โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

วันนี้พี่ๆเอเพ็กซ์ มีรายละเอียดชิงทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ประเทศจีน

26/12/2018

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาโท 2 – 3 ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน)

Nanjing University of Finance & Economic

ก่อตั้งเมื่อปี 2003 มหาวิทยาลัยนานกิงการเงินและเศรษฐศาสตร์ (NUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู ซึ่งมุ่งเน้นด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการควบคู่กับกฎหมาย มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานกิงการเงินและเศรษฐศาสตร์ (NUFE) มีทั้งสิ้น 19 คณะ โดยมีหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท NUFE จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการด้วยการสนับสนุนสหวิทยาการจาก กฎหมาย วิศวกรรม มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนักศึกษามากกว่า 20,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 270 คนคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น)

 

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น)
 • International economy and Business
 • Business management
 • Marketing
 • Logistics management
 • Finance
 • Accounting
 • Visual Design
 • Human resource Management
 • Tourism management
 • English
 • French
 • E-Commerce
 • Advertising
 • Computer Science and Technology
 • Software Engineering

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาจีน)
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย NUFE ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1St year Foundation Language program และ นักศึกษาต้อง ผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1St year Foundation Language program)
(ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 51,920 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

China Pharmaceutical University

เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเมืองนานจิง ก่อตั้งเมื่อปี 1936 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และได้รับอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนทางด้านเภสัชศาสตร์ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 15,000 คน แบ่งเป็น นักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 12,000 คน และ นักศึกษาปริญญาโทประมาณ 3,600 คน รวมทั้งมีบุคคลากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การเรียนการสอนมากว่า 910 คน ณ ตอนนี้มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 278 คน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมากกว่า 70 โครงการวิจัยทุนโดยรัฐที่สําคัญ โปรแกรมมูลนิธิและอื่น ๆ กว่า 300 โครงการวิจัย โดยทุนมูลนิธิวิทยาศาสตรธรรมชาติของรัฐและ Research Foundation
มหาวิทยาลัยมอบทุนสำหรับนักเรียนไทย ทั้งระดับปริญาตรี และ ปริญญาโท

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
ปริญญาตรี
 • Business Administration, International Economics and Trade, Economics, Marketing, Pharmaceutical Administration, Information Management and Information System, Pharmacy, Bioengineering, Biotechnology, Bio-Pharmacy, Clinical Pharmacy, Pharmaceutical Analysis ,Medicinal Chemistry, Pharmaceutical Analysis, Traditional Chinese Pharmacy, Environmental Science, Food Quality and Safety, Pharmaceutical Engineering, Pharmaceutics of traditional Chinese Medicine , Resources and Development of traditional Chinese Medicine, Clinical Pharmacy.
ปริญญาโท
 • Business Management all
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี
 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นผลสอบ HSK ระดับ 4 (หากผลสอบได้ไม่ถึงตามเกณฑ์กำหนด) นักเรียนต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาจีน (1St year Foundation Language program) กับมหาวิทยาลัย 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี) สำหรับหลักสูตรภาคภาษาจีน
 4. ผลภาษา IELTS 6.5 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1St year Foundation Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6,000 – 7,800 หยวน / ปี (28,320 – 36,816 บาท)

Yancheng Teachers University (YCTC)

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng มณฑลเจียงซู เป็นการรวมตัวระหว่าง Yancheng Business School ในปี 2002 YCTC เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้าน บริหาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันมีนักศีกษาระดับปริญญาตรี 21,000 คน รวมทั้งมีบุคคลากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การเรียนการสอนถึง 1,500 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 50 คน
คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น)

 • International Trade and Economics (เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
 • Marketing, Accounting, Economic, Tourism Management, International Trade and Economics, Logistics, Finance Management, Chinese Literature , Media broadcasting , history, English, Korean, Business English, Music, Musical Performance, Arts, Environmental design, product design, preschool education, Statistics, Electrical information engineering, Environmental Science, Bio-engineering, Computer Science, Software engineering
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาจีน)
 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1St year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1St year Foundation Language program)
(ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 13,000 หยวน หรือประมาณ 61,360 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Nanjing University of Information Science & Technology

