UAE (DUBAI)

เมืองแห่งอัญมณี

General Information

Dubai เมืองแห่งอัญมณี

ดูไบ เมืองที่ใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่าอันดับต้นๆของโลก ดูไบไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงด้านเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี ความทันสมัย การเเปรเปลี่ยนผืนทรายเป็นเเผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของตึกระฟ้าระดับโลก และห้างสรรพสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ อารยธรรมอาหรับที่น่าสนใจถูกผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทำให้ยูเออีมีความเจริญทางด้านศิลปะมากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้ชัดจาก พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ การจัดนิทรรศการศิลปะ กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ จนกลายเป็นประเทศที่มีความสากลและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมากขึ้นทุกปี รวมไปถึงความล้ำสมัยของเทคโนโลยี ที่ทำให้ดูไบเป็นศูนย์รวมการศึกษาอันหลากหลายทั้งทางด้านธุรกิจ การตลาด และไอทีโปรแกรม

ระบบการศึกษาใน ยูเออี

จากการเปลี่ยนเเปลงทางเศรษฐกิจ เป็นผลทำให้ยูเออีมีการยกระดับการศึกษาให้สูงและเป็นสากลมากขึ้น โดยปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนต่างชาติ ทั้งอังกฤษ, ฝรั่งเศส, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อินเดีย ในหลักสูตรด้านไอที และการจัดการธุรกิจและการตลาด รวมไปถึงด้านการสอนภาษาอื่นๆ อย่างภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ด้วยความทันสมัยและหลากหลายนี้เอง จึงทำให้ดูไบ เป็นเมืองที่นักเรียนต่างชาติต่างนิยมไปเรียนต่อกันอย่างมาก

Visa

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่านักเรียน UAE (Dubai)

 1. Copy หน้าพาสปอร์ตสี ไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับ สามารถ scan สีส่งทาง email ได้ขอไฟล์ชัดๆ
 2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5 cm x 5 cm (2 นิ้ว) เปิดหน้าผากและเปิดใบหูทั้งสองข้าง 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ

หมายเหตุ

 • ค่าวีซ่านักเรียน 6 เดือน USD 680
 • ค่าวีซ่านักเรียน 3 เดือน USD 340
 • ระยะเวลาพิจารณาผลใช้เวลา 10 วันทำการ
 • นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

United Arab Emirates ประเภทนักเรียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

ที่อยู่ปัจจุบัน__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

เบอร์โทรติดต่อ_________________________________________________________________

อิเมล์________________________________________________________________________

Passport Number_____________________________________________________________

ระดับการศึกษา_________________________________________________________________

อาชีพปัจจุบัน  _________________________________________________________________

 

ครอบครัว

บิดา

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

มารดา

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

คู่หมั้น

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยว UAE (Dubai)

 1. แบบฟอร์มวีซ่าดูไบ Version Update 12/8/15 ( กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้ )
 2. Copy หน้าพาสปอร์ตสี ไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับ สามารถ Scan สีส่งทาง email ได้ขอไฟล์ชัดๆ
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทำเบียนบ้านของผู้สมัคร
 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5 cm x 5 cm (2 นิ้ว) เปิดหน้าผากและเปิดใบหูทั้งสองข้าง 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว ห้ามใส่เครื่องประดับและแต่งกายสุภาพ
 5. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
 6. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน Update ยอดล่าสุดเท่านั้น
 7. กรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จะต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจด้วย
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
 9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 10. ใบคอนเฟิร์มที่พัก

หมายเหตุ

 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 90 วัน USD 460
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน USD 90
 • ค่าบริการของสายการบินอิมิเรตส์ USD 20
 • ระยะเวลาพิจารณาผลใช้เวลา 10 วันทำการ

แบบกรอกข้อมูลดูไบ ประเภทท่องเที่ยว

United Arab Emirates ประเภทท่องเที่ยว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

ที่อยู่ปัจจุบัน__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

เบอร์โทรติดต่อ_________________________________________________________________

อิเมล์________________________________________________________________________

Passport Number_____________________________________________________________

ระดับการศึกษา_________________________________________________________________

อาชีพปัจจุบัน  _________________________________________________________________

 

ครอบครัว

บิดา

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

มารดา

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

คู่หมั้น

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

 

ข้อมูลของผู้ออกค่าใช้จ่าย

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ_______________________________อาชีพปัจจุบัน_________________________________________________________________

ที่อยู่ปัจจุบัน__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

เบอร์โทรติดต่อ_________________________________________________________________

อิเมล์________________________________________________________________________

 

ความสัมพันธ์__________________________________________________________________

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

11 + 2 =

You have Successfully Subscribed!