Internexus at Regent's College, London

Internexus at Regent’s College, London

Internexus at Regent’s College สถาบันสอนภาษา Internexus ตั้งอยู่ภายใน the Regent’s College ใจกลางกรุงลอนดอน Zone 1 รอบๆ สถาบันแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะมีขนาดใหญ่ แหล่งออกกำลังกาย, โรงละคร, ทะเลสาบ การเดินทางมาเรียนก็สะดวกสบายทั้งรถโดยสารและรถไฟใต้ดิน

Internexus ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก British Council และวิธีการสอนของที่นี่เน้นการสอนแบบ Small Class จำนวนนักเรียนในห้องเรียนต้องไม่กิน 12 คน ทำให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากมีการเรียนภายในห้องเรียนแล้ว Internexus ยังมีการเรียนนอกห้องเรียนซึ่งจะอยู่รูปแบบของการกิจกรรมนอกห้องเรียนและจะ เปลี่ยนแปลงไปทุกเดือน ทำให้น้องๆ ไม่เบื่อและยังได้ฝึกฝนภาษาและสนิทกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนมากขึ้น

ด้วยหลักสูตรที่มีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ทั้ง General English, Business English, Academic English, English through Drama และอื่นๆ จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมใส่ใจนักเรียนในเวลาสอนอย่างเต็มที่ ห้องเรียนที่มีบรรยากาศชวนให้เรียน และภายในโรงเรียนก็ยังมี Wireless Internet ทำให้นักเรียนสะดวกใช้ Internet ได้ทุกที่ภายในโรงเรียน

เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

8 + 6 =

You have Successfully Subscribed!