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานจิง (NUST) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ก่อตั้งในปี 1953 เดิมชื่อว่า Nanjing Institute of Meteorology มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานจิง เป็นมหาวิทยาลัยสหที่เปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม,วัฒนธรรม,เศรษฐกิจ,การจัดการ,กฏหมาย,การสอน,ปรัชญา,ศิลปะ เป็นต้น โดยเน้นสาขาวิศวกรรมเป็นหลัก เปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรี – ปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษา ทั้งหมด 30,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,450 คน รวมทั้งมีบุคคลากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การเรียนการสอนถึง 1,500 คน

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

Business Administration (MBA) , Computer Science

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท
 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1St year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท (สำหรับหลักสูตรภาษาจีน)
 4. ผลภาษา IELTS 6.0 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)
ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1St year Foundation Language program)
(ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 8,000 หยวน หรือประมาณ 37,760 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Anhui University of Finance and Economics

ก่อตั้งเมื่อปี 1959 ตั้งอยู่ที่เมืองหม่าอันเฉิน จังหวัด Anhui เป็นเมืองได้ชื่อว่าเป็น National Garden City , Top Quality Enviroment City ,National Tourism City เป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจาก เมืองหนานจิง เพียง 40 นาที (ทางรถไฟ) เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ AHUT เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี – ปริญญาเอก AHUTเป็นสถาบันอันดับต้นของจังหวัด Anhui หนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่งในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Chinese Ministry of Education (MOE)

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

International Trade and Economics

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • หากนักเรียนมีผลภาษาจีน HSK Level 4 (คะแนน 200 หรือมากกว่า) ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน 100% (ค่าเรียน + ค่าที่พัก)
 • หากนักเรียนไม่มีผลภาษาจีน HSK นักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1ปี ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (Chinese Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

รายละเอียดของโครงการ ทุนเรียนฟรี ที่ประเทศจีน

ทุนฟรี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดโครงการจนจบหลักสูตร รวม รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึงหนานจิง)

สำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี บางมหาวิทยาลัยมอบทุนเรียนฟรี และบางมหาวิทยาลัยต้องให้นักเรียนชำระค่าเรียน + ค่าที่พัก (โปรดดูรายละเอียดข้อมูลด้านบน)

ค่าโครงการ 89,000 บาท
ค่าโครงการนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ
 • ค่าวีซ่าจีนจากไทย
 • ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม
 • ค่าหอพัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาชำระเป็นรายปี ซึ่งหอพักจะเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย ราคาประมาณ
  3,000 – 7,000 หยวน ต่อปี (14,160 – 31,640 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ

สนใจเรียนต่อที่จีน Scholarship in China

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. เบอร์โทร 02-002-8855 , 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

8 + 6 =

IDEA ENGLISH ACADEMY

IDEA ENGLISH ACADEMY

เรียนภาษา + ที่พัก ราคาค่าแค่ 3X,XXX บาท

31/07/2018

IDEA ENGLISH ACADEMY ก่อตั้งเมื่อ มกราคม 2555 ตั้งอยู่บนชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคาร TIME SQUARE 2 ในเมือง CEBU บริเวณชั้น 1และชั้น 2 จะประกอบด้วย ร้านอาหาร สปา ติดกับอาคาร TIME QUARE1 ในอาคารนี้ ประกอบด้วย คาเฟ่ บาร์ นักเรียนสามารถใช้บริการร้านต่างๆได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General ESL เป็นหลักสูตร ที่เน้นการเรียนการสอน ทั้ง Speaking Listening Writing Reading Grammar และ Vocabulary
 • IELTS
 • TOEFL
 • TOEIC
 • Business
 • Young Learner Summer Program

