×
 • Course

 • Country

Ozford College (vocational)

ที่อยู่:
Ozford, 310 King Street,
Melbourne 3000,
Australia

เว็บไซต์: https://ozford.edu.au/

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์หลักของสถาบันการศึกษาระดับสูงของ Ozford (OIHE) คือการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทั้งใน และต่างประเทศ OIHE มุ่งมั่นที่จะให้บริการโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา และส่วนบุคคลและยอมรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Ozford ส่งเสริมสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลที่นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ และค่านิยมเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสาขาอาชีพที่พวกเขาเลือกและชุมชนที่กว้างขึ้น

Ozford Institute of Higher Education มีหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่นปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การบัญชี) อาจนำคุณไปสู่การเป็นสมาชิกมืออาชีพกับ CPA Australia หรือ CAANZ และปริญญาตรีสาขาธุรกิจอาจทำให้คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการแห่งออสเตรเลีย (AIM)

Ozford Institute of Higher Education (OIHE) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมตั้งอยู่ใจกลางเมลเบิร์น เป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูง พร้อมประวัติด้านการศึกษา และความเป็นผู้นำทางวิชาการ

เจ้าหน้าที่ของเรา สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจะช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการบรรลุการศึกษา และเป้าหมายระดับมืออาชีพของคุณ ห้องเรียนที่กว้างขวางของเรามีแสงธรรมชาติเพียงพอและติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา นักเรียนยังสามารถใช้บริการห้องสมุดที่กว้างขวางและแหล่งข้อมูลออนไลน์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี และ เครื่องพิมพ์ และห้องครัว

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

 1. Bachelor of Business (Accounting)หลักสูตรธุรกิจการบัญชี ที่ได้รับการรับรอง CA & CPA ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการประกอบอาชีพในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และการเงินที่หลากหลายในการปฏิบัติทางบัญชีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก – จาก SME และ บริษัท ขนาดใหญ่ ไปจนถึงสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐบาล นักบัญชีมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่นบัญชีสาธารณะ ภาษี บริการประกัน บริการให้คำปรึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบัญชีนิติเวช การบัญชีระหว่างประเทศ และการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี CA & CPA สำเร็จ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ:
  • บูรณาการความรู้ทางทฤษฎี และทางเทคนิค และนำไปใช้ในด้านการทำงานและการเรียนรู้
  • การทบทวน วิเคราะห์ รวบรวมและสังเคราะห์ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจ
  • ใช้ความรู้ และทักษะด้านเทคนิคในการใช้วิธีการ และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีให้สมบูรณ์
  • คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เพื่อแยกแยะ และใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาในบริบททางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ CPA
  • สื่อสาร ให้คำแนะนำ และแนวคิดการบัญชีที่ชัดเจน และสอดคล้องกันในบริบทการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
  • ใช้ความคิดริเริ่ม และวิจารณญาณในการวางแผน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในทางปฏิบัติและ / หรือการวิจัย
  • ปรับและใช้ความรู้ และทักษะในการคาดการณ์ และจัดการความไม่แน่นอนในการแก้ปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อน
  • มีความรับผิดชอบ และรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่ทำงานอย่างอิสระ และร่วมมือกับผู้อื่นในบริบทที่หลากหลาย
  รูปแบบการเรียนการสอน: เรียนเต็มเวลา / สอนสดในชั้นเรียน
  ระยะเวลาหลักสูตร: 3 ปี
  คุณสมบัติผู้สมัคร: IELTS: มีคะแนนรวม 6.0 (คะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5) หรือเทียบเท่า
  จบการศึกษาปี 12 ในออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

Ozford College-Voca-Aus 01

 1. Bachelor of Business
  หลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจมีให้นักเรียนเลือกสองวิชาหลักจาก การจัดการการตลาด และการบัญชี ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการจ้างงาน หลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจจะให้ความรู้ทักษะ และการประยุกต์ใช้ที่จำเป็นแก่คุณในด้านเหล่านี้ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาตนเองรวมถึงขยายทางเลือกอาชีพของคุณนักเรียนมีโอกาสในการเป็นสมาชิกสู่เส้นทางสถาบันการตลาดแห่งออสเตรเลีย และสถาบันการจัดการแห่งออสเตรเลีย เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับการยอมรับในทักษะ และความรู้ในวิชาชีพที่ตนเลือก นักเรียนควรปรึกษาหน่วยงานสมาชิกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นสมาชิกในการที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจในการจัดการธุรกิจ / การตลาด / การบัญชี นักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ:

