×
 • Course

 • Country

Mercury Colleges

Sydney CBD Campus

Level 1 & 2 Anzac House,245 Castlereagh St. NSW 2000 Australia
Hurstville Campus

Level 1, 12 Butler Road, Hurstville NSW 2220 Australia
Adelaide Campus

Level 4, 68 Grenfell St, Adelaide SA 5000 Australia
เว็บไซต์: https://www.mercurycolleges.nsw.edu.au

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Mercury Colleges ต้อนรับนักศึกษามานานกว่า 50 ปี วิทยาลัยมีประวัติอันยาวนานในประเทศออสเตรเลีย และในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังได้รับชื่อเสียงในด้านการสอนที่มีคุณภาพ Mercury Colleges พยายามที่จะให้นักเรียนได้รับประโยชน์ผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และวัฒนธรรม ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แตกต่าง นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติที่กระตือรือร้น และเป็นมิตร ครูมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนักเรียนตามความต้องการของแต่ละบุคคล และบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยนักเรียนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติห้องเรียนของเราจึงมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่น่าพอใจสำหรับนักเรียนที่ได้เข้ามาศึกษา และได้แลกเปลี่ยนโต้ตอบอย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิผลทำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น

สถาบัน Mercury College ให้การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อความสำเร็จในอาชีพ ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมืออาชีพที่มีทั้งความท้าทาย และแรงจูงใจ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์และฟรีอินเทอร์เน็ต การดูแลและให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือด้านที่พัก และพื้นที่การพักผ่อนภายในของวิทยาลัย Mercury College มีที่ตั้งใน 3 วิทยาเขตคือ

 1. Sydney CBD Campus
 2. Hurstville Campus
 3. Adelaide Campus

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

สถาบัน Mercury Colleges มีหลักสูตรแนะนำหลากหลาย ทั้งด้านภาษาอังกฤษ ธุรกิจ และด้านอาชีวศึกษาวิชาชีพ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนมากมาย หลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 โปรแกรมใหญ่ ๆ ดังนี้

 1. English Programs
 2. Business Programs
 3. Leadership and Management Programs
 4. Project Management Programs
 5. Marketing and Communication Programs
 6. Ageing Support and Community Services Programs

 

Ⅰ.   English Programs

หลักสูตรแนะนำใน English Programs มี 3 หลักสูตร

1)   General English: มีจุดประสงค์เพื่อสอนให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายโดยใช้สิ่งที่ถูกต้องเช่น การสะกดคำ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียงที่เหมาะสม และด้วยการฝึกฝนอย่างหนัก

วิทยาเขตที่เปิดสอน: Sydney CBD and Adelaide
ระยะเวลาหลักสูตร: 2 – 48 สัปดาห์
ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ:  แบ่งออกเป็น 7 ระดับคือ Beginner (Class A), Lower Elementary (Class B), Elementary (Class C), Pre-Intermediate (Class D), Intermediate (Class E), Upper-Intermediate
(Class F), และสุดท้ายระดับสูงสุด คือระดับ Advanced (Class G)

2)   IELTS Preparation Course

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มีเป้าหมายเพื่อ:

 • เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการสอบ IELTS วิธีการดำเนินการ และการจัดโครงสร้างคำถามว่ามีประเภทใดบ้าง และวิธีการประเมินผล
 • เพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการการทดสอบให้สำเร็จเท่าที่จะทำได้รวมถึงให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ทำแบบทดสอบให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด
 • เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณใหม่ และกลยุทธ์การเรียนรู้แบบไตร่ตรองเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และภาษาอังกฤษทั่วไปของนักเรียน
 • เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ในการสอบ IELTS (ทั่วไปหรือทางวิชาการ)

วิทยาเขตที่เปิดสอน: Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร: 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:  คะแนน IELTS ระดับ 5, Cambridge ระดับ FCE, TOEFL 235, CEF B2, หรือความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate

3)   English for Academic Purposes

หลักสูตรเตรียมสอบ EAP มีเป้าหมายเพื่อ:

 • ความเข้าใจในปรัชญาที่หนุนสถาบันการศึกษาตะวันตก
 • กลยุทธ์ในการทำวิจัยโดยใช้วารสาร หนังสือจากห้องสมุด และอินเทอร์เน็ต
 • คำศัพท์เชิงวิชาการที่มีประโยชน์
 • การใช้งานที่เหมาะสมของการลงทะเบียนทั้งการพูด และการเขียน
 • ความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจเอกสารทางวิชาการเช่นบทความตำราและเอกสารอ้างอิง
 • ความแม่นยำในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์เชิงวิชาการ
 • ความสามารถในการ:
  • แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
  • สรุปมุมมอง
  • เปรียบเทียบ และประเมินความคิดเห็น
  • แปลความหมาย และพูดโดยไม่ต้องลอกเลียนความคิด
  • แสดงความคิดเห็นพร้อมหลักฐานสนับสนุน
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางวิชาการ (การอธิบาย การนำเสนอ การตั้งคำถาม การให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น และการชี้แจง)
  • สร้างบทความและรายงานในประเภทที่เหมาะสม
  • สร้างบรรณานุกรม
  • ใช้การอ้างอิง การอ้างอิงโยงเชิงอรรถ และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาเขตที่เปิดสอน: Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร: 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:  คะแนน IELTS ระดับ 6, Cambridge ระดับ FCE, TOEFL 547, CEF B2, หรือความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate

Mercury Colleges 01 Mercury Colleges 02 Mercury Colleges 03

Ⅱ.   Business Programs

หลักสูตรแนะนำใน Business Programs มี 2 หลักสูตร

 1.  Certificate III in Business

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ความสามารถที่หลากหลายในบริบทของการทำงานที่หลากหลายโดยใช้ดุลยพินิจวิจารณญาณ และความรู้เชิงทฤษฎี โดยทั่วไปผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัตินี้อยู่ในบทบาทที่ให้คำแนะนำทางเทคนิค และให้การสนับสนุนทีม

วิทยาเขตที่เปิดสอน: Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลาสูงสุด 52 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 40 สัปดาห์รวมหยุดภาคเรียนอีก 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ: การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III หรือสูงกว่าในสาขาวิชาใด ๆ และประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 1. Certificate IV in Business

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ทักษะการพัฒนาที่ดี และฐานความรู้ที่กว้างขวางในบริบทที่หลากหลาย ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ในช่วงที่กำหนด สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แสดงความเป็นผู้นำ และแนะแนวทางแก่ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบที่จำกัด สำหรับผลงานของผู้อื่น

วิทยาเขตที่เปิดสอน: Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลาสูงสุด 52 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 40 สัปดาห์ รวมหยุดภาคเรียนอีก 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ: การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III หรือสูงกว่าในสาขาวิชาใด ๆ และประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Mercury Colleges 04 Mercury Colleges 05 Mercury Colleges 06

Ⅲ. Leadership and Management Programs

หลักสูตรแนะนำใน Leadership and Management Programs มี 2 หลักสูตร

 1. Diploma of Leadership & Management

หลักสูตรนี้จะให้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการจัดการที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงานขนาดกลางถึงขนาดเล็ก หลักสูตรนี้มีการพัฒนาความตระหนักของการจัดการธุรกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของพนักงาน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะได้พัฒนาความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่ม การทำงานนี้รวมถึงทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรขนาดเล็ก

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney and Adelaide
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลาสูงสุด 52 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 40 สัปดาห์ รวมหยุดภาคเรียนอีก 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ: การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III หรือสูงกว่าในสาขาวิชาใด ๆ และประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

 1. Advanced Diploma of Leadership & Management

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ใช้ความรู้ และทักษะเฉพาะด้านรวมถึงประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการจัดการในหลากหลายธุรกิจ และบริบทอุตสาหกรรม บุคคลในระดับนี้จะพัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดริเริ่มและใช้วิจารณญาณในการวางแผน และดำเนินการตามแบบของความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทั้งส่วนบุคคลและทีม หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อแยกแยะ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังผู้อื่น และใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หรือแนวคิดเพื่อแสดงความคิดเห็น มุมมอง และตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อนได้

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney and Adelaide
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลาสูงสุด 52 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 40 สัปดาห์ รวมหยุดภาคเรียนอีก 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ: การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III หรือสูงกว่าในสาขาวิชาใด ๆ และประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Mercury Colleges 07 Mercury Colleges 08 Mercury Colleges 09

