Southern Cross Education Institute

Southern Cross Education Institute

ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide Melbourne และ Perth ทั้งสามเมืองถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามและน่าอยู่ และ เป็นเมืองชื่อใหญ่ของออสเตรเลีย ทุกสถาบันนั้นตั้งอยู่ในเขตใจกลางธุรกิจของเมือง รอยล้อมไปด้วยสิ่งความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารหลายหลากประเภท และแห่งให้ความบันเทิง SCEIมุ่งเน้นในเรื่องการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสิทธิภาพเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต เพื่อให้ความมุ่งมั่นนั้นบรรลุหลักการ ทางวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอน ตึกอาคาร และสภาพแวดล้อมของสภาบันนั้นดี และเหมาะสมต่อการศึกษา ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนนั้นก็มีความทันสมัยเพื่อการเรียน หลักสูตรการเรียนนั้นอาจจะมีไม่มากหลากหลายเหมือนวิทยาลัยอื่นๆ แต่วิชาเรียนถือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษ อย่างเช่น Diploma of Interactive Digital Media และ Diploma of Multimedia เป็นต้น

หลักสูตรการสอน

English Language Courses:

 • Certificate I in ESL (Access)
 • Certificate II in ESL (Access)
 • Certificate III in ESL (Access)
 • Certificate IV in ESL (Access)

Vocational Courses:

 • Certificate III in Printing and Graphic Arts (Graphic pre-press)
 • Diploma of Multimedia
 • Diploma of Interactive Digital Media
 • Certificate III in Automotive Mechanical Technology
 • Certificate in Hairdressing
 • Certificate in Business
 • Diploma of Business

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

8 + 10 =

You have Successfully Subscribed!