×
  • Course

  • Country

St. Aidan’s Anglican Girl’s School

ที่อยู่: 11 Ruthven Street Corinna QLD 4075 AUSTRALIA
ประเภท: โรงเรียนหญิงล้วน
เว็บไซต์: http://www.staidans.qld.edu.au

St_Aidan_s Anglican Girl_s School-high school-Aus 01

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน St Aidan เป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลสำหรับนักเรียนหญิงถึงชั้นม.6 ที่มีโรงเรียนอนุบาลแบบสหศึกษา  ตั้งอยู่ใน Corinda มีนักเรียนประมาณ 900 คนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเราว่านักเรียนได้รับประโยชน์มากมายในโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียน St Aidan’s ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1929 โดย Sisters of the Society of Sacred Advent

ในวันแรก Sister Elisabeth เป็น Sister-Charge ที่ St Margaret’s และ Mrs Christine Hartland เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ St Aidan  พวกเขาทั้งสองยึดถือทัศนะที่ว่าการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงมีความจำเป็นสำหรับชีวิต

จนถึงทุกวันนี้ภารกิจของโรงเรียนยังคงเหมือนเดิม คือ เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและความสำเร็จในนักเรียนผ่านการแสวงหาความรู้ด้านวิชาการ กีฬา วัฒนธรรม และชุมชนในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทร

St_Aidan_s Anglican Girl_s School-high school-Aus 02

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน St Aidan มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนของเราบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุด  หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของโรงเรียน St Aidan ในการพัฒนาและส่งเสริมสตรีที่แท้จริง การเอาใจใส่ ความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงที่ให้คุณค่ากับเหตุผลจินตนาการความจริงความเมตตาและความรับผิดชอบ

.1 – 3

หลักสูตรในชั้นม.1 – 2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การศึกษาทางศาสนา และค่านิยม เทคโนโลยี ภาษา (จีนฝรั่งเศสและญี่ปุ่น) ศิลปะ (ละคร)  ดนตรีทัศนศิลป์ สุขภาพและพลศึกษา และการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์

เราเน้นทักษะพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีส่วนร่วมในการสำรวจความรอบรู้ของวิชาของผู้เชี่ยวชาญ

ในชั้นม.3 และ ม.4 นักเรียนจะปรับสมดุลหลักสูตรกลางของ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ ศาสนา และค่านิยม และพลศึกษา โดยมีตัวเลือกจากวิชาเลือกมากมาย เช่น ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาวรรณคดี ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีดิจิตอล ธุรกิจ และดนตรีและการละคร

ความเข้มงวดทางวิชาการได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เพรียบพร้อม

.4 (ภาคการศึกษาที่ 2) ม.5 – 6

จากภาคเรียนที่ 2 ของชั้นม.4 นักเรียนจะเรียนวิชาเฉพาะทางที่เลือก  นักเรียนที่เลือกเส้นทางการเรียนแบบ ATAR หรืออาชีวศึกษา

St_Aidan_s Anglican Girl_s School-high school-Aus 03

สำหรับเส้นทาง ATAR นักเรียนสามารถเลือกวิชาทั่วไป 6 วิชา สำหรับเส้นทางสายอาชีพโรงเรียนมีตัวเลือก VET จำนวนน้อยซึ่งสามารถเสริมด้วย TAFE ในโปรแกรมโรงเรียนหรือการฝึกงานที่โรงเรียน นักเรียนทุกคนคาดว่าจะมุ่งมั่นที่จะแสวงหาเป้าหมายการศึกษาและความปรารถนาของแต่ละบุคคล นักเรียนจะได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และพลศึกษา มนุษยศาสตร์และธุรกิจ ศิลปะเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี และภาษา

เกณฑ์การรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1:

นักเรียนส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปที่โรงเรียน:

  • กรอกใบสมัครนักศึกษานานาชาติเพื่อรับเข้าเรียน
  • สำเนาบันทึกทางวิชาการของนักเรียนที่ผ่านการรับรองในช่วงสองปีที่ผ่านมา
  • สำเนาหนังสือเดินทางของนักศึกษาเพื่อขอเครดิตหลักสูตร (ถ้าจำเป็น)
  • แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการลงทะเบียน จะได้รับหลังจากส่งเอกสารให้โรงเรียน
  • การสมัครจากนักเรียนต่างชาตินั้นจะได้รับการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2:

นักเรียนแสดงหลักฐานที่ยอมรับได้เกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เช่น IELTS, TOEFL) หรือโรงเรียนจัดให้นักเรียนทำการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดำเนินการผ่านวิทยาลัยภาษาอังกฤษที่ได้รับการแต่งตั้งและ CRICOS

ขั้นตอนที่ 3:

สัมภาษณ์นักเรียนผ่านทางลิงค์วิดีโอโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์นี้ คือ การพูดคุยกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษอภิปรายเกี่ยวกับโรงเรียน และความคาดหวังของนักเรียน อภิปรายเรื่องโฮมสเตย์ แนะนำนักเรียนเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และตอบคำถามใดๆ ที่นักเรียนอาจมี

ขั้นตอนที่ 4:

โรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบหากสามารถยอมรับการเข้าเรียนโดยตรง หรือจะต้องดำเนินการหลักสูตร ELICOS ก่อนที่จะเริ่มการศึกษา

ขั้นตอนที่ 5:

โรงเรียนออกจดหมายตอบรับให้นักเรียน  ผู้ปกครองลงชื่อ และส่งคืนข้อตกลงการตอบรับ / ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร และจ่ายเงินตามจำนวนที่ได้รับใบแจ้งหนี้ให้กับโรงเรียน (โดยปกติจะเป็นค่าธรรมเนียมการยืนยันการลงทะเบียนการฝากเงินค่าเล่าเรียนและ OSHC)

ขั้นตอนที่ 6:

เมื่อได้รับการชำระเงินและส่งคืนข้อตกลงการลงทะเบียน / ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโรงเรียนจะออกหนังสือยืนยันการลงทะเบียน (CoE) และการยืนยันที่พัก และสวัสดิการ (CAAW) ผ่าน PRISMS สำหรับช่วงเวลาที่นักเรียนจะลงทะเบียนที่โรงเรียน

ขั้นตอนที่ 7:

นักเรียนดำเนินการยื่นขอวีซ่า และแจ้งให้โรงเรียนทราบเมื่อได้รับเอกสาร

ขั้นตอนที่ 8:

ถ้ามีนักเรียนส่งแบบฟอร์มใบสมัครโฮมสเตย์ และจับคู่กับครอบครัวที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาแรกของโฮมสเตย์จะถูกเรียกเก็บจากผู้ปกครอง และต้องชำระ 4 สัปดาห์ก่อนนักเรียนเข้าโฮมสเตย์ของโรงเรียน St Aidan

ขั้นตอนที่ 9:

หากนักเรียนกำลังเรียนหลักสูตร ELICOS ที่วิทยาลัยภาษาอังกฤษก่อนที่จะเริ่มต้นที่โรงเรียน St Aidan การสัมภาษณ์จะถูกจัดให้กับคณบดีศึกษา หรือคณบดีของนักเรียน และสวัสดิการทางวิชาการ นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์นี้

จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์นี้ คือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเลือกวิชา และยืนยันผลการเรียนของนักเรียนและวันที่เริ่มต้นตามความก้าวหน้าของหลักสูตรของ ELICOS

ขั้นตอนที่ 10:

มีการเตรียมการสำหรับการมาถึงของนักเรียน และการเริ่มต้นเรียน เช่น การรับที่สนามบินหรือการเข้าพักโฮมสเตย์ ซื้อชุดเครื่องแบบ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 11:

นักเรียนมาถึงและเริ่มเรียนที่โรงเรียน St Aidan

St_Aidan_s Anglican Girl_s School-high school-Aus 04

ที่พัก

โฮมสเตย์เป็นโปรแกรมการเรียนรู้วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของชาวออสเตรเลียอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่บ้านของครอบครัวท้องถิ่นขณะเรียนที่โรงเรียน St Aidan บ้านของออสเตรเลียมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย  ครอบครัวโฮมสเตย์อาจอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ ทาวน์เฮ้าส์ หรือบ้านเดี่ยว พร้อมสวน ครัวเรือนออสเตรเลียก็มีความหลากหลายเช่นกัน  ครอบครัวที่แตกต่างกันบางประเภทเป็นพ่อแม่สองคนที่มีลูกเป็นของตัวเอง คู่รักที่ไม่มีลูกหรือครอบครัวขยายที่รวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ  เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย  ออสเตรเลียเป็นสังคมหลายวัฒนธรรม และครอบครัวอาจมาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ครอบครัวโฮมสเตย์ทุกครอบครัวจะพูดภาษาอังกฤษในบ้านเนื่องจากนี่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การดื่มด่ำแบบเต็มรูปแบบ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855