Ⅳ.   Project Management Programs

หลักสูตรแนะนำใน Project Management Programs มี 2 หลักสูตร

1)  Certificate IV in Project Management Practice

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้เป็นหลักสูตรเริ่มต้นสู่ทักษะการจัดการโครงการ และความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในหลากหลายบริบท นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการเป็นสมาชิกของทีมงานโครงการ โดยไม่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผลลัพธ์ของโครงการโดยรวม นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำโครงการ และวิธีการคัดเลือกเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมขององค์กรหรือธุรกิจ

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลา 26 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 20 สัปดาห์ รวมหยุดภาคเรียนสูงสุด 6 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ: การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III หรือสูงกว่าในสาขาวิชาใด ๆ และประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2)  Diploma of Project Management

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการจัดการโครงการ และใช้ความรู้ในการจัดการโครงการในหลากหลายบริบทและในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการทำหน้าที่ความเป็นผู้นำ และการจัดการรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาฐานความรู้เชิงทฤษฎีที่แข็งแกร่งและใช้ความสามารถเฉพาะด้านเทคนิคและการจัดการที่หลากหลาย เพื่อริเริ่มวางแผนดำเนินการและประเมินผลงานของตนเอง และงานของผู้อื่น

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลา 52 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 40 สัปดาห์ รวมหยุดภาคเรียนอีก 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ: การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III หรือสูงกว่าในสาขาวิชาใด ๆ และประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Mercury Colleges 10 Mercury Colleges 11 Mercury Colleges 12

Ⅴ.   Marketing and Communications Programs

หลักสูตรแนะนำใน Marketing and Communications Programs มี 3 หลักสูตร

1)   Certificate IV in Marketing and Communication

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับเทคนิคการตลาด และการสื่อสารด้วยทฤษฎีเบื้องต้น นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์ทางการตลาด และการสื่อสารในบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย หลักสูตรจะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับบทบาทการดูแลในฐานะสมาชิกในทีมที่จะรายงานไปยังผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาดอาวุโสมากขึ้น

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลา 52 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 40 สัปดาห์ รวมหยุดภาคเรียนอีก 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ: การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III หรือสูงกว่าในสาขาวิชาใด ๆ และประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

2)   Diploma of Marketing and Communication

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้เป็นเส้นทางสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับ 4 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ทักษะการจัดการที่จำเป็นในการสมัคร และทำความเข้าใจกับแผนการตลาดและการสื่อสาร และการบริการขององค์กรในธุรกิจ นักเรียนจะใช้ทฤษฎีการตลาดและการสื่อสารกับสถานการณ์กรณีศึกษาในบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย ในบทบาทนี้โดยปกติแล้ว จะรายงานไปยังผู้ปฏิบัติงานอาวุโสมากขึ้น แต่อาจให้ความเป็นผู้นำและคำแนะนำแก่ผู้อื่นในทีมการตลาดและการสื่อสาร หรือในบทบาทผู้จัดการก็ได้

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลา 52 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 40 สัปดาห์ รวมหยุดภาคเรียน
12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • หลักสูตรนี้ต้องเรียนจบ 5 หน่วยหลักจากหลักสูตร Certificate IV in Marketing and Communications หรืออาจสำเร็จการศึกษาเต็มหลักสูตร หรือทำเพียงห้าหน่วยหลักที่กำหนดไว้ก็ได้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร Diploma of Marketing & Communication
 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า

3)   Advanced Diploma of Marketing & Communication

เป็นหลักสูตรขั้นสูงของสาขาการตลาดและการสื่อสาร ได้รับการออกแบบให้เป็นเส้นทางสู่หลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ทักษะการจัดการในระดับที่สูงขึ้นตามความรู้ทางทฤษฎีที่ดีของการตลาดในบริบทของกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะดูจากแนวโน้มการตลาดของออสเตรเลีย และระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นที่การตลาดในเอเชียแปซิฟิก การศึกษาของนักเรียนรวมถึงเทคนิคการวิจัยตลาด การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ทางการตลาดขององค์กรและแคมเปญโฆษณา ความเป็นผู้นำนวัตกรรมทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ยังครอบคลุมถึงบทบาทที่คาดหวังว่าจะอยู่ในระดับผู้อำนวยการ หรือผู้นำโครงการในธุรกิจหรือองค์กร

