเพื่อผลิตคนเฉพาะด้าน วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจการเงินและบัญชี พยาบาล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฯลฯ

4. มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มีด้วยกัน 3 แห่งได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore :NUS) จะให้การศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) จะเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาธุรกิจ และการบัญชี
 3. มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University:SMU) จะเน้นเรื่องธุรกิจการจัดการ

ปีการศึกษาของสิงคโปร์

แบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์
เริ่มเปิดการศึกษาต้นดือนมกราคม  โดยระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับที่ 2 และที่ 3 กับที่ 4 จะมีการหยุด 1 สัปดาห์ และระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับที่ 3 หยุด 4 สัปดาห์ และมีช่วงหยุด 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

เอกสารการสมัครขอ วีซ่านักเรียน ประเทศสิงคโปร์

 1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับ Course เรียน (เล่มจริงทุกเล่ม)
 2. ค่าธรรมเนียม 1450 บาท
 3. แบบฟอร์มวีซ่า Form 16 และ Form V36 โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 4. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร Student Pass 2 ชุด โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 5. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 6. Transcript ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 7. ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 8. ใบ Certificate หรือใบเสร็จเรียนภาษาในเมืองไทยหรือต่างประเทศ (ถ้าต่างประเทศต้องมี Attendance ด้วย) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 11. ถ้านักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ผู้ปกครอง (พ่อ, แม่) เซ็นต์หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
 12. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 13. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 14. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 15. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 16. ใช้ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ในการอนุมัติ

ขั้นตอนการดำเนินการขอทำ วีซ่านักเรียนสิงคโปร์

 1. ส่งเอกสารให้ Immigration ที่สิงคโปร์
 2. ได้รับ IPA หรือ In-Principle Approval (IPA) letter
 3. เตรียมตัวเดินทางไปสิงคโปร์ก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจร่างกาย
 4. นำผลตรวจร่างกายไปรับ Student Pass ที่ Immigration

เอกสารยื่น วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์

 1. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนกรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 2. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,330 บาท
 4. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร(ถ้ามี)
 7. ใบรับรองสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตัวจริงพร้อมสำเนา( กรณีศึกษาอยู่)
 8. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี)
 9. หลักฐานการทำงาน ตัวจริงพร้อมสำเนา (จดหมายลางาน ระบุวันที่เริ่มลา จนถึงวันสิ้นสุดการลางานชัดเจน) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 10. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 12. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 13. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 14. สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 15. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และของผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้วสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 16. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)
 17. สำเนาสูติบัตรบุตร
 18. ชื่อ , ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
 19. สำเนา หน้า Passport และหน้า Visa ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยม
 20. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในสิงคโปร์

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ

Germany
เรียนต่อ ประเทศเยอรมัน
Malta
เรียนต่อ ประเทศมอลตา
Philippines
เรียนต่อ ประเทศฟิลิปปินส์
Finland
เรียนต่อ ประเทศฟินแลนด์
Switzerland
เรียนต่อ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
dubai
เรียนต่อ ประเทศ UAE (ดูไบ)
Japan
เรียนต่อ ประเทศญี่ปุ่น
Canada
เรียนต่อ ประเทศแคนาดา
เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand
เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์
United-Kingdom
เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ
Australia
เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย
USA
เรียนต่อ ประเทศอเมริกา
China
เรียนต่อ ประเทศจีน