Acadia University

Acadia University

มหาวิทยาลัย Acadia University ก่อตั้งขึ้นในปี 1838 โดยผู้นับถือศาสนาคริสต์ ตั้งอยู่ในเมือง Wolfville, มณฑบ Nova Scotia ห่างจากเมือง Halifax ประมาณ 100 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล หลักสูตรการเรียนส่วนใหญ่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีเปิดสอนบางสาขาในหลักสูตรปริญญาโทและ 1 สาขาในระดับปริญญาเอก การเรียนในห้องเรียนนั้นเน้นให้มีจำนวนนักเรียนน้อยไม่เกิน 26 คนต่อห้อง มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 3000 คน

เมือง Wolfville รัฐ Nova Scotia

เมือง Wolfville เป็นเมืองเล็กๆในมณฑล Nova Scotia ห่างจากเมือง Halifax ประมาณ 100 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีประชากรประมาณ 3772 คน ลักษณะภูมิอากาศในมณฑล Nova Scotia จะอบอุ่บกว่ามณฑลอื่นและฤดูร้อนที่ยาวนานกว่าฤดูหนาว

หลักสูตรการเรียน

  • Certificate
  • Undergraduate Degree
  • Postgraduate Degree

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

7 + 4 =

You have Successfully Subscribed!