จุดเด่นของ IDEA

 • ประสบการณ์ ที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 IDEA ทำการสอนนักเรียนมากมายจากหลากหลายประเทศ ทางจากประสบการณ์ โรงเรียนจึงสามารถเตรียมหลักสูตรที่ดีที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ
 • คาบเรียนที่หลากหลายใน 1วันนักเรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + กลุ่ม 3 คาบ + คาบกิจกรรม 1 คาบ จึงเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. ที่ประตูทางเข้าออกทุกแห่ง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
 • เจ้าหน้าที่โรงเรียน จะพักอยู่ในหอพักเดียวกับนักเรียนเพื่อความปลอดภัย
 • อาหาร จะมีการปรุงอาหารอย่างดี พ่อครัวจะต้องผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว อาหารจะต้องมีประโยชน์ มีอาหารจากหลากหลายประเทศ
 • ทำเลที่ยอดเยี่ยม ตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าและห่างจากโรงพยาบาล เพียง 5นาที

 

ที่พัก (Accommodation) โรงเรียนมีให้เลือกทั้ง หอพัก และ โรงแรม

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าเล่าเรียน 4 สัปดาห์ 990 USD หรือ ประมาณ 32,000 บาท (ค่าสมัคร ค่าเรียน ที่พัก อาหาร)

** ราคานี้ไม่รวม ค่ารับส่งสนามบิน ค่าหนังสือ ค่าไฟฟ้า (ชำระเมื่อถึงโรงเรียน)

สนใจสมัครเรียนต่อโรงเรียน IDEA EDUCATION

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

9 + 12 =

MBA UK, Malta at London School of Commerce

MBA UK, Malta at London School of Commerce

เรียน MBA หลักสูตร 1 ปี ค่าเรียนไม่ถึง 300,000 บาท ไม่ใช้ผลภาษา วีซ่าทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

29/09/2018

โทร. 02-168-6777 หรือ คลิกเพื่อลงทะเบียน

โปรโมชั่น! เรียนต่อ MBA ที่ UK, Malta @London School of Commerce หลักสูตร 1 ปี ค่าเรียนไม่ถึง 300,000 บาท, ไม่ใช้ผลภาษา, ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน, Visa ทำงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย LSC เป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่ได้รับการรับรองจาก British Accreditation Council และเป็นสมาชิกของ Independent Further and Higher Education (AIHEP) ของประเทศอังกฤษ LSC ก่อตั้งในปี 1998 เป็นสถาบันที่เปิดสอนโปรแกรมหลักสูตร Foundation, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขา Business รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตร Academic English Program อีกด้วย LSC มีทั้งหมดแคมปัส 3 ที่ คือประเทศอังกฤษ ,ประเทศมอลต้า และประเทศมาเลเซีย

LSC London Campus

ลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ซึ่งรายล้อมไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองที่มีความมั่งคั่งและเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและองค์กรต่างๆของโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ความรู้ความคิดและวัฒนธรรมของคนลอนดอน

LSC Malta Campus

มอลต้า เป็นประเทศโซนยุโรปที่เป็นนิยมในหมู่นักดำน้ำ มอลต้ามีสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กว่าประเทศอื่น ๆ รวมทั้งอาคารเก่าแก่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก บางแห่งยังมีสุสานโรมันยุคกลางและมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะที่แปลกใหม่ของอัศวินเซนต์จอห์น (Knights of Malta) LSC Malta ตั้งอยู่เมือง Valletta ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก และอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ,ร้านอาหาร สถานที่ที่สำคัญของประวัติศาสตร์ของเมือง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Degree Foundation หลักสูตร 9 เดือน – 1 ปี
 • BA (Hons) Business Management Studies (Bachelor degree) หลักสูตร 2 – 3 ปี เป็นหลักสูตรที่ได้รับปริญญาจาก University of Bedfordshire
 • MBA (Master degree) หลักสูตร 1 ปี เป็นหลักสูตรที่ได้รับปริญญาจาก University of Bedfordshire
 • Academic English Course (English course) หลักสูตร 4-12 เดือน หลักสูตรนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในระดับปริญญา

อ่านรายละเอียด LSC Malta เพิ่มเติมได้ที่ www.apexeducate.com/course/lsc-malta/

อ่านรายละเอียด LSC London เพิ่มเติมได้ที่ www.apexeducate.com/course/london-school-of-commerce-london/

สนใจสมัครเรียนต่อ MBA ที่ UK

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

4 + 9 =

Central Queensland University (CQU)

Central Queensland University (CQU)

Central Queensland University (CQU)

