×
 • Course

 • Country

Sierra Christian Academy

สุดยอดของทำเล:

 • USA ประเทศที่เจริญที่สุด: California รัฐที่มีความนิยมสูงสูด
 • และอยู่ในเมืองหลวงแซคราเมนโต Sacramento ที่ถูกอ้างโดยนิตยสารไทม์ในปี 2002 ให้เป็นเมืองที่ครบวงจรมากที่สุดสำหรับคนต่างชาติในอเมริกา
 • โรงเรียน Sierra Christian Academy ตั้งอยู่ใน Granite Bay ซึ่งเป็นย่านเศษฐี ที่มีความสงบเงียบและปลอดภัย เหมาะสำหรับอยู่อาศัยและการศึกษา

สุดยอดโปรแกรมเขัาวิทยาลัย:

 1. Sierra Christian Academy
  • โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges ชึ่งเป็นอกรณ์รับรองหลักของรัฐแคลิฟอร์เนีย
  • และเป็นโรงเรียนมัธยมแรกในพื้นที่นี้ที่ได้รับการรับรองดังกล่าวในปี 2002
 2. Independent Study Program
  • การออก I-20 ที่ง่ายและไม่ยุ่งยากทันที นักศึกษาไม่ต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษใดๆ ทางโรงเรียนจะระบุเหตุผลใน I-20 ที่ใหัสถานทูตออกวีซ่า F1นักเรียนใหัตามเหตุผลเบื้องต้น
  • เป็นโปรแกรมที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใหัไดัมาตรฐานโรงเรียนมัธยมในสหรัฐฯ ใหัสามารถจบหลักสูตรมัธยม ตลอดจนไดัรับประกาศนียบัตร (California High School Diploma)
  • และเป็นโปรแกรมเดียวในแคลิฟอร์เนีย ที่สามารถใหันักศึกษาต่างชาติ ที่มีอายุ16ปี เรียนแบมขัามชั้นได้ โดยเพียงจบหลักสูตรมัธยมปีสอง (Grade10) สอบผ่าน CHSPE (California High School Proficiency Exam) ซึ่งเป็นการสอบที่ไม่อยาก เมื่อเทียบกับ IGCSE, SATเป็นต้น อีกทั้งนักศึกษายังไม่ต้องสอบ TOEFL เพื่อเขัาเรียนวิทยาลัยต่อไป (Junior College)
  • ทางโรงเรียนพร้อมมีภาษาจีน(Mandarin)ขั้นพื้นฐานเป็นวิชาเลือก
  • นักศึกษาที่สนใจดัานกีฬา ยังสามารถสมัครเรียนเทนนิสระดับ ATP ไดัอีกดัวย
  • เรารับรองเป็นโปรแกรมมัธยมศึกษาที่คุ้มค่า รวดเร็ว ไดัมารฐานและถูกที่สุดในแคลิฟอร์เนีย

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110