Senmon Gakkou คือวิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ที่เน้นให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน, เทคนิคและทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้มีความชำนาญเฉพาะทาง เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง น้องๆสามารถเข้าเรียนได้โดยที่ไม่มีความรู้ในด้านนั้นๆได้ ทุกๆสถาบันที่เปิดสอน จะสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตร 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา น้องๆก็จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 8 สาขาได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาการรักษาพยาบาล
 • สาขาวิชาสุขวิทยา
 • สาขาวิชาด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
 • สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ภาคปฏิบัติ
 • สาขาวิชาการออกแบบเสื้อผ้าและคหกรรม
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์และวัฒนธรรม

คุณสมบัติทั่วไป

 • ต้องเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (ป.1 – ม.6)
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติด้านภาษา

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขี้นไป ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากสมาคมสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
 • ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1 หรือ N2
 • เคยศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมต้น หรือโรงเรียนมัธยมปลาย ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ได้คะแนนของการสอบ EJU มากกว่า 200 คะแนนขึ้นไปในวิชาภาษาญี่ปุ่น (ผลรวมของคะแนนการอ่านจับใจความ, การฟังจับใจความ การฟังและการอ่านจับใจความ)
 • ได้คะแนน BJT ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจทีจั่ดสอบโดยThe Japan Kanji Aptitude Testing Foundation 400 คะแนนขึ้นไป