โรงเรียนเมโตะคุเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาก่อตั้งในปี ค.ศ. 1972 และเริ่มรับนักเรียนต่างชาติเมื่อปี ค.ศ. 1978 โรงเรียนเมโตคุตั้งอยู่ที่จังหวัดโคจิ บนเกาะชิโกกุ โรงเรียนแบ่งออกเป็นสองแคมปัส คือ Main Campusที่ Donoura และ Ryu International Campus ทั้ง 2 แคมปัสอยู่ห่างกันประมาณ 15 นาทีโดยรถรับส่งของโรงเรียน นักเรียนต่างชาติจะได้รับการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปีที่ Ryu International Campus และในปีที่ 2 เป็นต้นไป จะย้ายมาเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นโดยการสอบแข่งขันด้วยวิธีการสอบแบบเดียวกันกับนักเรียนญี่ปุ่น

จุดเด่น

 • มีระบบการเลือกหลักสูตรตามความต้องการและความสามารถของนักเรียน โดยจะแบ่งชั้นเรียนตามผลการสอบเข้า
 • โรงเรียนเมโตะคุ เป็นโรงเรียนนานาชาติของญี่ปุ่นที่มีนักเรียนต่างชาติมากมายจากทั่วโลกมาเรียนและใช้ชีวิตร่วมกัน โดยโรงเรียนรับสมัครทั้งระยะสั้นและระยะยาว และในปัจจุบันมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาที่นี่สามารถเข้าใจและปรับตัวได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
 • นักเรียนต่างชาติจะได้อยู่หอพักร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น ทำให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดเวลา
 • โรงเรียนมีระบบแนะนำนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 • ทางโรงเรียนมีกิจกรรมโดยแบ่งชมรมออกเป็นสองประเภทคือ ชมรมทางวัฒนธรรมกับชมรมกีฬา (สำหรับหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี และ 3 ปี 6 เดือน)

หลักสูตร 3 ปี, 3 ปีครึ่ง และหลักสูตร 1 ปี, 1 ปีครึ่ง

 • สำหรับหลักสูตร 3 ปี และ3 ปีครึ่ง เน้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาหลักในปีแรก เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 นักเรียนต่างชาติสามารถเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น โดยที่นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลป์ และนักเรียนที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และ3ปีครึ่งสามารถเลือกทำกิจกรรมชมรมได้อย่างอิสระ โดยกิจกรรมชมรมจะมีทุกวันหลังเลิกเรียน สำหรับ
 • หลักสูตร 1 ปี, 1 ปีครึ่ง จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของที่ญี่ปุ่น ชั้นเรียนหลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

หลักสูตร 3 ปีและ 3ปีครึ่ง

 • ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 เมษายน และต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในประเทศของตน

หลักสูตร 1ปี และ 1ปีครึ่ง

 • ต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 เมษายน และต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศของตน

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเรียน

โรงเรียนเมโตคุจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนปีละ 2 ครั้ง ตามช่วงเวลาต่อไปนี้

 • หลักสูตร 1 ปี และ 3 ปี เปิดภาคเรียนเดือนเมษายน
 • หลักสูตร 1 ปีครึ่ง และ 3ปีครึ่งเปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม
 • การปิดภาคเรียน

  ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มปีการศึกษาใหม่ในเดือนเมษายนของทุกๆปี ดังนั้นการปิดภาคเรียนจะเป็นดังนี้

  ครั้งที่ 1 กลางเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนกันยายน (ประมาณ 6 สัปดาห์)
  ครั้งที่ 2 ปลายเดือนธันวาคม – ต้นเดือนมกราคม (ประมาณ 2 สัปดาห์)
  ครั้งที่ 3 ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน (ประมาณ 2 สัปดาห์)

  ที่พัก

  หอพักนักเรียนของโรงเรียนเมโตคุจะแบ่งออกเป็น หอพักนักเรียนชาย และ หอพักนักเรียนหญิง จะมีอาจารย์และผู้ดูแลหอพักประจำอยู่ตลอด ห้องพัก 1 ห้อง ต่อนักเรียน 4 คน หอพักหญิงจะอยู่ที่ Main Campus หอพักนักเรียนชายจะอยู่ที่ Main Campus และ Ryu International Campus ทางโรงเรียนจะเป็นจะจัดเพื่อนร่วมห้องให้กับนักเรียน และจะมีการเปลี่ยนหอพัก รวมถึงเพื่อนร่วมห้องปีละ 2 ครั้ง