โรงเรียนมัธยม

High School

High School Information

โรงเรียนมัธยม (High School) หรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของประเทศไทย โดยการศึกษาในขั้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้เหมาะสมกับวัย ความต้องการ ความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยสามารถแบ่งระบบการศึกษาได้ 2 ระบบ คือ

ระบบ American system

ซึ่งระบบการศึกษานี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 12 ปี ชาวอเมริการเรียกแต่ละปีเหล่านี้ว่า “เกรด” (Grade) โดยจะมีตั้งแต่เกรดหนึ่งไปจนถึงเกรอสิบสอง (Grade 1 – Grade 12) เด็กนักเรียนจะเริ่มต้นเข้ารับการศึกษาเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ โดยเริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนหรือที่เรียกกันว่า “ Elementary school” ระยะเวลาการศึกษาในระดับนี้จะใช้เวลาทั้งหมด 5-6 ปีแล้วจึงสามารถเข้าทำการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือ Secondary school มี 2 หลักสูตรด้วยกัน หลักสูตรแรกคือ มัธยมศึกษาตอนต้น (Middle school หรือ Junior high school) หลักสูตรที่สองคือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (High school) ซึ่งประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบ American System เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และประเทศแคนาดา (Canada) เป็นต้น

ระบบการศึกษาแบบ British System

System ระบบการศึกษานี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียน ทั้งหมด 13 ปี โดยแบ่งเป็นระดับการศึกษาคือ

  • Primary school – ระดับประถมศึกษา (Year 1- Year 6) อายุ 5-11 ปี ซึ่งการเรียนในระดับประถมศึกษาจะมีการสอนให้เด็กมีทักษะการเขียนและทักษะด้านตัวเลข การศึกษาในระดับนี้จะเน้นไปในด้านเตรียมตัวเข้าสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาต่อไป
  • Secondary School –ระดับมัธยมศึกษา (Year 7 – Year 11) อายุ 11-16 ปี การขึ้นชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนได้โดยอัตโนมัติไม่มีการสอบตก จนถึงอายุ 16 ปี โดยการศึกษาภาคบังคับในระบบนี้จะสิ้นสุดที่ Year 11 และมีการกำหนดสอบ GCSE เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถ
  • GCSE (General Certificate of Secondary Education) เป็นวุฒิการศึกษาที่รับรองว่านักเรียนได้สอบผ่านวิชาที่กำหนด การสอบนี้จะมีขึ้นก่อนสิ้นสุดการศึกษาภาคบับคับ (Year 11) โดยนักเรียนจะต้องเลือกสอบประมาณ 8-12 วิชา โดยผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับคือ เกรด A,B,C,D,E,F,G ผู้ที่สอบได้เกรด C อย่างน้อย 5 วิชาขึ้นไปถึงจะถือว่าสอบผ่าน หากนักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะต้องศึกษาต่อตามระบบอีก 2 ปี ในระบบ A-Level หรือ International Baccalaureate (IB)

สิ่งที่ได้รับจากการไปเรียน High school

พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นและดูเป็นธรรมชาติในการสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างชาติรวมไปถึงเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น ฝึกการดูแลตัวเอง และเพิ่มความมั่นใจ เพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต

High school Promotion

Show list of promotions english

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

8 + 10 =

You have Successfully Subscribed!