Pacific State University, Los Angeles, USA

Pacific State University, Los Angeles, USA

มหาวิทยาลัย Pacific State University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งในปี 1928 เปิดสอนในหลักสูตร Business and Computer Science ตั้งอยู่ในเมือง Los Angeles รัฐ California

มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนที่ทันสมัย มีบริการฟรี internet จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนน้อยเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และสามารถที่จะเข้าถึงอาจารย์ผู้สอนได้ง่าย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมือง เปิดสอนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ, ประกาศนียบัตร, ปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Accounting Certificate Program for the AICPA Exam
 • English as a Second Language

College of Business

 • Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
  • Concentration in Accounting
  • Concentration in Computers in Business
  • Concentration in Marketing
 • Master of Business Administration (M.B.A.)
  • Concentration in Accounting
  • Concentration in Finance
  • Concentration in International Business
  • Concentration in Management of Information Technology
  • Concentration in Real Estate Management
 • Doctor of Business Administration (D.B.A.)

College of Computer Science & Information Systems

 • Bachelor of Science in Computer Information Systems (B.S. C.I.S.)
 • Master of Science in Computer Science (M.S.C.S.)
 • Master of Science in Information Systems (M.S.I.S.)

เรียนต่อ ประเทศอเมริกา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

13 + 9 =

You have Successfully Subscribed!