×
 • Course

 • Country

ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ประเทศเล็กๆ เป็นเกาะตั้งอยู่ใต้คาบสมุทรมลายู เหนือเกาะสุมาตรา โดยประกอบไปด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยอีก 63 เกาะ ด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอย่าง Marina Bay Sandsและ Merlion แลนด์มาร์คของประเทศ การผสมผสานอย่างลงตัวของตัวอาคารและธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์ Garden by the bay ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ และระบบขนส่งMRTที่สะดวกสบาย รวมไปถึงระบบการศึกษาที่เป็นเลิศอีกประเทศหนึ่งของโลก

ระบบการศึกษา เรียนต่อสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ โดยเน้นการเรียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก และสามารถเลือกเรียนภาษาจีน, ภาษามาเลย์และทมิฬ เป็นภาษารองได้

ระดับประถมศึกษา: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จะเน้นเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และพละศึกษา และในชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 จะมีการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดระดับจากชั้นประถมศึกษาปีที่4

ระดับมัธยมศึกษา: จะถูกแบ่งเป็นเป็น2 ระบบ โดยใช้ผลสอบ GCE ‘N’ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เป็นตัวตัดสิน ว่าสามารถเรียนต่อชั้นปีต่อไป หรือ เรียนต่อทางด้านเทคนิค (สาขาวิชาช่าง)

หลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เเบ่งได้ดังนี้

1. Junior Colleges/Centralized Institutes เมื่อจบมัธยมแล้วมีการสอน GCE’O’ Level เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ Junior College เป็นหลักสูตร2ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย  หรือ Centralized Institutes  เป็นหลักสูตร3ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

2. Institute of Technical Education: ITE เป็นการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมตัวทำงาน

3. Polytechnics เป็นการศึกษาเพื่อผลิตคนเฉพาะด้าน วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจการเงินและบัญชี พยาบาล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฯลฯ

4. มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มีด้วยกัน 3 แห่งได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore :NUS) จะให้การศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) จะเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาธุรกิจ และการบัญชี
 3. มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University:SMU) จะเน้นเรื่องธุรกิจการจัดการ

ปีการศึกษาของสิงคโปร์

แบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์
เริ่มเปิดการศึกษาต้นดือนมกราคม  โดยระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับที่ 2 และที่ 3 กับที่ 4 จะมีการหยุด 1 สัปดาห์ และระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับที่ 3 หยุด 4 สัปดาห์ และมีช่วงหยุด 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

เอกสารการสมัครขอ วีซ่านักเรียน ประเทศสิงคโปร์

 1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับ Course เรียน (เล่มจริงทุกเล่ม)
 2. ค่าธรรมเนียม 1450 บาท
 3. แบบฟอร์มวีซ่า Form 16 และ Form V36 โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 4. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร Student Pass 2 ชุด โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 5. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 6. Transcript ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 7. ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 8. ใบ Certificate หรือใบเสร็จเรียนภาษาในเมืองไทยหรือต่างประเทศ (ถ้าต่างประเทศต้องมี Attendance ด้วย) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 11. ถ้านักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ผู้ปกครอง (พ่อ, แม่) เซ็นต์หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
 12. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 13. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 14. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 15. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 16. ใช้ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ในการอนุมัติ

ขั้นตอนการดำเนินการขอทำ วีซ่านักเรียนสิงคโปร์

 1. ส่งเอกสารให้ Immigration ที่สิงคโปร์
 2. ได้รับ IPA หรือ In-Principle Approval (IPA) letter
 3. เตรียมตัวเดินทางไปสิงคโปร์ก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจร่างกาย
 4. นำผลตรวจร่างกายไปรับ Student Pass ที่ Immigration

เอกสารยื่น วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์

 1. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนกรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ โดย Apex เป็นผู้กรอกให้
 2. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,330 บาท
 4. รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด 5 cm x 3.5 cm 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา
 5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร(ถ้ามี)
 7. ใบรับรองสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตัวจริงพร้อมสำเนา( กรณีศึกษาอยู่)
 8. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี)
 9. หลักฐานการทำงาน ตัวจริงพร้อมสำเนา (จดหมายลางาน ระบุวันที่เริ่มลา จนถึงวันสิ้นสุดการลางานชัดเจน) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 10. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 12. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 13. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 14. สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 15. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และของผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้วสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 16. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)
 17. สำเนาสูติบัตรบุตร
 18. ชื่อ , ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
 19. สำเนา หน้า Passport และหน้า Visa ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยม
 20. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในสิงคโปร์

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