×
  • Course

  • Country

Clayfield College (High School)

ที่อยู่: 23 Gregory Street Clayfield QLD 4011

ประเภท: โรงเรียนสหศึกษา

เว็บไซต์: http://www.clayfield.qld.edu.au/

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

Clayfield College-high school-aus 01

โรงเรียน Clayfield College เป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย การเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนแห่งนี้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีชีวิตชีวาทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดี

โรงเรียน Clayfield College เป็นโรงเรียนที่มีประวัติอันยาวนาน เหมาะสำหรับนักเรียนทั้งผู้ชายและผู้หญิง โรงเรียนนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความทะเยอทะยานและมีแรงบันดาลใจในการมองโลกในมุมมองที่กว้าง นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิดของพวกเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต อย่างไรก็ตามเราไม่ได้กำหนดความสำเร็จของผลการเรียนของนักเรียน สิ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือการค้นพบความสามารถของตัวเองทั้งทางด้านศิลปะ กีฬา ความเป็นผู้นำ และการบริการ

ครอบครัว Clayfield College เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นมิตร โรงเรียนแห่งนี้มีจุดประสงค์ให้นักเรียนมีแนวทางและให้แสงสว่างแก่นักเรียนทุกคน

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

ระดับประถมศึกษา

Clayfield College-high school-aus 02

นักเรียนชั้นประถมศึกษาเรียนตามหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเข้าใจด้านจริยธรรม ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรประถมศึกษาเน้นให้นักเรียนเรียนด้านวิชาการเป็นหลัก

ระดับมัธยมตอนต้น: .1 – .3

Clayfield College-high school-aus 03

โรงเรียนนี้เน้นให้นักเรียนทุกคนบรรลุผลในเชิงบวก ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงมีการสอนในหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่หลากหลายและเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณืการเรียนรู้ที่แตกต่าง อาจารย์ในโรงเรียนนี้มีการพัฒนาการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้เรียนวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยวิทยาและสุขศึกษา และวิชาเลือก ได้แก่ ศิลปะ (ละคร ดนตรี และทัศนศิลป์) ภาษา (จีน ญี่ปุ่น และสเปน) ธุรกิจร่วมสมัย และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีดิจิทอลและเทคโนโลยีอาหาร)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: .4 – .6

Clayfield College-high school-aus 04

วิชาที่เปิดสอนในระดับชั้น ม.4 ได้รับการออกแบบให้มีทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกเช่นเดียวกับนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ดังนี้

ชั้น ม.4

วิชาหลัก: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) สังคมศาสตร์ สุขศึกษา

วิชาเลือก: ภาษาจีน ละคร เทคโนโลยีดิจิทอล ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การศึกษาทั่วโลก ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่น กฤหมาย เพลง พลศึกษา วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา จิตวิทยา ฟิสิกส์ เคมี) ภาษาสเปน ทัศนศิลป์ วิชาเพิ่มเติม (ไม่เน้นวิชาการ)

 

ชั้น ม.5

เรียนระบบ QCE ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาของ QCAA และหลักสูตรอาชีวศึกษา

 

ชั้น ม.6

นักเรียนต้องเรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรบังคับสำหรับ OP ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน ESL หรือการสื่อสาร คณิตศาสตร์ Aหรือ B

วิชาเลือก: การบัญชี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การจัดการธุรกิจ เคมี ภาษาจีน ละคร เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภูมิศาสตร์ สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาญี่ปุ่น กฎหมาย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพลง พลศึกษา ฟิสิกส์ ทัศนศิลป์ อาชีวศึกษา และนักเรียนต่างชาติจะไม่ได้รับการฝึกงาน

วิชาเลือกเพิ่มเติม (ไม่เน้นวิชาการ): การศึกษาของคริสเตียน การพัฒนาส่วนบุคคล และการออกแบบ

เกณฑ์การรับสมัคร

ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้

Clayfield College-high school-aus 05

ที่พัก

Clayfield College-high school-aus 05

โรงเรียนนี้มีหอพักหญิงสำหรับนักเรียนซึ่งเป็นอาคารเดี่ยว มีอุปกรณ์ครบครัน เด็กนักเรียนหญิงสามารถเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นอิสระ

หอพักแห่งนี้ให้บริการที่พักหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีห้องสันทนาการ ห้องสมุด ห้องดนตรี และห้องรับประทานอาหารที่กว้างขวางและใหม่

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855