New College Group

New College Group

มี 2 วิทยาเขตคือ Manchester และ Liverpool นับว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาอีกเมืองของประเทศอังกฤษ ซึ่งแมนเชสเตอร์ เป็นเมืองที่มีนักศึกษามากที่สุดในยุโรปและยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และมีการเชื่อมโยงการขนส่งที่ดีมี รถ Tram สะดวกสบายในการเดิน และยังมีสถาปัตยกรรมตึกสวยงามทั่วเมือง สัมผัสกลิ่นอายความเป็นยุโรปได้เป็นอย่างดี

New College Group เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ จัดการเรียนการ หลักสูตร General English มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน นอกจากนั้นเน้น การเพิ่มความรู้ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ และยังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ สามารถเลือกชั่วโมงในการเรียนต่อสัปดาห์ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการประเมินความคืบหน้าของระดับภาษาอังกฤษ ทุกสัปดาห์

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป – 15 ชั่วโมง
  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด – 20 ชั่วโมง
  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดพิเศษ – 25 ชั่วโมง

เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

6 + 4 =

You have Successfully Subscribed!