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลา 52 สัปดาห์ โดยเรียนตามหลักสูตร 40 สัปดาห์ รวมหยุดภาคเรียน
12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • หลักสูตรนี้ต้องเรียนจบ 3 หน่วยหลักในระดับ Diploma และสำหรับนักเรียนต่างชาติต้องเรียนจบทั้งหลักสูตร Diploma of Marketing & Communication จาก Mercury College
 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 หรือเทียบเท่า

Mercury Colleges 13 Mercury Colleges 14 Mercury Colleges 15

Ⅵ.  Ageing Support and Community Services Programs

หลักสูตรแนะนำใน Ageing Support & Community Services Programs มี 3 หลักสูตร

 1)   Certificate III in Individual Support

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยที่ให้การดูแลกับผู้ต้องการการดูแลในศูนย์ เช่นผู้สูงอายุ หรือการดูแลคนพิการในชุมชนและ / หรือที่อยู่อาศัย

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney และ Adelaide
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลา 52 สัปดาห์ วิชาพื้นฐาน 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ โดยเข้าเรียนที่วิทยาลัยสองวันต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการเรียนรู้ในชั้นเรียน ฝึกฝน และรับการประเมินผล (7.5 ชั่วโมงต่อวัน)
นอกจากนี้ยังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่มีแบบแผนต่อหน่วยในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตร นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาของตนเอง เมื่อพร้อมก็จะมีการฝึกงาน 120 ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติ อายุสิบแปดปีขึ้นไป
 • แสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 โดยรวมไม่น้อยกว่า 5.0 ในแต่ละทักษะ หรือภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate หรือจบหลักสูตร EAP หรือ ELICOS / ESL ที่ได้รับอนุมัติ
  • การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III ขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ ที่ได้เรียนและประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ข้อกำหนดทางกายภาพ:

ผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจทางกายภาพที่จำเป็นในบทบาทนี้รวมถึงการจัดการด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ

 • ข้อกำหนดสำหรับการฝึกงาน:
  • นักเรียนต้องมีใบรับรองการผ่านเข้าออกของตำรวจก่อนที่จะเข้าฝึกงาน ต้องดำเนินการตรวจสอบโดยรัฐบาลกลาง (AFP) หรือการตรวจสอบของตำรวจ NSW (ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี) สามารถทำได้โดยผ่านเว็บไซต์
  • นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการทำงานกับเด็ก และการตรวจการฉีดวัคซีนที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเริ่มหลักสูตร และก่อนการฝึกงานในอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์

2)   Certificate IV in Ageing Support

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่บทบาทของผู้ช่วยในการพยาบาล หรือบทบาทที่คล้ายกันที่ให้การดูแลคนในศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง เป็นงานเฉพาะทาง และทำหน้าที่ในการบริการผู้สูงอายุ การบริการอาจอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น บ้านพัก บ้าน หรือชุมชน ในการทำงานระดับนี้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองตามแนวทางขององค์กรที่กำหนดไว้ และรักษาคุณภาพการให้บริการผ่านการพัฒนา การให้การอำนวยความสะดวก และทบทวนการวางแผนการบริการเป็นรายบุคคล

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney และ Adelaide
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลา 52 สัปดาห์ วิชาพื้นฐาน 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ โดยเข้าเรียนที่วิทยาลัยสองวันต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการเรียนรู้ในชั้นเรียน ฝึกฝน และรับการประเมินผล (7.5 ชั่วโมงต่อวัน) นอกจากนี้ยังมีหน่วยการเรียนรู้ที่มีแบบแผนต่อหน่วยในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตร นักเรียนต้องมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อพร้อมก็จะมีการฝึกงาน 120 ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติ อายุสิบแปดปีขึ้นไป
 • แสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • IELTS 5 โดยรวมไม่น้อยกว่า 5.0 ในแต่ละทักษะ หรือภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate หรือจบหลักสูตร EAP หรือ ELICOS / ESL ที่ได้รับอนุมัติ
  • การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III ขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ ที่ได้เรียนและประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ข้อกำหนดทางกายภาพ: ผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจทางกายภาพที่จำเป็นในบทบาทนี้รวมถึงการจัดการด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ
 • ข้อกำหนดสำหรับการฝึกงาน:
  • นักเรียนต้องมีใบรับรองการผ่านเข้าออกของตำรวจก่อนที่จะเข้าฝึกงาน ต้องดำเนินการตรวจสอบโดยรัฐบาลกลาง (AFP) หรือการตรวจสอบของตำรวจ NSW (ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี) สามารถทำได้โดยผ่านเว็บไซต์
  • นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการทำงานกับเด็ก และการตรวจการฉีดวัคซีนที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเริ่มหลักสูตร และก่อนการฝึกงานในอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์

