×
 • Course

 • Country

Alexander Academy

ที่อยู่200-688 West Hasting Street, Vancouver, BC V6B 1P1
เว็บไซต์: https://www.alexanderacademy.ca/

ข้อมูลทั่วไป study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

Alexander Academy ก่อตั้งเมื่อปี 2013 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver, Canada เป็นโรงเรียนเอกชน แบบ Co-Education เปิดสอนระดับ Grade 8-12 นักเรียน 10-12 คนต่อ 1 ห้องเรียน มีการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน อีกทั้งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางด้านปัญญา สังคม ร่างกาย และการดำเนินชีวิต ด้วยอาจารย์ที่เชียวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติ

เปิดสอนหลักสูตร study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

BC Dogwood Graduation Program: นักเรียนส่วนใหญ่ที่สถาบันจะสำเร็จการศึกษา BC Dogwood Graduation Program ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาของ BC หรือเรียกว่า “Dogwood Diploma” จะมอบให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาระดับจังหวัด การจะสำเร็จการศึกษานักเรียนจะต้องผ่านหลักสูตรเฉพาะ โดยรวมแล้วนักเรียนแต่ละคนจะต้องได้รับ 80 หน่วยกิตของหลักสูตรที่กำหนด หลักสูตรวิชาเลือก และโปรแกรม Graduation Transitions

Alexander Academy 01

 

University Foundation Program: ออกแบบมาสำหรับนักเรียนระดับ 11 และ 12 ที่ต้องการหน่วยกิตต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

เพื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหนึ่งปีการศึกษารวมถึง การเรียนภาคฤดูร้อน โปรแกรมนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนหลักสูตรสองหน่วยกิตพร้อมกันกับโรงเรียนในเครือ Alexander Academy โปรแกรมนี้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการสูงที่ต้องการเรียนวิชาการที่แข็งแกร่งและต้องการเริ่มต้นหน่วยกิตที่จะโอนย้ายมหาวิทยาลัยขณะที่อยู่ในโรงเรียนมัธยม กระทรวงศึกษาธิการของบริติชโคลัมเบียอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการยอมรับและนับเป็นหลักสูตร 4 เครดิต โดยไม่ได้เป็นวิชาเฉพาะใน Grade 12 เพื่อผ่านข้อกำหนดสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะเดียวกันเครดิตโอนไปมหาวิทยาลัย หลังจากผ่านข้อกำหนดทั้งหมดนักเรียนอาจเริ่มเรียนวิชาในมหาวิทยาลัยพร้อมกันกับเรียนที่ Alexander College

English Language Development: โปรแกรมการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ครอบคลุม (ELDP) เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในหลักสูตรเตรียมความพร้อม โปรแกรมการพัฒนาภาษาแบบครบวงจรและครอบคลุมรองรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ภาษาแรกไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษให้มีทักษะที่จำเป็นในการรวมเข้ากับโปรแกรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

Virtual High School Preparation Program: เป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษฟรี 14 สัปดาห์เริ่มตั้งแต่เดือนSeptember 2020 ถึง December 2020 และผสมผสานการพัฒนาภาษาอังกฤษเข้ากับการศึกษาของแคนาดา นักเรียนใน Grade 8-10 สามารถสร้างทักษะด้านวิชาการและภาษาอังกฤษออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็ทำความคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแคนาดาเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่โรงเรียนมัธยมในแคนาดาได้อย่างราบรื่น นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะนำไปสู่การสำเร็จหลักสูตร High School Diploma (หรือที่รู้จักในชื่อ B.C. Dogwood Diploma)

 • Lower Level Course มุ่งเน้นไปที่ไวยากรณ์การเรียนรู้คำศัพท์ การฝึกทักษะ การฟังเชิงวิชาการ นักเรียนยังพัฒนาปรับปรุงการอ่าน การฟัง การออกเสียง และการพูด เรียนรู้สำนวนที่ใช้กันทั่วไปและคำสแลงในวิธีการสื่อสาร อาจารย์ยังใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนสำนวนใหม่ รวมถึงการสนทนา และการอภิปราย
 • Higher Level Courses คือการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เนื้อหาประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็รวมพื้นฐานการอ่าน ศิลปะภาษา ทักษะการเขียน ความเข้าใจแสดงความคิดเห็น และพื้นฐานการเขียน จุดสนใจหลักของหลักสูตรคือการช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคิดเห็น ตีความข้อมูล

นักเรียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบวัดระดับที่ระบุระดับหลักสูตรในตอนท้ายของบทเรียน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร

International Baccalaureate Diploma Program: ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย การศึกษาเพิ่มเติม และอาชีพที่เลือก โปรแกรมนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาคนที่สามารถสร้างความแตกต่างในโลก IB Diploma Programme (DP) เป็นโปรแกรมการศึกษาที่ท้าทายและมีความสมดุลทางด้านวิชาการพร้อมการสอบปลายภาคที่เตรียมนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปีเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

6 สาขาวิชาที่สำคัญ

 • Group 1: Studies in Language and Literature: Language and Literature HL หลักสูตรภาษาและวรรณกรรมประกอบไปด้วยวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันพร้อมกับงานแปลจากวัฒนธรรมโลกอื่น ๆ
 • Group 2: Language Acquisition: French Ab Initio เป็นการศึกษาภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มต้น เป้าหมายของหลักสูตรคือการพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
 • Group 3: Individuals and Societies: History HL คือการศึกษาพัฒนาการทางสังคมการเมืองและอุดมการณ์ของศตวรรษที่ 20
 • Group 4: Sciences: Chemistry SL เป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการทางเคมีที่สนับสนุนทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบชีวภาพ
 • Group 5: Mathematics: Mathematics SL เหมาะกับนักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีทักษะที่จำเป็นในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง
 • Group 6: The Arts: Visual Arts SL แนะนำนักเรียนเกี่ยวกับหลักการออกแบบขั้นพื้นฐานในสื่อที่หลากหลายและสถานการณ์การแก้ปัญหา

Sumner School: นักเรียนต่างชาติทุกคนที่จะเข้าเรียน จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาผ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนหน้านี้และการประเมินภาษาข้อกำหนดขั้นต่ำคือ:

 • หลักสูตรเกรด 10: ระดับ B2 หรือเทียบเท่า
 • หลักสูตรเกรด 11 และ 12: ระดับ C1 หรือเทียบเท่า

วิชาที่เปิดสอนใน Summer School: Composition/Literary Studies 10, Composition 11, English 12, Math 10, PE 10, Physics 11, Pre-Calculus 11, Pre-Calculus 12, Science 10, Social Studies 10, Transitional English 10 (ELL4)

Alexander Academy 02 Alexander Academy 03

 

Accommodation (ที่พัก)

ทางสถาบันมีบริการหา Homestayให้กับนักเรียน โดยคัดเลือก Host ที่มีความพร้อม และบ้านที่มีความสะดวกปลอดภัย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับชีวิตกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะที่พวกเขาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเป็นครอบครัว นักเรียนจะเริ่มปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของแคนาดาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับครอบครัว homestay

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855