  • บูรณาการความรู้ทางทฤษฎี และทางเทคนิค และนำไปใช้ในด้านการทำงาน และการเรียนรู้
  • ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อดำเนินการกับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ความคิดทักษะทางเทคนิคในการวิเคราะห์วางแผน และออกแบบแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ผันแปร และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ทักษะทางเทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสื่อสารมุมมองและข้อเสนอแนะ
  • สื่อสารและอธิบายความรู้ และทักษะพิเศษให้ผู้อื่นอย่างลึกซึ้งในบางพื้นที่ในบริบทที่กำหนดขึ้น หรือหลากหลาย
  • ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎี และทางเทคนิค และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายบริบท
  • แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านเทคนิคที่ซับซ้อนให้เสร็จสิ้นภายในข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพ
  • ใช้ความคิดริเริ่ม และวิจารณญาณเพื่อจัดระเบียบงานของตนเอง และผู้อื่นรวมทั้งวางแผนประสานงาน และประเมินผลงานของทีมภายในขอบเขตที่ชัดเจน
  รูปแบบการเรียนการสอน: เรียนเต็มเวลา / สอนสดในชั้นเรียน
  ระยะเวลาหลักสูตร: 3 ปี
  คุณสมบัติผู้สมัคร: IELTS: คะแนนรวม 6.0 (คะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5) หรือเทียบเท่า จบการศึกษาปี 12 ในออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

   

Ozford College-Voca-Aus 02

 1. Diploma of Business
  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาธุรกิจ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ทางเลือกการเรียนระดับอนุปริญญาที่หลากหลายสำหรับนักเรียนที่ไม่แสวงหาหรือไม่สามารถขยายเวลาที่ต้องการเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เช่นเดียวกับการมีคุณค่าในสิทธิของตนเองเหมือนก้าวเข้าสู่โอกาสในการทำงานจำนวนมาก นักเรียนยังสามารถได้รับเส้นทางที่คล่องตัวจากอนุปริญญาการศึกษาขั้นสูง สู่ระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ และปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การบัญชี) ด้วยการขอยกเว้นเครดิต นั่นคือเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขั้นสูง ในหลักสูตรธุรกิจแล้วพวกเขาสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปีที่สองได้โดยตรงในการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาธุรกิจสำเร็จนักเรียนจะได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ:

  • บูรณาการความรู้ทางทฤษฎี และทางเทคนิค และนำไปใช้ในด้านการทำงาน และการเรียนรู้
  • ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้เพื่อดำเนินการกับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ความคิด ทักษะทางเทคนิคในการวิเคราะห์วางแผน และออกแบบแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ผันแปร และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ทักษะทางเทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสื่อสารมุมมองและข้อเสนอแนะ
  • สื่อสาร และอธิบายความรู้ และทักษะพิเศษให้ผู้อื่นอย่างลึกซึ้งในบางพื้นที่ในบริบทที่กำหนดขึ้นหรือหลากหลาย
  • ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎี และทางเทคนิค และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายบริบท
  • แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านเทคนิคที่ซับซ้อนให้เสร็จสิ้นภายในข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพ
  • ใช้ความคิดริเริ่มและวิจารณญาณเพื่อจัดระเบียบงานของตนเอง และผู้อื่นรวมทั้งวางแผนประสานงานและประเมินผลงานของทีมภายในขอบเขตที่ชัดเจน
  รูปแบบการเรียนการสอน: เรียนเต็มเวลา / สอนสดในชั้นเรียน
  ระยะเวลาหลักสูตร: 1 ปี
  คุณสมบัติผู้สมัคร: IELTS: คะแนนรวม 5.5 (คะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0) หรือเทียบเท่า จบการศึกษาปี 12 ในออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า

   

Ozford College-Voca-Aus 03

สิ่งอำนวยความสะดวก

Ozford มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือของสถาบันอยู่เสมอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่ง และหลักสูตรการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนมีเครื่องมือในการบรรลุการศึกษาและเป้าหมายระดับมืออาชีพ สถาบันมีห้องเรียนที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยแสงธรรมชาติและติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีชีวิตชีวา นักเรียนยังสามารถใช้บริการห้องสมุดอันกว้างขวางและแหล่งข้อมูลออนไลน์ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมห้องพิมพ์งาน และห้องครัว

เมลเบิร์นเสนอเมืองที่ดีที่สุดของออสเตรเลียทั้งหมด และวิทยาเขตของ Ozford สามารถเดินไปยังแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ โรงละคร สถานบันเทิง สนามกีฬา และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

Ozford College-Voca-Aus 04 Ozford College-Voca-Aus 05 Ozford College-Voca-Aus 06

ที่พัก

Ozford สามารถจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ ตามความต้องการของนักเรียน การใช้ชีวิตในโฮมสเตย์เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง

โปรแกรมโฮมสเตย์จัดโดยเจ้าหน้าที่บริการนักเรียนของ Ozford ซึ่งจะจับคู่นักเรียนกับครอบครัวที่เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าที่พักทั้งหมดมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสะดวกสบายและเอาใจใส่

สำหรับที่พักอื่นๆ ที่นักเรียนต้องการพักไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น หรือระยะยาว Ozford มีบริการที่จะจองที่พักให้หากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ: Reception@ozford.edu.au

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855