×
 • Course

 • Country

Mercedes College

ที่อยู่: 540 Fullarton Rd, Springfield SA 5062
ประเภท: โรงเรียนสหศึกษา
เว็บไซต์: http://www.mercedes.catholic.edu.au/

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน Mercedes ต้อนรับสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับนานาชาติสู่โรงเรียนคาทอลิกชั้นม.6 ซึ่งมีประวัติความเป็นเลิศทางวิชาการที่ยอดเยี่ยมทั้ง IB และ SACE เรามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นในระดับสากล และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว และชุมชน

Mercedes College-High school-Aus 01

เป้าหมายของเรา คือ การเตรียมนักเรียนของเราให้เป็นผู้นำชุมชนท้องถิ่นระดับชาติและระดับโลกในอนาคตด้วยการมอบโอกาสที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดการศึกษา ที่มีคาทอลิก เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ซึ่งหลักการตั้งอยู่บนพื้นฐานของเมตตาแห่งความภักดี ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และความเคารพซึ่งกันและกันค่านิยมหลักที่เป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตสำหรับสมาชิกทั้งหมดของชุมชนโรงเรียน Mercedes

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

หลักสูตร IB Middle Years (ป.6 – ม.4)

ความต้องการของนักเรียนมัธยมของเราได้รับการแก้ไขผ่านโครงสร้างกลุ่มโฮม และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนครูประจำโฮมกรุ๊ป เพื่อส่งมอบโครงการ Middle Years (MYP)  MYP เป็นหลักสูตรที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้ห้าปีโดยเริ่มในชั้นป.6 และสิ้นสุดในชั้นม.4 (ระดับมัธยม)

การเรียนการสอนใน MYP เกี่ยวข้องกับแนวคิดการทำความเข้าใจในบริบทสากลให้ภาษากลางสำหรับการเรียนรู้บริบทที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ให้มุมมองที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับการสอน และการเรียนรู้  บริบทโลกทั้งห้า ได้แก่

 • อัตลักษณ์และความสัมพันธ์
 • การวางแนวในอวกาศและเวลา
 • การแสดงออกส่วนบุคคลและวัฒนธรรม
 • นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค
 • โลกาภิวัตน์และความยั่งยืน

 

หลักสูตร IB ระบุห้าประเภททักษะการเรียนรู้ (ATL):

การสื่อสาร สังคมการจัดการตนเอง การวิจัย และการคิด  ทักษะ ATL ให้รากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเรียนรู้อย่างอิสระ การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อม และสาธิตการเรียนรู้ผ่านการประเมินที่มีความหมายในแต่ละปีระดับของโปรแกรมนักเรียนจะต้องเรียนวิชาหนึ่งจากแปดสาขาการเรียนรู้ ที่ Mercedes College มีดังนี้

 • ศิลปะ: ทัศนศิลป์ (ศิลปะหรือสื่อ) ศิลปะการแสดง (ดนตรีหรือละคร)
 • การออกแบบ: การออกแบบ
 • ภาษาและวรรณคดี: อังกฤษ (ภาษาการสอนของเรา)
 • การเรียนรู้ภาษา: ฝรั่งเศส, ชาวอินโดนีเซียหรือภาษา (นักเรียนใหม่ 10 ปีเท่านั้น)
 • บุคคลและสังคม: ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และพลเมืองและความเป็นพลเมือง
 • คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ขยาย
 • วิทยาศาสตร์: ฟิสิกส์เคมีและชีววิทยา
 • พลศึกษาและสุขศึกษา: พลศึกษาและสุขศึกษา

พื้นที่ของการศึกษาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยบทเรียนภาคบังคับในการศึกษาทางศาสนา เช่นเดียวกับโปรแกรมการเจริญเติบโตและทักษะส่วนบุคคล (GPS) รวมอยู่ในระบบการดูแลอภิบาล

โครงการส่วนบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบบังคับของ MYP นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสุดยอดของการมีส่วนร่วมของนักเรียนกับบริบทโลกทั้งห้า โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ในปีสุดท้ายของการเข้าร่วมของนักเรียนใน MYP
(ชั้นม.4)

หลักสูตร IB Diploma (ม.5 – 6) หลักสูตร IB Diploma

เป็นหลักสูตรการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศและมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้  จะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรผู้สมัครจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ได้มาตรฐานที่น่าพอใจ

 • หกวิชาการ
 • หลักสูตรทฤษฎีความรู้
 • บทความเพิ่มเติม
 • การกระทำที่สร้างสรรค์และบริการ (CAS)

นักเรียนต้องเลือกหนึ่งตัวเลือกจากหกกลุ่มต่อไปนี้

 • กลุ่มที่ 1 ศึกษาภาษาและวรรณคดี
 • การจัดหาภาษากลุ่มที่ 2 (ภาษาที่สอง: ฝรั่งเศส / ชาวอินโดนีเซีย / อังกฤษ / สเปน)
 • กลุ่ม 3 ศึกษาบุคคลในสังคม (ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการและจิตวิทยา)
 • กลุ่ม 4 วิทยาศาสตร์ทดลอง (ชีววิทยา / เคมี / ฟิสิกส์ / กีฬาออกกำลังกายและวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 • กลุ่มที่ 5 คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ศึกษา)
 • กลุ่ม 6 ทัศนศิลป์ / โรงละคร / ดนตรีหรือตัวเลือกอื่นจากกลุ่ม 2, 3 หรือ 4

Mercedes College-High school-Aus 02

เกณฑ์การรับสมัคร

นโยบายการลงทะเบียนของเราเป็นแนวทางสำหรับขั้นตอนการคัดเลือก และได้รับการอนุมัติจาก โรงเรียน Mercedes College Council เราเป็นโรงเรียนคาทอลิก และครอบครัวของเราคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากจริยธรรม และปรัชญาของเราลำดับความสำคัญ

