Marlborough Boys’ College

Marlborough Boys’ College

ตั้งอยู่ที่เมืองเบลนเนม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1900 เป็นโรงเรียนรัฐบาล สำหรับนักเรียนชาย มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,030 คน ที่มีความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพและในหสักสูตรการศึกษา สำหรับนักเรียนนานาชาติ มีชั้นเรียนขนาดเล็กและมีครูที่คอยให้ความช่วยเหลือ และสอนด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของนักเรียน ได้รับการรับรอง ISO 9001 ในด้าน “การออกแบบและนำปฏิบัติในหลักสูตรการศึกษา” ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาที่ดีและนำหลักสูตรการศึกษาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้จะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ความเชื่อมั่นเกิดสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งยังมีการจัดหาที่พักแบบหอพักให้ด้วย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Y.9 – 13

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

6 + 8 =

You have Successfully Subscribed!