Marlborough Girls’ College

Marlborough Girls’ College

ตั้งอยู่ที่เมืองเบลนเนม เป็นโรงเรียนสตรีของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี 1900 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,050 คน เน้นมาตรฐานระดับสูงในการศึกษา พฤติกรรม และการใส่เครื่องแบบนักเรียนดังที่ยึดปฏิบัติมาในอดีต มีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพรียบพร้อมแก่นักเรียน สามารถจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ที่เอาใจใส่ปละปลอดภัย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Y.9 – 13

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

15 + 4 =

You have Successfully Subscribed!