 • ลูกๆ ของครอบครัวที่มีลูกเข้าเรียนวิทยาลัยแล้ว
 • เด็กๆ ของนักวิชาการเก่า
 • เด็กๆ ของครอบครัวคาทอลิก (ผู้ที่เคยเข้าโรงเรียนในเขตภูมิภาคมีความสำคัญ)
 • สำหรับการเข้าเรียนในชั้นป.6 และชั้นม.1 เด็กๆ โรงเรียนยินดีรับเด็กในนิกายอื่นนอกเหนือจากคาทอลิกให้เข้าเรียนในโรงเรียนในเขตภูมิภาค
 • อีกทั้งบุตรหลาน จากศาสนาอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

Mercedes มีข้อได้เปรียบจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกันหลายอย่าง และพื้นที่การเรียนรู้รวมทั้งพื้นที่ที่จัดสรรให้สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลาง และระดับสูง

 • ICT แผนกเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล (ICT) คือการทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทั้งหมดของชุมชน Mercedes College ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ และทำงาน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการใช้ความหลากหลายของการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ในหลักสูตรนั้นเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ระดับสูงในนักเรียนนักศึกษา อุปกรณ์ของวิทยาลัยและอุปกรณ์ BYOD อุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นความเร็วสูง หรือเครือข่ายไร้สายความจุสูง มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการเชื่อมต่อ 1GB

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้สำหรับผู้ใช้ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ขาวดำและสี โปรเจคเตอร์ข้อมูล กระดานอัจฉริยะ สแกนเนอร์ การเข้าถึงเครื่องมือการจัดการหลักสูตรออนไลน์ของวิทยาลัยและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่หลากหลาย

การกระจายของเทคโนโลยีถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสไตล์การสอนที่แตกต่างกัน และความต้องการในการเรียนรู้ของชั้นเรียนทุกระดับชั้น โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้ประกอบด้วย

  • กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบในห้องเรียน ในโรงเรียนจูเนียร์
  • College และ BYOD iPads ในโรงเรียนจูเนียร์
  • เครื่องฉายข้อมูลในห้องเรียนระดับกลาง และระดับสูง
  • แล็ปท็อป College และ BYOD ในโรงเรียนระดับกลาง และระดับสูง
  • มีซอฟต์แวร์หลายรายการภายใต้การควบคุมเครือข่าย
  • พนักงานและนักเรียนทุกคนมีบัญชีอีเมลส่วนตัวและที่เก็บข้อมูลบนเครือข่าย
  • การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอำนวยความสะดวกผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1GB
  • ครอบคลุมเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาลัย
  • อาคารทุกหลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นความเร็วสูงโดยใช้ใยแก้วนำแสง

 

 • The College Shop เครื่องแบบของวิทยาลัย Mercedes นั้นเป็นส่วนสำคัญของตัวตนของเราภายในชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีของ Mercedes ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร Catherine McAuley อาคาร College Shop มีชุดเครื่องแบบที่เป็นทางการทั้งหมดรวมถึงชุด PE และชุดกีฬา กระเป๋า สิ่งของเครื่องเขียน และอุปกรณ์เติมเงิน Metro Card ทางโรงเรียนยินดีรับชำระค่าเล่าเรียนทัศนศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ร้านเครื่องแบบมือสองของสมาคมผู้ปกครองและเพื่อน ของวิทยาลัยเมอร์เซเดส (MP&FA) ดำเนินธุรกิจบริการเสื้อผ้ามือสองตั้งอยู่ชั้นบนใน Strathspey
 • Café (Tuck Shop) Mercedes College Caféให้บริการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพและอาหารว่างที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีสำหรับนักเรียน ตามแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ DECS นักเรียนทุกคนสามารถสั่งอาหารกลางวันออนไลน์ได้จากบัญชี My Student หากคุณต้องการรายละเอียดการเข้าสู่ระบบโปรดติดต่อวิทยาลัยที่ 8372 3200 หรืออีเมล [email protected] เพื่อรับประกันการตั้งค่ารายการเมนูเป็นลำดับแรกขอแนะนำให้สั่งซื้อล่วงหน้า คำสั่งซื้อรายวันถูกตัดรอบในเวลา
  9:00 น. หากนักเรียนอยู่ในโรงเรียนจูเนียร์โปรดแนะนำพวกเขา หากพวกเขามีคำสั่งซื้อออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับอาหารกลางวันของพวกเขา และส่งไปที่ห้องเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมสามารถสั่งซื้อได้จากลำดับความสำคัญโดยตรงจากคาเฟ่ในช่วงพักกลางวัน

Mercedes College-High school-Aus 03 Mercedes College-High school-Aus 04 Mercedes College-High school-Aus 05

ที่พัก (Homestay)

นักเรียนต่างชาติจะอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวออสเตรเลียที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างจากบ้านของตนเอง วิถีการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของออสเตรเลีย ฝ่ายสวัสดิการและที่พักนักศึกษา Mrs Robyn Halliday ผู้ประสานงานการจัดหาที่พักกับโฮมสเตย์และช่วยเหลือนักเรียนดังต่อไปนี้:

 • แผนกต้อนรับเมื่อมาถึงในแอดิเลด
 • คำแนะนำการขอวีซ่า
 • ประกันสุขภาพ
 • โปรแกรมปฐมนิเทศ
 • การจัดหาโฮมสเตย์และความช่วยเหลือ
 • ดูแลอภิบาลในแต่ละวัน
 • ทัศนศึกษาและกิจกรรมชมรมทางสังคม

Mercedes College-High school-Aus 06

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855