01/08/2018

Central Queensland University (CQUniversity) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1967 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย University in Australia และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มีการรับรองในเรื่องความเป็นมาตรฐานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2018   มีนักศึกษาประมาณ 30,000 กว่าคน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติ international student ประมาณ 6,340 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ (Undergraduate) 780 คน และปริญญาโท (Postgraduate) 5,382 คน Top University 150 มหาวิทยาลัยของโลกที่มีอายุ 50 ปี (The World University Ranking 2018) นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Central Queensland University จะได้ศึกษาในห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้ง สามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีเจ้าหน้าที่แนะแนวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่นักศึกษาในด้านการเรียนต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัย CQU มีวิทยาเขตในหลายๆเมือง ทั่วประเทศออสเตรเลีย University in Australia เช่น Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Adelaide, Bundaberg, Rockhampton และ Cairns ซึ่งทำให้นักศึกษาที่ต้องการจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถเลือกเมืองที่ตัวเองต้องการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English and Pathways Program
 • IELTS Preparation
 • General English
 • English For Academic of Purpose
 • Vocational Program
 • Certificate
 • Diploma
 • Undergraduate
 • Diploma
 • Associate Degree
 • Bachelor Degree
 • Postgraduate
 • Graduate Certificate
 • Graduate Diploma
 • Masters
 • Research Higher Degree
 • Master by Research
 • Doctor of Philosophy (PhD)
 • Doctor of Education (EDD)
 • Doctor of Professional Studies (Deports)

ราคาค่าเรียน 2018

ค่าเรียน ระดับปริญญาตรี   (โดยประมาณ) AUD  22,000 – 31,000 per year
ค่าเรียน ระดับปริญญาโท (โดยประมาณ) AUD  22,000 – 31,000 per year

*** ค่าเรียนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาขา ที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน ***

เปิดทำการเรียนการสอน 3 เทอมต่อปี คือ มีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน

Entry requirements

 • Certificate Level
 • Successful completion of Australian Year 10 or equivalent
 • Diploma Level
 • Successful completion of Australian Year 12 or equivalent
 • Postgraduate
 • Completion of a recognized, appropriate undergraduate degree, or equivalent prior learning including appropriate professional experience.
 • Academic IELTS – 6.5 (no component lower than 6.0)

ทุนการศึกษาฟรี Scholarship

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี /โท รับส่วนลด Scholarship ค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง 20%

สามารถดูข้อมูลทุนการศึกษา Scholarship ของมหาวิทยาลัย ได้ที่  www.cqu.edu.au/scholarships

สนใจสมัครเรียนต่อโรงเรียน sixth form college

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

14 + 4 =

EC English Language School

EC English Language School

EC English Language School

07/09/2018

EC English Language Schools ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความนิยมใช้กันมากที่สุดในโลก ในแต่ละปีผู้คนต่างเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษกันมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผล ใดก็ตาม ทั้งเพื่อเพิ่มทักษะ เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ สถาบันภาษาที่สอนภาษาอังกฤษจึงกำเนิดขึ้นมากมาย จากความต้องการของผู้คนบนโลก กับการเรียนภาษาอังกฤษ และ EC ก็กำเนิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้เช่นกัน

ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งขึ้นมา EC มีการพัฒนาตลอดเวลา ทั้งหลักสูตร เนื้อหา การเรียนการสอน การบริการ ทำให้ในปัจจุบัน EC มีหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของผู้ที่ต้องการเรียนอย่างไม่ จำกัดอายุ การบริการที่ดีเยี่ยมในเรื่องต่างๆ EC มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การจัดหาที่พัก ทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความคุ้มค่าที่ได้เรียนภาษากับ EC EC เป็นสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษ มีวิทยาเขตอยู่ 24 แห่ง ใน 6 ประเทศ โดยตั้งอยู่กลางของเมืองสำคัญของโลก เช่น London, Oxford, Manchester, New York, Los Angeles, Vancouver, Malta เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอนที่ EC English Language School

 • General English
 • English for business
 • Education & Exam Preparation

สนใจสมัครเรียนต่อภาษากับ EC English

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

10 + 5 =

You have Successfully Subscribed!