Eastern Institute of Technology (EIT)

Eastern Institute of Technology (EIT)

ตั้งอยู่ที่เมือง Napier เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ,Certificate (ประกาศนียบัตร),Diploma(ประกาศนียบัตรชั้นสูง),ปริญญาตรี (Bachelor) เปิดสอนในรายวิชา ธุรกิจ,คอมพิวเตอร์,พยาบาล,วิทยาการด้านสุขภาพ,ด้านความงาม,จิตวิทยา,การศึกษา ,ศิลปะ,โรงแรมและการท่องเที่ยว, ด้านการผลิตไวน์,การเกษตร และ เครื่องกล

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

7 + 4 =

You have Successfully Subscribed!