Design and Arts College of New Zealand (D&A)

Design and Arts College of New Zealand (D&A)

D & A ตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch ซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศของศิลปะที่มีอายุเก่าแก่ สถาบันตั้งอยู่ภายในอาคาร Art Deco ที่มีความงดงามทางศิลปะและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ในใจกลางเมือง และชั้นล่างของอาคารเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะทุกแขนง

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

13 + 11 =

You have Successfully Subscribed!