×
 • Course

 • Country

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” ด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยเทือกเขา ทุ่งหญ้า และทะเลสาบที่โอบล้อมกันไว้บนพื้นที่กว่า4หมื่นตารางกิโลเมตร ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงามของประเทศ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย การเดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ระดับความปลอดภัย และอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อย ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศในฝันของใครหลายคนไม่ว่าจะเพื่อการเดินทางมาพักผ่อน หรือเดินทางมาศึกษาต่อ

ระบบการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีคุณภาพสูง และค่อนข้างเข้ากับนักเรียนต่างชาติ โดยสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศ มีนักศึกษาต่างชาติสูงกว่า40% แล้วมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวและโรงเเรม ที่มีจุดเด่นทางด้านการเรียนภาคทฤษฎีและเน้นฝึกปฎิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ให้สามารถทำงานสายธุรกิจโรงเเรมได้ในอนาคต และในระหว่างฝึกงาน นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ระบบการศึกษ ประเทศสวิตเซอร์เเลนด์

ระบบการศึกษาของ ประเทศสวิตเซอร์เเลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education)
  เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยจะเข้าเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 3 – 6 ปี
 2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) ที่ สวิสเซอร์แลนด์
  เป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education)สวิตเซอร์แลนด์
  ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ ในแต่ละเมืองมีการจัดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่เท่ากัน ซึ่งมีตั้งแต่ 3-5 ปี แต่หากรวมการศึกษาทั้ง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีระยะ เวลาเรียนทั้งสิ้น 9 ปี โดยการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนต้น จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกจะเรียนต่อระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ฝึกงานสายอาชีพ ได้
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) สวิตเซอร์แลนด์
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  1) โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School) สวิตเซอร์แลนด์
  2) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)การศึกษาวิชาชีพขั้นสูง หรือหลักสูตรการเรียนสายอาชีพ เพื่อสร้างบทบาทความเป็นผู้นำ ฝึกพนักงาน และบุคคลที่ผ่านการศึกษาอาชีวะระดับพื้นฐานแล้ว โดยเปิดสอนทั้งทางด้านสายอาชีพต่างๆ  (Higher Vocational) อย่างสายธุรกิจ สายบริหาร และทางสายการช่าง (Higher Technical) เช่น วิศวกรรมศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัย (Universities) สวิตเซอร์แลนด์
  1) ระดับปริญญาตรี ( First Degree ) โดยบางแห่งเรียก Diploma ระยะเวลาใน การศึกษา 3 – 6 ปีครึ่ง ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา
  2) ระดับปริญญา โทและ เอก (Doctorate ) ระยะเวลาในการศึกษา 2 – 3 ปี ต่อจากปริญญาตรี การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็น การสัมมนา ค้นคว้าวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์ บางสถานศึกษาอาจแบ่งย่อยเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate

ปีการศึกษา ของ สวิตเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 2 ภาค (Semester)
Winter Semester กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนมีนาคม
Summer Semester กลางเดือนเมษายน – กลางเดือนกรกฎาคม

วีซ่านักเรียน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะสั้น

ท่านมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อไปศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และพำนักไม่เกิน 90 วัน

เอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติสวิสภาษาใดภาษาหนึ่งโดยศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

รายการเอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง (ทาง Apex เป็นผู้กรอกให้) ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นของผู้สมัครให้ชัดเจน โดยตัวผู้สมัครเอง ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 2,300 บาท (ด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 1,400 บาท)
 3. รูปถ่ายขนาด 5*4.5 ซม. จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (รูปจะต้องถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมสิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศีรษะ โดยภาพถ่ายจะต้องโชว์ใบหูและคิ้วให้ชัดเจน ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน และภาพถ่ายจะต้องอัพเดทล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
 4. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้สมัครและ sponsor
 7. ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเชงเก้น
 8. เอกสารแสดงการรับเข้าเรียนซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
 9. เอกสารรับรองการชำระค่าเล่าเรียน
 10. Transcript ฉบับจริง พร้อมแนบสำเนา
 11. ประวัติการทำงานและการเรียน (Curriculum Vitae)
 12. สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีใบรับรองการทำงานที่ระบุจำนวนวันลาที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตำแหน่งหน้าที่การงานและเงินเดือนที่ได้รับ
 13. สำหรับนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย
 14. สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการค้า โดยต้องมีชื่อของผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุอยู่บนเอกสารดังกล่าว
 15. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (Bank letter) (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 16. เอกสารการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็น sponsor เอง
 17. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ จะต้องใช้สูติบัตรฉบับจริงพร้อมแนบสำเนา
 18. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องไปเซ็นต์หนังสือยินยอมอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยไปขอ ณ ที่ว่าการอำเภอในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ ในกรณีที่ผุ้ปกครองไม่ได้เดินทางไปด้วย (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center)
 19. เอกสารแจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ (จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่ ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ ผู้ปกครองทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด หรือ ใบมรณบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการเสียชีวิต)
 20. จดหมายมอบอำนาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน (พร้อมกันเซ็นรับรอง) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่ใช่ผู้มาติดต่อทำการสมัครขอวีซ่า
 21. หากในระยะเวลา 59 เดือน ท่านเคยได้รับการเก็บลายนิ้วมือมาแล้ว ท่านไม่จำเป็นจะต้องเก็บลายนิ้วมืออีกสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าในครั้งต่อไปภายในระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งท่านไม่จำเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวเพื่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง กรุณาเตรียมเอกสารสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวีซ่าที่ได้รับการลงตราตั้งแต่วันที่ 11.2013 เป็นต้นไป หากท่านไม่มั่นใจว่าลายนิ้วมือของท่านเคยถูกเก็บบันทึกสำหรับวีซ่าเชงเก้นในรอบระยะเวลา 59 เดือนมาแล้วหรือไม่ ท่านจำเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวยื่นคำร้องด้วยตนเอง
 22. การแสดงตัว และการเก็บลายนิ้วมือไม่จำเป็นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร

วีซ่านักเรียน สวิตเซอร์แลนด์ ระยะยาว

ท่านมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อไปศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และพำนักเกิน 90 วัน

เอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติสวิสภาษาใดภาษาหนึ่งโดยศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

รายการเอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง (ทาง Apex เป็นผู้กรอกให้) ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นของผู้สมัครให้ชัดเจน โดยตัวผู้สมัครเอง ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
 2. รูปถ่ายขนาด 5*4.5 ซม. จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (รูปจะต้องถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมสิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศีรษะ โดยภาพถ่ายจะต้องโชว์ใบหูและคิ้วให้ชัดเจน ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน และภาพถ่ายจะต้องอัพเดทล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 2,300 บาท (ด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 1,400 บาท)
 4. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 15 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าสำหรับตรวจลงตราประทับวีซ่า(พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 5. เอกสารแสดงการรับเข้าเรียนซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 6. เอกสารรับรองการชำระค่าเล่าเรียน (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 7. Transcript ฉบับจริง (พร้อมแนบสำเนา 3 ชุด)
 8. ประวิตการทำงานและการเรียน (Curriculum Vitae) (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 9. เอกสารยื่นยันการเดินทางออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากช่างเวลาที่ร้องขอไว้สิ้นสุด (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 10. จดหมายจูงใจ (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 11. ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 12. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้สมัครและ sponsor (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 13. สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งหน้าที่การงานและเงินเดือนที่ได้รับ (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 14. สำหรับนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 15. สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการค้า โดยต้องมีชื่อของผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุอยู่บนเอกสารดังกล่าว (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 16. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (Bank letter) (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 17. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ จะต้องใช้สูติบัตรฉบับจริง (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 18. เอกสารการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็น sponsor เอง
 19. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องไปเซ็นต์หนังสือยินยอมอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยไปขอ ณ ที่ว่าการอำเภอในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ ในกรณีที่ผุ้ปกครองไม่ได้เดินทางไปด้วย (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center) (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 20. เอกสารแจ้งอำนสจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ (จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่ ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ ผู้ปกครองทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด หรือ ใบมรณบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการเสียชีวิต) (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 21. จดหมายมอบอำนาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน (พร้อมกันเซ็นรับรอง) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่ใช่ผู้มาติดต่อทำการสมัครขอวีซ่า (พร้อมสำเนา 3 ชุด)
 22. หากในระยะเวลา 59 เดือน ท่านเคยได้รับการเก็บลายนิ้วมือมาแล้ว ท่านไม่จำเป็นจะต้องเก็บลายนิ้วมืออีกสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าในครั้งต่อไปภายในระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งท่านไม่จำเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวเพื่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง กรุณาเตรียมเอกสารสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวีซ่าที่ได้รับการลงตราตั้งแต่วันที่ 11.2013 เป็นต้นไป หากท่านไม่มั่นใจว่าลายนิ้วมือของท่านเคยถูกเก็บบันทึกสำหรับวีซ่าเชงเก้นในรอบระยะเวลา 59 เดือนมาแล้วหรือไม่ ท่านจำเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวยื่นคำร้องด้วยตนเอง
 23. การแสดงตัว และการเก็บลายนิ้วมือไม่จำเป็นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร

วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ท่านจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อท่องเที่ยวและประสงค์จะพำนักไม่เกิน 90 วัน ผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสารการจองโรงแรมเพื่อเป็นหลักฐานแสดงที่พักอาศัยตลอดการเดินทาง

เอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติสวิสภาษาใดภาษาหนึ่งโดยศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

รายการเอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง (ทาง Apex เป็นผู้กรอกให้) ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นของผู้สมัครให้ชัดเจน โดยตัวผู้สมัครเอง ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 2,300 บาท (ด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 1,400 บาท)
 3. รูปถ่ายขนาด 5*4.5 ซม. จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (รูปจะต้องถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมสิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศีรษะ โดยภาพถ่ายจะต้องโชว์ใบหูและคิ้วให้ชัดเจน ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน และภาพถ่ายจะต้องอัพเดทล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
 4. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
 7. ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเชงเก้น
 8. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป- กลับ
 9. สำเนาการจองโรงแรมหรือที่พักตลอดการเดินทางในเขตเชงเก้น
 10. รายละเอียดการเดินทางที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ หากมีการเดินทางเข้าออกหลายประเทศ
 11. สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีใบรับรองการทำงานที่ระบุจำนวนวันลาที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตำแหน่งหน้าที่การงานและเงินเดือนที่ได้รับ
 12. สำหรับนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย
 13. สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการค้า โดยต้องมีชื่อของผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุอยู่บนเอกสารดังกล่าว
 14. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (Bank letter) (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ของผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 15. เอกสารการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็น sponsor เอง
 16. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ จะต้องใช้สูติบัตรฉบับจริงพร้อมแนบสำเนา
 17. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องไปเซ็นต์หนังสือยินยอมอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยไปขอ ณ ที่ว่าการอำเภอในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ ในกรณีที่ผุ้ปกครองไม่ได้เดินทางไปด้วย (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center)
 18. เอกสารแจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ (จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่ ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ ผู้ปกครองทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด หรือ ใบมรณบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการเสียชีวิต)
 19. จดหมายมอบอำนาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน (พร้อมกันเซ็นรับรอง) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่ใช่ผู้มาติดต่อทำการสมัครขอวีซ่า
 20. หากในระยะเวลา 59 เดือน ท่านเคยได้รับการเก็บลายนิ้วมือมาแล้ว ท่านไม่จำเป็นจะต้องเก็บลายนิ้วมืออีกสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าในครั้งต่อไปภายในระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งท่านไม่จำเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวเพื่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง กรุณาเตรียมเอกสารสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวีซ่าที่ได้รับการลงตราตั้งแต่วันที่ 11.2013 เป็นต้นไป หากท่านไม่มั่นใจว่าลายนิ้วมือของท่านเคยถูกเก็บบันทึกสำหรับวีซ่าเชงเก้นในรอบระยะเวลา 59 เดือนมาแล้วหรือไม่ ท่านจำเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวยื่นคำร้องด้วยตนเอง
 21. การแสดงตัว และการเก็บลายนิ้วมือไม่จำเป็นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 22. สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