โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

วันนี้พี่ๆเอเพ็กซ์ มีรายละเอียดชิงทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ประเทศจีน

26/12/2018

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาโท 2 – 3 ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน)

Nanjing University of Finance & Economic

ก่อตั้งเมื่อปี 2003 มหาวิทยาลัยนานกิงการเงินและเศรษฐศาสตร์ (NUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู ซึ่งมุ่งเน้นด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการควบคู่กับกฎหมาย มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานกิงการเงินและเศรษฐศาสตร์ (NUFE) มีทั้งสิ้น 19 คณะ โดยมีหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท NUFE จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการด้วยการสนับสนุนสหวิทยาการจาก กฎหมาย วิศวกรรม มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนักศึกษามากกว่า 20,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 270 คนคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น)

 

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น)
 • International economy and Business
 • Business management
 • Marketing
 • Logistics management
 • Finance
 • Accounting
 • Visual Design
 • Human resource Management
 • Tourism management
 • English
 • French
 • E-Commerce
 • Advertising
 • Computer Science and Technology
 • Software Engineering

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาจีน)
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย NUFE ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1St year Foundation Language program และ นักศึกษาต้อง ผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1St year Foundation Language program)
(ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 51,920 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

China Pharmaceutical University

เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเมืองนานจิง ก่อตั้งเมื่อปี 1936 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และได้รับอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนทางด้านเภสัชศาสตร์ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 15,000 คน แบ่งเป็น นักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 12,000 คน และ นักศึกษาปริญญาโทประมาณ 3,600 คน รวมทั้งมีบุคคลากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การเรียนการสอนมากว่า 910 คน ณ ตอนนี้มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 278 คน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมากกว่า 70 โครงการวิจัยทุนโดยรัฐที่สําคัญ โปรแกรมมูลนิธิและอื่น ๆ กว่า 300 โครงการวิจัย โดยทุนมูลนิธิวิทยาศาสตรธรรมชาติของรัฐและ Research Foundation
มหาวิทยาลัยมอบทุนสำหรับนักเรียนไทย ทั้งระดับปริญาตรี และ ปริญญาโท

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
ปริญญาตรี
 • Business Administration, International Economics and Trade, Economics, Marketing, Pharmaceutical Administration, Information Management and Information System, Pharmacy, Bioengineering, Biotechnology, Bio-Pharmacy, Clinical Pharmacy, Pharmaceutical Analysis ,Medicinal Chemistry, Pharmaceutical Analysis, Traditional Chinese Pharmacy, Environmental Science, Food Quality and Safety, Pharmaceutical Engineering, Pharmaceutics of traditional Chinese Medicine , Resources and Development of traditional Chinese Medicine, Clinical Pharmacy.
ปริญญาโท
 • Business Management all
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี
 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นผลสอบ HSK ระดับ 4 (หากผลสอบได้ไม่ถึงตามเกณฑ์กำหนด) นักเรียนต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาจีน (1St year Foundation Language program) กับมหาวิทยาลัย 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี) สำหรับหลักสูตรภาคภาษาจีน
 4. ผลภาษา IELTS 6.5 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1St year Foundation Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6,000 – 7,800 หยวน / ปี (28,320 – 36,816 บาท)

Yancheng Teachers University (YCTC)

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng มณฑลเจียงซู เป็นการรวมตัวระหว่าง Yancheng Business School ในปี 2002 YCTC เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้าน บริหาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันมีนักศีกษาระดับปริญญาตรี 21,000 คน รวมทั้งมีบุคคลากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การเรียนการสอนถึง 1,500 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 50 คน
คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น)

 • International Trade and Economics (เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
 • Marketing, Accounting, Economic, Tourism Management, International Trade and Economics, Logistics, Finance Management, Chinese Literature , Media broadcasting , history, English, Korean, Business English, Music, Musical Performance, Arts, Environmental design, product design, preschool education, Statistics, Electrical information engineering, Environmental Science, Bio-engineering, Computer Science, Software engineering
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาจีน)
 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1St year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1St year Foundation Language program)
(ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 13,000 หยวน หรือประมาณ 61,360 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Nanjing University of Information Science & Technology

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานจิง (NUST) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ก่อตั้งในปี 1953 เดิมชื่อว่า Nanjing Institute of Meteorology มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานจิง เป็นมหาวิทยาลัยสหที่เปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม,วัฒนธรรม,เศรษฐกิจ,การจัดการ,กฏหมาย,การสอน,ปรัชญา,ศิลปะ เป็นต้น โดยเน้นสาขาวิศวกรรมเป็นหลัก เปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรี – ปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษา ทั้งหมด 30,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,450 คน รวมทั้งมีบุคคลากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การเรียนการสอนถึง 1,500 คน

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

Business Administration (MBA) , Computer Science

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท
 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1St year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท (สำหรับหลักสูตรภาษาจีน)
 4. ผลภาษา IELTS 6.0 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)
ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1St year Foundation Language program)
(ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 8,000 หยวน หรือประมาณ 37,760 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Anhui University of Finance and Economics

ก่อตั้งเมื่อปี 1959 ตั้งอยู่ที่เมืองหม่าอันเฉิน จังหวัด Anhui เป็นเมืองได้ชื่อว่าเป็น National Garden City , Top Quality Enviroment City ,National Tourism City เป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจาก เมืองหนานจิง เพียง 40 นาที (ทางรถไฟ) เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ AHUT เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี – ปริญญาเอก AHUTเป็นสถาบันอันดับต้นของจังหวัด Anhui หนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่งในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Chinese Ministry of Education (MOE)

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

International Trade and Economics

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • หากนักเรียนมีผลภาษาจีน HSK Level 4 (คะแนน 200 หรือมากกว่า) ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน 100% (ค่าเรียน + ค่าที่พัก)
 • หากนักเรียนไม่มีผลภาษาจีน HSK นักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1ปี ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (Chinese Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

รายละเอียดของโครงการ ทุนเรียนฟรี ที่ประเทศจีน

ทุนฟรี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดโครงการจนจบหลักสูตร รวม รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึงหนานจิง)

สำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี บางมหาวิทยาลัยมอบทุนเรียนฟรี และบางมหาวิทยาลัยต้องให้นักเรียนชำระค่าเรียน + ค่าที่พัก (โปรดดูรายละเอียดข้อมูลด้านบน)

ค่าโครงการ 89,000 บาท
ค่าโครงการนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ
 • ค่าวีซ่าจีนจากไทย
 • ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม
 • ค่าหอพัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาชำระเป็นรายปี ซึ่งหอพักจะเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย ราคาประมาณ
  3,000 – 7,000 หยวน ต่อปี (14,160 – 31,640 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ

สนใจเรียนต่อที่จีน Scholarship in China

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. เบอร์โทร 02-002-8855 , 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

9 + 14 =

You have Successfully Subscribed!