3)   Diploma of Community Services

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่บทบาทของผู้ที่ทำงานบริการชุมชน มีส่วนร่วมในการให้บริการพิเศษและการช่วยเหลือสนับสนุนโดยตรงกับบุคคล หรือกลุ่ม และชุมชน อาจมีการจัดการเป็นบางกรณี และปัญหาบางอย่างกำกับโดยผู้บริหารระดับสูง อาจมีการกำกับดูแลผู้ร่วมงาน และอาสาสมัครอื่น ๆ

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Sydney และ Adelaide
ระยะเวลาหลักสูตร:  ระยะเวลา 104 สัปดาห์ วิชาพื้นฐาน 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ โดยเข้าเรียนที่วิทยาลัยสองวันต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการเรียนรู้ในชั้นเรียน ฝึกฝน และการประเมินผล (7.5 ชั่วโมงต่อวัน) นอกจากนี้ยังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่มีแบบแผนต่อหน่วยในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตร นักเรียนต้องมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะมีการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติมากมายก่อนที่จะเข้าฝึกงาน เมื่อพร้อมก็จะมีการฝึกงาน 450 ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน:

 • หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติ อายุสิบแปดปีขึ้นไป
 • แสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการเข้าศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้:
  • เรียนจบชั้นปี 12 หรือเทียบเท่าและ / หรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ในการทำงานดูแล หรือการช่วยเหลือพยาบาลผู้สูงอายุ
  • IELTS 5 โดยรวมไม่น้อยกว่า 5.0 ในแต่ละทักษะ หรือภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate หรือจบหลักสูตร EAP จากศูนย์ ELICOS / ESL ที่ได้รับอนุมัติ
  • การรับรอง AQF ใด ๆ ในระดับ Certificate III ขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ ที่ได้เรียนและประเมินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ข้อกำหนดทางกายภาพ: ผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจทางกายภาพที่จำเป็นในบทบาทนี้รวมถึงการจัดการด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ
 • ข้อกำหนดสำหรับการฝึกงาน:
  • นักเรียนต้องมีใบรับรองการผ่านเข้าออกของตำรวจก่อนที่จะเข้าฝึกงาน ต้องดำเนินการตรวจสอบโดยรัฐบาลกลาง (AFP) หรือการตรวจสอบของตำรวจ NSW (ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี) สามารถทำได้โดยผ่านเว็บไซต์
  • นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการทำงานกับเด็ก และการตรวจการฉีดวัคซีนที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเริ่มหลักสูตร และก่อนการฝึกงานในอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์

Mercury Colleges 16 Mercury Colleges 17 Mercury Colleges 18

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. SYDNEY CBD CAMPUS
  Mercury Colleges ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซิดนีย์ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของซิดนีย์ เช่นโอเปร่าเฮ้าส์สะพานฮาร์เบอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถเดินทางไปวิทยาเขตได้อย่างง่ายดายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสชีวิตในเมืองในซิดนีย์
 1. HURSTVILLE CAMPUS
  วิทยาเขตแห่งนี้ใช้เวลาเดินเพียงสองนาทีจากสถานีรถไฟ Hurstville และ 20 นาทีจากสถานีรถไฟ Sydney Central ที่ซึ่งรถไฟชานเมืองและรถไฟชั้นในส่วนใหญ่จอด Hurstville ยังเป็นจุดเปลี่ยนรถของรถประจำทางสายหลัก
 1. ADELAIDE CAMPUS
  วิทยาเขตแห่งนี้มีบรรยากาศที่สดใสพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุด และหลักสูตรที่น่าตื่นเต้น วิทยาเขตตั้งอยู่ในทำเลสะดวกใกล้กับแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญเช่น Rundle Mall รวมถึงร้านอาหาร และสวนสาธารณะที่หลากหลาย แอดิเลดได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับนักเรียน พร้อมที่พักและค่าครองชีพราคาที่ไม่แพง

