University of the Sunshine Coast

University of the Sunshine Coast

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในรัฐ Queensland เมือง Sunshine Coast ที่สวยงามน่าอยู่และอยู่ไม่ไกลมาจากชายทะเล University of the Sunshine Coast เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่มากแต่เติบโตอย่างรวดเร็วและตอนนี้ได้มีปรับปรุงโครงสร้างหลายๆอย่าง เพื่อรองรับนักศึกษาและมุ่งพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าของออสเตรเลีย ทางมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ ของนักศึกษาที่จบไป เพราะมหาวิทยาลัยได้เน้นให้หลักสูตรการเรียนการสอนนั้นมีความทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนมีความทันต่อโลกภายนอก และยังมีศูนย์ต่างๆในการช่วยเหลือนักศึกษาในการเรียนอย่างเต็มที่รวมทั้งระบบ IT และเทคโนโลยีต่างที่มีความทันสมัย ทางมหาวิทยาลัยนั้นก็มีเสนอหลักสูตรต่างๆหลากหลายให้นักศึกษาได้เลือกเรียนกันอีกด้วย

หลักสูตรการเรียน

Faculty of Arts and Science Programs:

 • Bachelor of Arts (Design and Communication)
 • Bachelor of Communication
 • Bachelor of Computer Based Design
 • Bachelor of Corporate and Public Design
 • Bachelor of Justice and Legal Studies
 • Bachelor of Public Relations
 • Bachelor of Social Science
 • Bachelor of Social Science (Psychology) (Honors)

Faculty of Business Programs:

 • Bachelor of Business (Human Resource Management)
 • Bachelor of Business (International Business)
 • Bachelor of Business (Marketing)
 • Bachelor of Commence (Accounting)
 • Bachelor of Information and Communications Technology
 • Bachelor of Property Economics and Development

Faculty of Science, Health and Education Programs:

 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Education
 • Bachelor of Nursing Science
 • Bachelor of Nutrition
 • Bachelor of Science (Environment and Health)
 • Bachelor of Sport and Health

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

1 + 1 =

You have Successfully Subscribed!