International College of Manitoba

International College of Manitoba

ตั้งอยู่ใน University of Manitoba ที่อยู่ที่เมือง Winnipeg มณฑล Manitoba ทางสถาบัน International College of Manitoba เป็นเหมือนศูยน์เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย น้องคนไหนที่ต้องการจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยติดท๊อปอย่าง University of Manitoba ก็เรียนกับทางสถาบันICMปีหนึ่งและพอขึ้นปีสองก็สามารถย้ายไปเข้าปีสองที่ University of Manitoba ได้เลย นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีหลักสูตรการเรียนพร้อมจากชั้นมัธยมเพื่อเข้าไปมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทางโรงเรียนจะเน้นให้มีนักเรียนในแต่ละห้องน้อยเพื่อการเข้าถึงของอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน และคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนั้นก็มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์มามากมาย นอกจากนี้ด้วยความที่ว่าสถาบันนั้นตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกได้อีกด้วย นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังที่ได้คุณภาพ

หลักสูตรการเรียน

  • Mixed English
    • Combined English language and Academic Program
    • Academic English Program
    • Intensive English Program
  • University Foundation
  • University Level

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

8 + 15 =

You have Successfully Subscribed!