Mercury Colleges 19 Mercury Colleges 20 Mercury Colleges 21 Mercury Colleges 22

ที่พัก

Homestay (พักกับครอบครัวอุปถัมภ์)
บริการโฮมสเตย์ของสถาบันมีบริการในการพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย และสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวออสเตรเลีย โฮมสเตย์จะรวมอาหารเช้า และอาหารเย็นในช่วงวันทำงาน และอาหารเช้า กลางวัน และเย็นในช่วงสุดสัปดาห์
หากนักเรียนต้องการโฮมสเตย์ สถาบันจะขอให้กรอกแบบฟอร์ม และส่งต่อไปยังผู้จัดเพื่อหาครอบครัว แบบฟอร์มควรส่งมายังสถาบันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนถึงวันที่นักเรียนจะเดินทางมาถึง

Student House (หอพักนักเรียน)
หอพักนักเรียน – ที่พักนักศึกษาตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของย่านธุรกิจใจกลางซิดนีย์ ในถนนชานเมืองที่เงียบสงบและร่มรื่นห่างจากระบบขนส่งสาธารณะและแหล่งช้อปปิ้งเพียงไม่กี่นาที และใช้เวลาเดินทางจากใจกลางเมืองประมาณ 20-30 นาที บ้านทุกหลังได้รับการตกแต่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับการรวมสิ่งที่มีคุณภาพ และติดตั้งทุกอย่างที่รู้สึกปลอดภัย และสะดวกสบายในที่พัก เช่น:

 • ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน รวมถึงตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งขนมปัง จาน ถ้วย ช้อนส้อม และเครื่องครัว
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับการใช้งานฟรี และตัวเลือกไร้สาย
 • ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี และระบบ HI-FI
 • เครื่องซักผ้า

เราให้บริการห้องพักเตียงแฝดพร้อมชุดเครื่องนอนฟรี วิทยุ นาฬิกา และโคมไฟข้างเตียงในห้องพักทุกห้อง ในการจองบ้านพักนักเรียน สถาบันจะขอให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มที่พักอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเข้าพัก พักอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หากต้องการจองที่พักหรือบริการไปรับที่สนามบินโปรดติดต่อสำนักงานรับเข้าเรียนของสถาบันที่ admin@mercurycolleges.nsw.edu.au

Other Options (ตัวเลือกอื่น)
นักเรียนสามารถจัดที่พักของตัวเอง ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักเรียน ได้แก่ :

 • Hostel Accommodation:
  ที่พักแบบโฮสเทลเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกที่มาถึง ห้องพักขนาดเล็กที่ได้รับการตกแต่งพร้อมห้องน้ำ รวมบริการซักรีด เลานจ์ และกิจกรรมสันทนาการ หอพักบางแห่งยังให้บริการคอมพิวเตอร์ ขอแนะนำให้นักเรียนที่พิจารณาตัวเลือกที่พักของโฮสเทลดูที่คุณสมบัติสองหรือสามแห่งก่อนตัดสินใจ หอพักหลายแห่งดำเนินกิจการโดยส่วนตัว และเป็นเช่นนี้ภายใต้พระราชบัญญัติการทำ Rooming House โปรดทราบว่าหากนักเรียนเซ็นสัญญาเช่า ก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัย
 • Apartment / Flat rental:
  ค่าเช่าอพาร์ทเมนต์ / แฟลตแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องราคา และเงื่อนไขสำหรับการเตรียมการระยะยาว ขอแนะนำอย่างยิ่งให้นักเรียนคุ้นเคยกับชานเมืองหรือพื้นที่ก่อน สำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้และการเตรียมการย้ายนักเรียนจะต้องพร้อมที่จะลงนามข้อตกลง ด้วยเหตุนี้นักเรียนต่างชาติจึงควรรักษาความปลอดภัยของที่พักระยะสั้นเมื่อเดินทางมาถึง

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855